ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


62

ಅಂಡªiÁನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪU¼ು À À À

ಏಕzಳ ಹಾಗೂ ದ್ವಿzಳ ಸ¸್ಯÀ U¼ು ಕ್ರಾಸಿನ್ಯೂಸಿಲೇಟ್ ಅಂಡPU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುತª. À À À À À À À À ್ತ É ಸಂಯುಕ್ತ ದ¼ದ ದ್ವಿzಳ ಸ¸್ಯÀ U¼ು ಟೆ£್ಯೂ ನ್ಯೂಸಿಲೇಟ್ ಅಂಡPU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುತª.É À À À À À À À À À ್ತ ಇದP್ಕÉ ಕೆಲವು ಅಪವಾದUಳಿವೆ. ಕುಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಸಂಯುಕz¼ªರ್Uಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದgೂ À ್ತ À À À À À ಇದರ ಅಂಡಕ ವಿಪುಲವಾದ ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ಪqದಿರುತz.É ಈ ಗುಣ ಬಿಡಿದಳ ಪುಷUಳ É É ್ತ ್ಪ À ಸ¸್ಯÀ ಗಳಿಗೆ ಹೆZ್ಚು ಹತ್ತಿgದ ಸಂಬಂಧ ಪqದಿರುವುದ£್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತz. À À É À É ವಿಪುಲವಾದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿಭೇದೀಕರಣ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಭ್ರೂಣಕೋಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಭ್ರೂಣಕೋಶ ಬೆಳೆದಂತೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸಿಹೋಗುತz. ಕೆಲವು ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ¨sೂಣಕೋಶದ ಸಮೀಪzಲಿgುವ ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ್ತ É À À À ್ರ À ್ಲ À É ಜೀವPೂೀಶU¼ು ವಿ¨sಜನೆ ಹೊಂದಿ ¨sೂಣಕೋಶUಳಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ¸ಲೂಬಹುದು. ಇಂಥ É À À À À ್ರ À À ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಭ್ರೂಣಕೋಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪೋಯೇಸೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಡPದ ಆಕಾರzಲ್ಲೂ ವೈವಿzs್ಯÀ ವಿದೆ. ಮಿರ¨ಲ್ ಎಂಬಾತ£ು ಅಂಡPದ ಆಕಾರP್ಕÉ À À É À À ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡಕ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ತೊಟ್ಟು, ಬೀಜರಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ಚಲಾಜ ಒಂದೇ ಗೆgಯಲ್ಲಿz್ದು, ಬೀಜರಂzs್ರÀ ¥s್ಯೂನಿಕಲ್‍ಗೆ ಎದುರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿgುವ É À À À ಅಂಡPP್ಕÉ ಆರ್ತೊಟೋಪಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 3_i). ಚಲಾಜ ಭಾಗದಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ À ್ರ ಮುರುಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂಡಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 3-ii). ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹುರುಳಿ ಬೀಜದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು, ಬೀಜರಂಧ್ರ ಭಾಗ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಭಾಗದ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು, ಅಂಡಕದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಪೈಲೋಟೋಪಸ್ ಅಂಡಕ ಎನ್ನುತ್ತಾg(ಚಿತ್ರ 3-iii). ಒಮ್ಮೊª್ಮು ಅನಾಟೋಪಸ್ ್ರ É É ್ರ ಅಂಡಕ (180º _ 300º) ಕೋನದವರೆಗೂ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನಾಟೋಪಸ್ ರೀತಿಯ ಅಂಡಕ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ್ರ À À ಕಂಡುಬರುತದಾದgೂ ಇದ£್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆ¼ªರ್Uದ ಆವೃತ ಬೀಜಸ¸್ಯÀU¼ಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ್ತ À À À À À À À ಆರ್ತೊಟೋಪಸ್ ರೀತಿಯ ಅಂಡPª£್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆZ್ಚು ಮುಂದುವgದಿರುವಂಥ ್ರ ್ರ À À À À É ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ಅಂಡPzಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾ¸ಂಟದ ಸಂಪರ್P ತ¼ಬಾಗzಲಿz್ದು À À À À É À À s À ್ಲ À ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತz.É ಉದಾ: ಪೂಪgೀಸೀ ಕುಟುಂಬದ ಸ¸್ಯÀ U¼ು, ಕಾಂಪೈಲೋಟೋಪಸ್ ್ತ É À À ್ರ ಅಂಡPª£್ನು ಕೆಲವು ಪªುುಖವಾದ ಸ¸್ಯÀ Pುಟುಂಬಗಳಾದ ಕೆಪಾರಿಡೇಸೀ (ಮರಾಟಿಮೊಗ್ಗು) À À À ್ರ À À ಅಪೊಸೈನೇಸೀ (ಕಣU¯), ವರ್ಬಿನೇಸೀ (ಲಂಟಾನ) ಮುಂತಾದªÅÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.  À É À ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗ¼ಲ್ಲಿ ಅಂಡಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ À ಹೆಚಿನ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ತೆಂಗಿನ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಅನಾಟೋಪಸ್ ಹಾಗೂ ್ಚ À À ್ರ ಆತ್ರ್ರೊಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂಡಕಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಗಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ರೀತಿಯದಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಗ ¨ s Á ್ಂಕ ು ರ v É ಂ iÀ i Áದ ಆನ ಂ ತ g À ಕಾಂಪೆ ೈ ಲೆ ೂ ೀಟೆ ೂ ್ರ ೀ ಪ ¸ ï ರೀತಿಂiÀ ು ದಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಂಡPದ ರೀತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾವgಣಕ್ಕೆ À À ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಲೂಬಹುದು. ಆತ್ರ್ರೊಟ್ರೋಪಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾಟೋಪಸ್ ರೀತಿಯ ಅಂಡPU¼ು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆ¼zರ್eಯವೆಂದು ಹಲವರ ್ರ À À À À À É ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆರ್ತೊಟೋಪಸ್ ಅಂಡPzಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸg¼vಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ್ರ ್ರ À À À À É ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದgೂ ಸಾಕµ್ಟು ರZ£ಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕಾಣುವುದರಿಂದ, À À À É ಈ ಸರಳತೆ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದುದೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂಡಕ ಏಕzಳ ಹಾಗೂ ದ್ವಿzಳ ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕೆ¼ªರ್Uದ್ದಾಗಿರುತ್ತz. À À À À À À É ಕೆ¼ªರ್Uದ ಆವೃತ ಬೀಜಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಅಂಡPದ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶUಳ ವಿವguಯ À À À À À À À À É ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಂಶೇತಿಹಾಸದ (ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅನಾವೃತ ಬೀಜಸಸ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾದ ಪೈನಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಂಡಕದ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳೂ(ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಷ್ಯೂ) ಇಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಆವೃತ ಬೀಜಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಅಂಡಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೊದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದೂ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸ¸್ಯÀ Uಳ ಅಂಡPzಲಿgುವ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ ಪ್ರಾಚೀನ ಅನಾವೃತ ಸ¸್ಯÀ Uಳ À À À ್ಲ À À ಬೀಜದಿಂದ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂನೀಕgಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದP್ಕÉ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಅನೇಕ À À ಸªುರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾg.É ಅಂಡPzಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರqು ವಾಹಕ À À À À ಅಂಗಾಂಶUಳಿರುತª.É ಅನಾವೃತ ಬೀಜಸ¸್ಯÀ ದ ಹೊದಿಕೆU¼ಲಿgುವಂತೆ ಆವೃತ ಬೀಜಸ¸್ಯÀ Uಳ À ್ತ À À ್ಲ À À ಹೊದಿಕೆU¼ಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶUಳಿರುವುದು ಕೆ¼ªರ್Uದ ದ್ವಿzಳ ಸ¸್ಯÀ ದ ಗುಣವೆಂದು À À À À À À À ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ

ಪುಷz¼ದ ಕುಟುಂಬಗಳಾದ ಕುಕುರ್‍ಬಿಟೇಸೀ (ಕುಂಬಳ ಜಾತಿ) ಓಲಿಯೇಸೀ (ಮಲ್ಲಿಗೆ ್ಪ À À ಜಾತಿ) ಯಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗªುನª£್ನು ಕೊಟ್ಟಿgಲಿಲ್ಲ. À À À À À ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಟೆರಿಡೋಸ್ಪಮ್ರ್ಸ್ (ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ವರ್Uದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ು) ಮತ್ತು ಗೊಡ್ಡು ಈಚಲು (ಸೈಕಾಸ್) À À ಅಂಡPzಲಿgುವ ವಾಹPUಳ ಅವ±ೀಷUಳಿರಬಹುದೆಂದು ಕೆಲವgು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾg. À À ್ಲ À À À É À À É ಆವೃತ ಬೀಜಸ¸್ಯÀ Uಳ ಅಂಡPzಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ ಭಾಗU¼£್ನು ಬೇರೆ À À À À À À ವರ್Uದ ಸ¸್ಯÀ Uಳ ಅಂಡPU¼ೂಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದgೂಂದಿಗೆ ಅಂಡPದ ಉಗªು, À À À À É É À À ಬೆ¼ªಣUಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಊಹೆªiÁಡಿದ್ದಾg.É ಅಂಡPzಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ À À Â É À À À À ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ಮೊಗ್ಗಿನ ತುದಿಭಾಗªಂದೂ ಹೊದಿಕೆU¼£್ನು ಮೊಗ್ಗಿನ ಅಕ್ಕ¥P್ಕÀzಲಿgುವ É É À À À À À ್ಲ À ಎಲೆU¼ಂದೂ ಕೆಲವರ ಊಹೆ. ಜರೀ ಸ¸್ಯÀU¼ಲ್ಲಿ (¥sರ್ನ್) ಕಂಡುಬರುವ ಸಂತಾನೋತತಿಯ À É À À À ್ಪ ್ತ ಅಂಗವಾದ ಸೋರಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಡPª£್ನು ಹೋಲಿಸುವುದುಂಟು. ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು À À À À ಅಂಡPª£್ನು ಎಲೆಯ ಒಂದು ರೂಪಾಂತgªಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಒಳ ಹೊದಿಕೆ ಎಲೆಯ À À À À É ತುದಿಯ ಭಾಗªಂದೂ, ಹೊರºೂದಿಕೆ ಎಲೆಯ ಎರqು ಅಂಚುಗ¼ಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾg.É É É À É (ಎ.ಎನ್.ಎಸ್.)

ಅಂಡªiÁನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪU¼ು : ಬಂಗಾಲಕೊಲ್ಲಿಯ À À À

ಪೂರ್ವಭಾಗzಲ್ಲಿ ಸು. 223 ದ್ವೀಪU¼£್ನೂಳUೂಂಡ ಸೋಮ. ಭಾರvದ ಕೇಂದ್ರಾqಳಿತ À À À É É ್ತ À À ಪzೀಶU¼ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು 60.45| ರಿಂದ 130.45| ಉ.ಅ. ಮತ್ತು 92º.10| ರಿಂದ ್ರ É À À 94º.15| ಪೂ.ರೇ.ಗಳ ನqುವೆ ವಿಸರಿಸಿವೆ. ದಕಿuೂೀತgವಾಗಿ ಉದ್ದ 590 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು À ್ತ ್ಷ É ್ತ À ಅಗಲ 58 ಕಿಮೀ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 8,249 ಚ.ಕಿಮೀ ಈ ದ್ವೀಪ¸ೂೀಮ ನೋಡಲು É ್ತ ಕªiÁನಿನಾಕಾರzಲಿz್ದು, ಅದರ ಪಶಿ,್ಚ ಮ ಭಾಗªÅÀ ಹೊರಬಾಗಿದೆ. ಉತgದ ಅಂಡªiÁನ್ À À ್ಲ À ್ತ À À ಮತ್ತು ದಕಿಣದ ನಿಕೋಬಾರ್ ಸೋಮಗ¼£್ನು 10ನೆಯ ಡಿಗ್ರಿ ಕqಲ್ಗಾಲುವೆ ಪv್ಯÉ ೀಕಿಸಿದೆ. ್ಷ ್ತ À À À ್ರ ಅಂಡªiÁನ್ ಸೋಮದಲ್ಲಿ 203 ದ್ವೀಪUಳಿವೆ. ಈ ಸೋಮವು ದಕಿuೂೀತgವಾಗಿ À ್ತ À ್ತ ್ಷ É ್ತ À 260 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 30 ಕಿಮೀಗ¼µ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 6,496 ಚ.ಕಿಮೀ À À ಈ ದ್ವೀಪ ಸೋಮವ£್ನು ಉತರ ಅಂಡªiÁನ್, ಮzs್ಯÀ ಅಂಡªiÁನ್, ದಕಿಣ ಅಂಡªiÁನ್ ್ತ À ್ತ À À ್ಷ À ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಅಂಡªiÁನ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮzs್ಯÀ ಅಂಡªiÁನ್ ದೊಡzು. À À ್ಡ À ಪುಟ್ಟ ಅಂಡªiÁನ್ ಮಹಾ ಅಂಡªiÁನ್‍ನಿಂದ 50 ಕಿಮೀ ದೂರzಲಿz್ದು ಡಂಕನ್ À À À ್ಲ À ಪ್ಯಾ¸ೀಜ್‍ನಿಂದ ಪv್ಯÉ ೀಕಿಸಲಟಿz.É ಇದು 43 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 23 ಕಿಮೀ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. É ್ರ ್ಪ ್ಟ ನಿಕೋಬಾರ್ ಸೋಮದಲ್ಲಿ 7 ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು 12 ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪUಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ್ತ À ಚಿಕ್ಕ¥ುಟ್ಟ ದ್ವೀಪUಳಿವೆ. ಈ ಸೋಮವು ಚzುರಿದಂತೆ 262 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 58 À À ್ತ À ಕಿಮೀ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1,647 ಚಕಿಮೀ ಈ ಸೋಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್‍ನಿಕೋಬಾರ್, ್ತ ಪುಟ್ಟ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗUಳಿವೆ. ಹೆ¸gೀ ್ರ À À É ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕೊನೆಯದು ದೊಡzು ಹಾಗೂ ನಿಕೋಬಾರ್ ಸೋಮದ ದಕಿಣ ್ಡ À ್ತ ್ಷ ದಂಚಿನಲಿgುವುದು. ಇದರ ದಕಿಣ ತುದಿಯನ್ನು ಇಂದಿರಾಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಕgಯಲಾಗಿದೆ. ್ಲ À ್ಷ É ಇದು ಇಂಡೊನೇಷ್ಯದ ಸುಮಾತ್ರ ದ್ವೀಪದಿಂದ 147 ಕಿಮೀ ದೂರzಲಿz.É À ್ಲ ಈ ದ್ವೀಪಸ್ತೋಮ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ಸಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೊಪೋಲೊ, ನಿಕಾಲೊ ಕಾಂಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪವಾಸಿಗgು ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ್ರ À ಬರೆದಿದ್ದಾg. 1789 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ¥ನ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಬೇರ್ ಎಂಬುವ£ು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ É ್ಟÀ ್ಲ À ವಸಾಹvುವ£್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದgು. ಬಹ¼ಕಾಲ ಈ ದ್ವೀಪU¼ು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗ¼,À ಕೊಲೆಪಾತಕಿಗಳ À À À À À À ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿಗಳ ನಿವಾಸವಾಗಿತು. 1858ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಂದಿಗಳ ್ತ ರವಾನೆಯ ಕಾನೂನು 1945ರಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಯಿತು. 1942ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನರು ಈ ದ್ವೀಪªನ್ನಾಕಮಿಸಿದgು. 1956ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇದು ಭಾರvದ ಕೇಂದ್ರಾqಳಿತP್ಕÉ ಒಳ¥ಟಿz.É À ್ರ À À À À ್ಟ ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ; ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ¨sೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕಣ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uೂಂಡಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ À ್ಷ À É ಜನ್ಯUಟ್ಟಿ ಶಿಲೆUಳಿಂದ ರZ£ಯಾದ ¨sೂ ಸgೂಪUಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಎತgವಾದ ಶಿಖರUಳಿವೆ: À À À É À ್ವ À À ್ತ À À ಉತರ ಅಂಡªiÁನ್‍ನ ಸ್ಯಾqಲ್ ಪೀಕ್ (730 ಮೀ) ಮzs್ಯÀಅಂಡªiÁನ್‍ನ ವಿಯಾವೋಲೊ ್ತ À À À (515ಮೀ) ದ.ಅಂಡªiÁನ್‍ನ ಮೌಂಟ್ ಕೊಯಾಬ್ (460 ಮೀ) ಮೌಂಟ್ ¥sೂೀರ್ಡ್ À É (435ಮೀ) ಪುಟ್ಟ ಅಂಡªiÁನಿನ ದಿಯೊಬಾನ್ (435ಮೀ) ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿಕೋಬಾನ್ À ್ರ (435ಮೀ) ಮತ್ತು ಗೇಟ್‍ನಿಕೋಬಾರ್‍ನ ಮೌಂಟ್ ಥೂಯಿಲ್ಲರ್ (642 ಮೀ) ಬೆಟU¼ು ್ರ ್ಟ À À ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಣಿವೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೊಲ್ಲಿUಳಿವೆ. ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು ಬೇರ್, ಕಾಲ್‍ಪಾಂಗ್, À À ್ಲ ಕಾಲಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೊ. ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವು; ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಹವುಳ್ಳ ನುಗ್ಗು ಹೊನಲಿನªÅÀ . ಇಲ್ಲಿನ ವಾಯುಗುಣ ಸಾಗರೀಕ ಉಷªಲಯದ ಮಾದರಿಯದು. ್ಣ À ಶಾಖ 24 ಡಿಗ್ರಿ ಯಿಂದ 29 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲಿಯಸ್‍ಗಳ ವgಗೆ ಇರುತz. ಸರಾಸರಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ್ಸ É ್ತ É ಆzರ್sತೆ 80%. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಉತರ ಭಾಗzಲ್ಲಿ 190 ಸೆಂಮೀ ದಕಿಣ ಭಾಗzಲ್ಲಿ 300 ್ರÀ ್ತ À ್ಷ À ಸೆಂಮೀ.