ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂತರ್ಜಲ ಕಿರ್‍ಚಾಫ್ (1859) ವಿವರಿಸಿದ. ಈತ ಗಣvಶಾಸ್ರ್ತ ದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ನಿಯಮದ  À ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ತರಂಗಾಂತರದ ಪಕಾಶವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ್ರ ಅನುಪಾತ ಎಲ್ಲ ವ¸ುUಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು. ಅಂದರೆ ಪತಿಯೊಂದು ವ¸ುªÇ À್ತ À ್ರ À್ತ À ತಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ತgಂಗಾಂತgª£್ನು ಹೆಚಿಸಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುªÅÀ ದು. ಹೆZ್ಚು À À À À ್ಚ À ಉಷvಯಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಬಾಗದಿಂದ ಹೊರಟ ಪಕಾಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗU¼£್ನು ್ಣ É s ್ರ À À À ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಇದರಿಂದ ಸೌರರೋಹಿತದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುವು. ಈ ಗೆgUಳ ತgಂಗಾಂತgU¼£್ನು ಪಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ É À À À À À À ್ರ ಅಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಿಸ್ಸರಣತರಂಗಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಕಿರ್‍ಚಾಫ್ ಮತ್ತು ಬುನೆನ್ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರ ಆವgಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶೇಷuಯನ್ನೇ ್ಸ À ್ಲ É ಮಾಡಿದgು. ಅಲ್ಲಿ ಅವgು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸU¼£್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದgು. À À À À À À ಈ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ (ಹೈಡ್ರೊಜನ್), ಹೀಲಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲಿಯಂ, ಕಬಿಣ ಮುಂತಾದ 66 ಧಾತುಗ¼ು ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ್ಸ ್ಬ À ನPvUಳ ಅಂತರ್Uಹಣರೋಹಿತ ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಜಲಜನP,À ಕ್ಯಾಲಿಯಂ, ಕಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ್ಷÀ ್ರÀ À ್ರÀ À ್ಸ ್ಬ ಇವು ಹೆZ್ಚು ಪªiÁಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದ£್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. À ್ರ À À ಶPಲ (ಕ್ವಾಂಟಮ್) ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಕಾರ ಪಕಾಶ ಶಕಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗ¼ಂತಿರುವ À ್ರ ್ರ ್ತ À ಫೋಟಾನುಗಳ ಸಮೂಹವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫೋಟಾನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಣುವಿನ ಅಥವಾ ಪgªiÁಣುವಿನ ಶಕಿಯು ಹೆಚ್ಚಾUುತz.É ಈ ವಿಷಯ À À ್ತ À ್ತ ಅವುಗಳ ಶಕಿªುಟ್ಟದ ಚಿತzಲಿ-(ಎನರ್ಜಿ ಲೆªಲ್ ಡಯಾಗªiï) ಕೆ¼ªುಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಮಟP್ಕÉ ್ತ À ್ರ À ್ಲ É ್ರ À À À ್ಟ ಹೋಗುವ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತz.É ಇದP್ಕÉ ವ್ಯತಿರಿಕವಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆ¼P್ಕÉ ್ತ ್ತ À ಬರುವ ಬಾಣಗ¼ು ಅಣುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ¥sೂೀಟಾನುಗ¼ು ಹೊರಬರುವುದ£್ನು À É À À ಸೂಚಿಸುತ್ತª. ಹೀಗೆ ಪಕಾಶª£್ನು ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕªುಗ¼ು ಪg¸್ಪÀರ É ್ರ À À ್ರ À À À ವ್ಯತಿರಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶPಲ ನಿಯಮಗ¼ು ಒಂದೇ ಇರುತª. ್ತ À À ್ತ É ಆದರೂ ಅಂತಗ್ರ್ರಹಣ ರೋಹಿತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗ¼£್ನು ಹೊಂದಿದೆ. À À

ಅಂತಗ್ರ್ರಹಣ ರೋಹಿತ ಫ್ರಾನ್‍ಹಾಫರ್‍ನ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಂತಗ್ರ್ರಹಣ ರೋಹಿತ

ನಿಸgಣ ರೋಹಿತª£್ನು ಪqಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬುನ್‍ಸೆನ್ ಜ್ವಾಲೆ (200ಲಿ ್ಸ À À À É ಸೆ) ಆಕ್ಸಿ ಅಸಿಟಿಲಿನ್ ಜ್ವಾಲೆ (2500ಲಿ ಸೆ) ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ದೀಪUಳ (3500ಲಿ ರಿಂದ À 8000ಲಿ ಸೆಂ)ಉಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಣುಗ¼ು ್ಣ À À ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ, ಅಣುಗಳ ರೋಹಿತ ದೊರಕದೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪgªiÁಣುಗಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾತೂರ್ತಿಕವಾದ ಅಣುಗಳ ರೋಹಿತªೀ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ À À ್ಪ É ದೊರೆಯುವುದು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೊದಲಾದ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ನುಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಮೂಲಘಟಕಗಳ ರೋಹಿತ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು, ಹ್ಯಾ¯ೈÉ ಡುಗ¼ು, ಕಾರೊ£ೀಟುಗ¼ು ಮತ್ತು ಸ¯್ಫೈಟುಗ¼ು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೋಹಿತª£್ನು, À ್ಬ É À É À À À ಅಂದರೆ ಆ ಲೋಹದ ವಿಲಕಣ ರೋಹಿತª£್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತª.É ಹೀಗಾಗಿ ನಿಸgಣ ್ಷ À À ್ತ ್ಸ À ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತರ್Uಹಣ ಪz್ಧÀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ್ರÀ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉಷತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿಭಜನೆಗೆ ್ಣ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪz್ಧÀ ತಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕವಾಗಿದೆ. ್ತ ಹೊರಬರುವ ಪಕಾಶ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ ವಿಕಿರಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ತgಂಗಾಂತgದ ್ರ À À ಕ-ಕಿರಣ (ತgಂಗಾಂತರ 1 ಆ್ಯಂಗ್‍ಸ್ಟ್ರಾಂ- 108 ಸೆಂ.ಮೀ) ಗಳಿಂದ ಅತಿ ದೊಡದಾದ ್ಷ À ್ಡ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆU¼ªgUೂ (1000 ಮೀ) ವಿಸರಿಸಿರುವುದು. ನಿಸgಣ ರೋಹಿತª£್ನು À À À É À ್ತ ್ಸ À À À ಅತಿನೇರಳೆ ತgಂಗU¼ು (ಅಲ್‍ಟ್ರªಯೋಲೆಟ್: 1000-3500 ಆ.ವgU) ಗೋಚggೂೀಹಿತ À À À À É É À É (3500-7000 ಆ.ವgU) ಮತ್ತು ಹತಿgದ ಅತಿರPvgಂಗUಳ (ಇನ್‍ಫಾgಡ್: 700É É ್ತ À ್ತÀ À À À ್ರ É 10,000 ಆ.ವgU) ವಿಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪqಯಬಹುದು. ಅಂತರ್Uಹಣ É É À À É ್ರÀ

65

ರೋಹಿತª£್ನು ಈ ವಿಭಾಗU¼ಲಲದೆ ದೂರದ ಅತಿರP್ತÀ ತgಂಗU¼ು (10,000 ಆ. À À À À ್ಲ ್ಲ À À À ಅಥವಾ 10-4ಸೆಂಮೀನಿಂದ 10-1ಸೆಂಮೀ ವgUೂ) ಮತ್ತು ಮೈಕೋವೇವ್ (10-1 É À ್ರ ಸೆಂಮೀನಿಂದ 10 ಸೆಂಮೀ ವgUೂ) ವಿಭಾಗU¼ಲ್ಲೂ ಪqಯಬಹುದು. ಕಾಂತ É À À À É ಅನೂದgೂೀಹಿತ (ಮ್ಯಾU್ನÉ ಟಿಕ್ ರೊಸೊನೆನ್ಸ್ ಸೆP್ರ್ಟªiï) ಕೂಡ ಇದೇ ಪz್ಧÀ ತಿಗೆ ಸೇರುತz.É É ್ಪÀ À ್ತ ಇದgಲ್ಲಿ 1000 ಸೆಂಮೀ ತgಂಗಾಂತgದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ ಅಲೆU¼£್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವgು. À À À À À À À ತv±ಃ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪªiÁಣದ ಅಲೆU¼ನ್ನಾದgೂ ಈ ಪz್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ್ವÀ À ್ರ À À À À À ವಿವಿಧ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಗಮಗಳು, ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಅಶಕಗಳು, ಬೆಳಕನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧನಗಳೂ ಹೀಗಿವೆ : ಅತಿ ನೇರಳೆ ್ರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋಚgವಿಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಜಲಜನPದೀಪ, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪ, ಇವುಗ¼ೂಂದಿಗೆ À À À À É ಕ್ವಾಟ್ರ್ಜ್ (ಕಿuಚಿಡಿಣz) ಅಚಿಈ2, ಐiಈ ಅಶ್ರಕಗಳು (ಗೋಚರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಜಿನ ಅಶ್ರಕ) ಬಿಂಬಗ್ರಾಹಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಶಗಳು (ಫೋಟೊಸೆಲ್ಸ್) ಅತಿರPgಶ್ಮಿವಿಭಾಗP್ಕÉ 1500ಲಿs¸ಂ.ಗೇ.ಉಷvಗೆ ಕಾಯಿಸಿದ ನರ್ನ್‍ಸ್ಟ್ ತಂತು (ಫಿಲಮೆಂಟ್). ್ತÀ À É ್ರ ್ಣ É ಇದgಲಿ(ಸೀಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಥೋರಿಯಂ ಆಕೈಡುಗಳಿವೆಯಲ್ಲದೆ ಇದgೂಂದಿಗೆ ಓಚಿಅಟ, À ್ಲ ó ್ಸ É ಏbಡಿ, ಖಿiಃಡಿI ಸ್ಫಟಿಕUಳ ಅಶPU¼ು ಮತ್ತು ಉಷಯುಗ್ಮU¼ು (ಥರ್ªೂಕ¥ಲ್ಸ್) ಜಾಲಿಗೆU¼£್ನು À ್ರÀ À À ್ಣ À À É À À À À ಅಶPUಳ ಬದಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗzಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ಮ ತgಂಗU¼£್ನು ್ರ À À À ್ಷ À À À À ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾU್ನÉ ಟ್ರಾ£ುಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಋಜುಕಾರಿ (ರೆಕಿ¥ೈÉs ಯರ್)ಗಳಿಂದ À ್ಟ ó ವೀಕ್ಷಿ¸ುವgು. ಕಾಂತ ಅನುನಾದದ ಪz್ಧÀ ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕದಿಂದ ಪqದ ವಿದ್ಯುತ್‍ಕಾಂತ À À É ಅಲೆU¼£್ನು ಪೇರಕ ಸುರುಳಿಯಿಂದ (ಇಂಡPನ್ ಕಾಯಿಲ್) ವೀಕ್ಷಿ¸ುವgು. À À À ್ರ ್ಷÀ À À ಅಣುರೋಹಿತ ಶಾಸ್ರ್ತದ (ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೆP್ರ್ಟೂೀಸ್ಕೊಪಿ) ಮುಖ್ಯವಾದ ¥sಲ ಈ ್ಪ É À ರೀತಿಯದಾಗಿದೆ. ಪತಿಯೊಂದು ಅಣುವಿಗೂ ಅತಿನೇರಳೆ ವರ್ಣವಿಭಾಗzಲ್ಲಿ ಒಂದು, ್ರ À ಹಿರಿಗೆಂಪುವರ್ಣ (ಅತಿರಕ್ತರಶ್ಮಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು _ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಇರುವುವು. ಈ ರೋಹಿತಗಳು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಣುವಿನ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಅಂತಗ್ರ್ರಹಣರೋಹಿತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಣುವಿನ ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳು, ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪgªiÁಣುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮುಂತಾದ ಅತಿಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಸಂಗºಣೆ À À ್ರ À ನqದಿದೆ. É ಅನಿಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಔ2, ಊಅಟ) ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಪU¼ು (ಓಚಿ, ಊ2ಔ) ಸಣದಾದ À À ್ಣ ಗೆgU¼£್ನೂ ದªU¼ು ಮತ್ತು ದ್ರಾªಣಗ¼ು ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿU¼£್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ É À À À ್ರ À À À À À À À À ಅಂತಗ್ರ್ರಹಣರೋಹಿತವನ್ನು ಕೊಡುವುವು. ಉದಾ:(ಏಒಟಿಔ4) ದ್ರಾವಣ ಹಸಿರು ವಿಭಾಗzಲ್ಲಿ ಐದು ಪಟಿU¼£್ನೂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕೋರೈಡ್ ದ್ರಾªಣ ಹಸಿರು ವಿಭಾಗzಲ್ಲಿ À ್ಟ À À À ್ಲ À À ಒಂದು ಪಟಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತª.É ಪಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆUದ ರೋಹಿತU¼ಲ್ಲಿ ಆಮಜನಕ ್ಟ ್ತ ್ರ É À À ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಗೆgU¼ು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುವು. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ É À À ಕgಗಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗ¼ು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲವಿರುವ ಪಟಿU¼£್ನು ಕೊಡುತª.É À À ್ಟ À À À ್ತ (ಉದಾ :ಡಿಡಿಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಎರ್ಬಿಯಂ). ಈ ಧಾತುಗಳ ಸ್ಫಟಿಕU¼ು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ À À ಉಷ ್ಣ v É ಂ iÀ ು ಲ್ಲಿ ಉಪ ಂ iÉ ೂ ೀಗಿಸಿದಾಗ ಸ ಣ ್ಣ z Áದ ಗೆ g É U À ¼ À £ À ು ್ನ ಕೆ ೂ ಡ ು ತ ್ತ ª É . ಅಂತರ್Uಹಣರೋಹಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷuಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮªೀದಿಯಾದ (ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್) ್ರÀ É É ಪz್ಧÀ ತಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹguಗಾಗಿ 10-15 ಗ್ರಾಂಗ¼µ್ಟು ಇದ್ದ ವೆ£ೀಡಿಯಂ ಲವಣವ£್ನು À É À À É À ಈ ಪz್ಧÀ ತಿಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. (ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.) ಅಂತರ್ಜಲ : ನೆಲಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ನೀರು. (ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್). ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಬಹುಭಾಗ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಆವಿಯಾಗಿ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಹೀರಿಕೊಳುvª. ಹೀಗಾಗಿ ಉಳಿದ ನೀರು ¨sೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪzgಲಿgುವ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ್ಳ ್ತÀ É À À À ್ಲ À ಮಣಿನ ಮೂಲಕ ಜಿನುಗಿ ಅವುಗ¼ಲಿನ ರಂzsU¼ಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುತz.É ಹೀಗೆ ಜಿನುಗಿ ್ಣ À ್ಲ ್ರÀ À À ್ತ ಶೇಖರUೂಳುವ ನೀರಿನ ಪªiÁಣವ£್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಶU¼ು ನಿzರ್sರಿಸುತª.É ಉದಾ: É ್ಳ ್ರ À À À À À ್ತ ಹುಡಿಮಣಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ನೀರು ಬಹುಬೇಗನೆ ಇಂಗುತz. ಅದೇ ನೀರು ್ಣ ್ತ É ಜೇಡಿಮಣಿನ ¨sೂಭಾಗzಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಹೋಗದೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕುಣಿU¼ಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುತz.É ್ಣ À À À À ್ತ ನೆಲ ಭಾಗ ಇಳಿಜಾರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಹರಿದುಹೋಗುತz.É ಇಂಗುವ ನೀರಿನzಕ್ಕಿಂತ ್ತ À ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ದೊಗಟೆಯ ನಾನಾ ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವಿರುತz.É ಇದು ಶೇಖರವಾಗುವ ಆಳ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ À À ್ತ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದgಲ್ಲೂ ಮರು¨sೂಮಿಯ ಪzೀಶU¼¯ೀ À À ್ರ É À À ್ಲÉ ಆಳ ಹೆZು. À್ಚ