ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೬೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಡªiÁನಿ ಭಾಷೆ - ಅಂಡಾಶ್ಮಗಳು À ಇಲ್ಲಿನ ಸ¸್ಯÀ ªರ್Uದಲ್ಲಿ ಪದಾನವಾದªÅÀ ದಟ್ಟವಾದ ಉಷªಲಯದ ಕಾಡುಗ¼ು; À À ್ರ s ್ಣ À À ಒಟ್ಟು 7,171 ಚ.ಕಿಮೀ ಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ್ರ ಎಲೆಯುದುರುವ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್‍ಗೋವ್ ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಮರU¼ು ಎಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿª.É ್ರ À À ್ಲ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗ¼ು ನದಿ ಕಣಿªU¼ಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಟ್ಟUಳ ಮೇಲ್ಭಾUzಲ್ಲಿಯೂ À É À À À À À ಕಾಣಬರುವವು. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಯುಳ್ಳ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. (ಮ್ಯಾನ್‍ಗೋವ್) ಕಾಡುಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ್ರ ಹೆZು.್ಚ ಈ ದ್ವೀಪ ಸೋಮದಲ್ಲಿ 96 ವ£್ಯÀ ಜೀವಿಧಾಮಗ¼ು, 9 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾ£ª£U¼ು À ್ತ À À À À À À ಮತ್ತು 1 ಜೀವªುಂಡಲ ಸಂರPಣಾವಲಯವಿದೆ. ಸುಮಾರು 55 ನೆಲವಾಸಿ ಮತ್ತು 7 À ್ಷÀ ಜಲವಾಸಿ ಸ¸ನಿಪ್ರಾಣಿ ಪ¨ೀದUಳಿವೆ. ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ 32 ಸ್ವzೀಶಿಯವಾದªÅÀ . ಸುಮಾರು ್ತÀ ್ರ És À À É 246 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆZ್ಚು ಪ¨ೀದದ ಪಕಿU¼ು ಕಂಡುಬರುತª. ಸುಮಾರು 76 ನೆಲವಾಸಿ À ್ರ És ್ಷ À À ್ತ É ಸರೀಸೃಪUಳಿವೆ. 1200 ಕ್ಕೂ ಹೆZ್ಚು ಪ¨ೀದದ ಜಲಚgUಳಿವೆ. À À ್ರ És À À ಈ ದ್ವಿ ೀ ಪ U À ¼ À ಆರ್ಥಿಕ ಸ ಂ ಪ v À ು ್ತ ಅರ ಣ ್ಯ, ಮೀನ ು ಗಾರಿಕೆ ವ ು ತ ು ್ತ ವ್ಯªಸಾಯಗ¼£್ನÀ ವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪ¨ೀದದ ಮರUಳ ಚೌಬೀನೆ (ಟಿಂಬರ್) À À ್ರ És À ಇಲ್ಲಿಂದ ರಪಾUುತ್ತಿª. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆ¼ಯಲವಕಾಶವಿದ್ದgೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ s್ತ À É É À

ಅಂಡಮಾನಿನ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸೆರೆಮನೆ

ಜನರ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರಾಧಿಗಳ ನೆಲೆಸುನಾಡಾದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು; ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು (8068.7 ಹೆ.) ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳು, ಕಬ್ಬು, ಬತ್ತ, ಸಿಹಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಬಾಳೆ, ಪgಂಗಿ, ಮಾವು, ಸೇಬು, ತೆಂಗು, ರಬರ್, ಟೀ ಇವೇ ಮೊದಲಾದªÅÀ ಗ¼£್ನು ಬೆ¼ಯುತ್ತಾg.É À ್ಬ À À É ಬತ್ತ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಮರ ಕೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ. ಜಾತಂ ದ್ವೀಪzಲಿgುವ ಚಾತಂ ಮರ À ್ಲ À ಕೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭಾರvzಲಿಯೇ ದೊಡzು. ಪೋರ್ಟ್‍ಬೇರ್‍ನಲ್ಲಿ 1 ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣದ À À ್ಲ ್ಡ À ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆUಳ ಬೆ¼ªಣUಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕµ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. À É À Â É À ಒಟ್ಟು 1763 ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕgPುಶಲ ಘಟಕU¼ು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ÀÀ À À À ಮೀನು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಗ¼£್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ರ¥್ತು ಮಾಡುವ ಎರqು ಘಟಕU¼ು ಅತಿ À À Às À À À ಮುಖ್ಯವಾದªÅÀ . ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿ ¥sೂೀರ್ ಮಿಲ್, ಲಘುಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಕೆ, ಪೀಠೋಪPgಣ, É ್ಲ À À ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುತಯಾರಿಕೆ, ಬಣ್ಣUಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದªÅÀ ಅಭಿªೃÀ ದ್ಧಿUೂಂಡಿವೆ. ರ¸್ತÉ À É ಸಾರಿಗೆ ಪದಾನ. ಈ ದ್ವೀಪ¸ೂೀಮವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪವಾಸಿ ತಾಣಗ¼£್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ್ರ s É ್ತ ್ರ À À ದಟವಾದ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗ¼ು ಸುಂದgವಾದ ಬೀಚ್‍ಗ¼ು ಪವಾಸಿಗg£್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತª.É ್ಟ À À À ್ರ À À ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಉದ್ಯªುದ ಪUತಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕªುಗ¼£್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು À ್ರ À ್ರ À À À ಪತಿವರ್µವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ದೇಶೀ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ್ರ À ್ರ ಸೌಲ¨s್ಯU¼£್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಪವಾಸೋದ್ಯªುದ ಅಭಿªೃÀ ದ್ಧಿ ಈ ದ್ವೀಪ¸ೂೀಮದ À À À À ್ರ ್ರ À É ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯª¸್ಥÉಯ ಸುಧಾರuಗೆ ನೆgವಾಗುತz.É À É À ್ತ ಈ ದ್ವೀಪ ಸೋಮದಲಿನ ಜನ¸ಂಖ್ಯೆ 356,152 (2001). ಸುಮಾರು 400 ಹಳಿUಳಿವೆ. ್ತ ್ಲ À ್ಳ À ಈ ದ್ವೀಪ¸ೂೀಮದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್‍ಬೇರ್ ಒಂದೇ ಜನನಿಬಿಡವಾದ ಪಟಣ. ಇದು ರಾಜಧಾನಿ. É ್ತ ್ಲ ್ಟ ಜನ¸ಂಖ್ಯೆ 100186 (2001). 1951_61ರ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಬಂಗಾಲದಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿvg£್ನು À ü À À À

63

ಇಲ್ಲಿ ನೆ¯¸ುವಂತೆ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಜನ¸ಂಖ್ಯೆ ಹೆಚಿvು. ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡPಟಿನ ಒಟ್ಟು É À À ್ಚ À À ್ಟ ಜನ¸ಂಖ್ಯೆ 14,122. ಇದು ಒಟ್ಟು ಜನ¸ಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.22 ರಷಿz.É ಇಲ್ಲಿನ ಜಾರವಾಗ¼ು, À À ್ಟ À ಒಂಗೇಸ್, ಅಂಡªiÁನೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಪಂಗqzªgು ಪ¥ಂಚದ ಅತ್ಯಂತ À À À À À ್ರ À ಪುರಾತನ ಜನಾಂಗUಳಿಗೆ ಸೇರಿದªgು. À À À ದಟವಾದ ಕಾಡುಗ¼ು, ಅನಾಗರಿಕ ಜನgು, ಪªೀಶಿಸಲು ಅಸಾzs್ಯÀ ವಾದ ¨sೂಸ್ಥಿತಿ ್ಟ À À ್ರ É À ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ದ್ವೀಪU¼ು ವಿಚಿತವಾದೊಂದು ಅಸ್ತಿvª£್ನು ಪqದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನªgಗೆ ಈ À À ್ರ ್ವÀ À À É À É ದ್ವೀಪU¼ು ದಂಡ£Uೂಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿU¼ನ್ನಿಡುವ ಸ್ಥ¼ವಾಗಿದ್ದªÅÀ . À À É É À À À ಈ ಸೋಮ ಇಂದು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಉತªು ¨sವಿಷ್ಯª£್ನು ್ತ ್ತ À À À À ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿz.É ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಪvುU¼£್ನು ಸಾಕµ್ಟು ಪªiÁಣದಲ್ಲಿ À್ತ À À À À ್ರ À ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ದ್ವೀಪUಳ ¨sವಿಷ್ಯ ಉತªುವಾಗುತz.É (ಎ.ಬಿ.ಎಂ.; ಎಚ್.ಆರ್.) À À ್ತ À ್ತ ಅಂಡªiÁನಿ ಭಾಷೆ : ಅಂಡªiÁನ್ ದ್ವೀಪUಳ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಭಾಷೆ. ಇದುವgUೂ À À À É À ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸಂಬಂzsª£್ನು ಕಲಿ¸ುವುದು ಸಾzs್ಯÀ ವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡªiÁನಿ À À À ್ಪ À À ಎನ್ನುವುದು ಕನಿಷ¥P್ಷÀ ಮೂರು ಭಾಷೆU¼£್ನೂಳUೂಂಡಿರುವ ಗುಂಪು: 1. ಉತgದ ಭಾಷೆ ್ಠ À À À É É ್ತ À ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಂಡªiÁನಿ. 2. ಜಾರª,À ಇದು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಅಂಡªiÁನಿನ¯ೀ À À ್ಲÉ ವ್ಯªಹಾರzಲಿz.É 3. ಓಂಗೆ, ಕಿರಿಯ ಅಂಡªiÁನಿನಲ್ಲಿ ಬಳPಯಲ್ಲಿz.É À À ್ಲ À É ಜಾರವ ಮತ್ತು ಓಂಗೆUಳ ಪzPೂೀಶzಲ್ಲಿ ಹತಿgದ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದgೂ À À É À ್ತ À À ಇವುಗಳ ಆಡುಗgು ಪg¸ರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳುªÅÀ ದಿಲ್ಲªಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆUಳ À À ್ಪÀ ್ಳ É À ನ್ನಾಡುವ ಎರqು ಪಂಗqU¼ು ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದುªಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮತ. À À À À É ಅಂಡªiÁನಿಯಲ್ಲಿ ಪv್ಯÀ ಯಗ¼ು ಹೆZ್ಚು ಬಳPಯಲ್ಲಿz್ದು, ರZ£ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ À ್ರ À À É À À É ಇದು ಸಂಯೋಜಕ ವರ್Uಕ್ಕೆ (ಆಗೂಟಿನೇಟಿಂಗ್) ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಗ್ರಿಯರ್‍ಸನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ À ್ಲ ಪqುತ್ತಾ£. ಆದರೆ ಈ ರZ£ಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದೇ ವರ್Uದ ಇತರ ಭಾಷೆU¼ಲ್ಲಿgುವµ್ಟು À É À É À À À À À ಸ್ಪµ್ಟÀವಾಗಿಲ್ಲªಂದು ಅನಂತgದ ಸಂಶೋzsPgು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾg. É À À À À É ಮೂರ್ತವಿಚಾರUಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿವgU¼£್ನು ಹೇಳಲು ಅಂಡªiÁನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾzs್ಯÀ . À À À À À À ಆದರೆ ಅಮೂರ್ತ ಭಾವ£U¼£್ನು ವ್ಯಕ್ತ¥ಡಿಸುವ ಪzU¼ು ತುಂಬಾ ವಿರ¼. ವಿವಿಧ É À À À À À À À À ಪªiÁಣಗ¼£್ನು (ಹೆZ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದgೂ ಸಂಖ್ಯೆUಳ ಮೂಲಕ ್ರ À À À À À À ಎಣಿ¸ಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. À (ಎಚ್.ಎಂ.ಎನ್.) ಅಂಡಾಶಯ ಕೊಯೆUತ : ಹೆಂಗಸಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೆ ಎರqು ಅಂಡಾಶಯಗ¼£್ನು ್ತ É À À À ಕೊಯ್ದು ತೆUzುಹಾಕುವ ಶ¸್ರಕಿಯೆ (ಹಿಸೆgPೂಮಿ). ಗಂತಿ ಬೆ¼ದಿರುವ ಅಂಡಾಶಯವ£್ನು É À ್ತÀ ್ರ ್ಟ ÉÀ ್ಟ É À ತೆUzು ಹಾಕುವುದು ಕೂಡ ಇದgಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ (ನೋಡಿ - ಸ್ರ್ರೀರೋಗಶಾಸ್ರ). (ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.) É À À ್ತ ಅಂಡಾಶ್ಮU¼ು : ಊಲೈಟುಗ¼ಂಬ ಹೆ¸gುಳ್ಳ ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡುಗ¼ು. À À É À À À ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಸ 1 ಮಿಮೀ. ಇವುಗಳ ಕೇಂದzಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದೊಂದು ್ರ À ನ್ಯೂಕಿಯಸ್ ಇರುತz.É ಒಂದು ಅವಸಾದ£zಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹ¼ವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದP್ಕೂಂದು ್ಲ ್ತ À À À É ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಣUಯನ್ನು ಕೊಡುತª.É ಏಕPೀಂದ್ರೀಯಪzgUಳಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕಿಯಸ್ Â É ್ತ É À À À ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಇವುಗ¼ಂಥ ಬೇರೆಯ ಕಲ್ಲುU¼£್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ¥sೂರ್ಯಾಮಿನಿ¥sರಾಗ¼£್ನು À À À À É É À À ಅಂಡಾಶ್ಮU¼ಂದು ¨sಮಿಸುವುದುಂಟು. À É ್ರÀ ಅನೇಕ ತgದ ಅಂಡಾಶ್ಮzಂಥ ಕಾಯಗ¼ು ಬೇರೆ¨ೀರೆ ತೆgನಾದ ಖನಿಜಗ¼£್ನು À À À É À À À ಒಳUೂಂಡಿರುವುವೆಂದೂ ಅವುಗ¼ು ಬೇರೆ¨ೀರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿವೆಯೆಂದೂ É À É ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್‍ಸೈಟಿನ ಅಂಡಾಶ್ಮಗಳೇ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುವು. ಇವು ಸಾಗರ ನಿಕೇಪU¼ಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುvª.É ಕೆಲವು ಜಾಗU¼ಲಂತೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಣ್ಣPಲ್ಲುUಳ ತುಂಬ ್ಷ À À ್ತÀ À À ್ಲ À À ಇವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಡಾಶ್ಮಗಳು ಅದgಲ್ಲೂ ಸಿಲಿಕಾಮಯ ಮತ್ತು ಡೋಲಮೆಟಿಕ್ ಅದಿರುಗ¼ು, ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿನ À À ್ಸ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಉಂಟಾದುವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕವುಗಳ ಉತತಿಯ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಾಸzವಾಗಿದೆ. ್ಪ ್ತ ್ಪ À ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಂಡಾಶ್ಮU¼ು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತª್ಮು ಅಂತಃಕೇಂದzಲ್ಲಿ ್ಸ À À À ್ರ À ಬಗೆಬಗೆಯ ಖನಿಜಗಳ ಕಣಗಳು, ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಚೂರುಗಳು, ಅಥವಾ ಇತರ ವ¸್ತುU¼ು_ಇವ£್ನು ಮೂಲದª್ಯÀ ಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೂಲ ದª್ಯÀ ಗ¼ು À À À À ್ರ ್ರ À ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ವಿವಿಧತೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪದರಗಳು ಬೆ¼zುಕೊಳುv್ತÀ ಹೋದಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆZ್ಚು ಹೆZ್ಚು ಗುಂಡಾದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಪqಯುತª. É À ್ಳ À À É ್ತ É ಈ ಆಕೃತಿಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ, ಅಪಾರಕತೆ ಮತ್ತು ಹgಳಿನ ರZ£ಯಲ್ಲಿ ಒಂದP್ಕೂಂದP್ಕÉ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾ¸ವಿರುವುದರಿಂದ ಪತಿಯೊಂದ£್ನೂ À À É É À ್ರ À ಪv್ಯÉ ೀಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ದ¥ವಾಗಿರುವ ಅಂಥ ಕೆಲವು ಪzgU¼ಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ¯ೈಟಿನ ್ರ ್ಪÀ À À À À ್ಸÉ ನೇರವಾದ ಎಳೆಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರಲೂಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಂಡಾಶ್ಮU¼ು ತª್ಮು ಏಕPೀಂದ್ರೀಯ À À À É ಆಕಾರU¼£್ನು ಕ¼zುಕೊಂಡಿರಲೂಬಹುದು. À À À É À