ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂತರ್ದಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂತರ್ಜೀವಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, ಅಪ್ಪು ಗಿಡU¼ಂತೆ ಆಶಯದಾತ À À À ್ರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನೀಯದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ನವರ್ಗದ ಸಸ್ಯಗಳಾದ ಶೈವಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದgಲಿಯೂ ಅನಬೀನ, ರಿವ್ಯು¯ೀರಿಯ, ಸೈಟೋನೀಮ, ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಪೋಟೊಕಾಕಸ್ À ್ಲ É ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗ¼ು ಅಧಿPವಾಗಿ ಉಚªರ್Uದ ಸ¸್ಯÀ ªರ್Uದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದ£್ನು ಕಾಣಬಹುದು. À À ್ಚ À À À À À ಅಂತರ್ಜೀವಿಗ¼£್ನು ಬೂಷ್ಟು ಜಾತಿಗೆ (¥sಂಗೈ) ಸೇರಿದ ಶಿಲಾವಲ್ಕU¼ಲಿಯೂ ಸೈಕಾಸ್ À À À À À ್ಲ ಮತ್ತಿvರ ಅನಾವೃತಬೀಜಸ¸್ಯÀ ದ ಬೇರುಗ¼ಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಆವೃತಬೀಜಸ¸್ಯÀ Uಳಾದ À À À ಲೆಗ್ಯೂಮಿನೇಸೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂತರ್ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುತª. ಕೆಲವೇ ಬಗೆಯ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜೀವಿಗಳಿರುವ ್ತ É À À ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋzs£U¼ು ನqಯಬೇಕಾಗಿದೆ. À É À À É (ಎ.ಎನ್.ಎಸ್.) ಅಂತರ್ದಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳು : ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಲನಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾzs£U¼ಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದುವು (ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಶನ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್). À À À À ್ಚ ಉರªಲು (ಇಂzs£) ಅಗv್ಯÀ ವಾದµ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪqzು ಒಂದು ಆವgಣದೊಳಗೆ À À À À É À À ದº£Uೂಂಡಾಗ ಉತತಿಯಾಗುವ ಅಧಿP¥ªiÁಣದ ದºನಾನಿಲಗ¼ು ಚಲಿಸಲವಕಾಶªÅÀ ಳ್ಳ À À É ್ಪ ್ತ À ್ರÀ À À À ಆವರಣದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಅನಿಲದ ವಿಸgಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಚಲಿಸಿ ಉಪಯುಕವಾದ ಕೆಲಸª£್ನು ಮಾಡುವಂತಿರುವುದು ್ತ À ್ತ À À ಇದರ ಮೂಲ ತv.್ವ ಅದೇ ಬಹಿರ್ದಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗ¼ಲ್ಲಿ ಉರುವಲಿನ ದº£ದಿಂದಾದ ್ತÀ À À À ಉಷ±ಕ್ತಿ ಪv್ಯÉ ೀಕ ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಥ ಒಂದು ದªªiÁzs್ಯÀ ªುವ£್ನು ಅಧಿಕ ಒತqzಲ್ಲಿ ್ಣ À ್ರ ್ರ ್ರ À À À À ್ತ À À ಆವಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಆವಿ ಮೇಲಿನಂಥದೇ ಸಂದ¨ರ್Àದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು s ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ದಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾzs್ಯÀ ªುದ ಉಪಯೋಗವಿರದೆ ದº£ಜನ್ಯ ಅನಿಲಗ¼ೀ ಸಯಂ ವಿಸರಿಸುವಂತಿರುವುದು À À À É ್ವ ್ತ ಸಾzs£ª£್ನು ಎಷೋ ಸg¼Uೂಳಿಸುತzಯಲ್ಲದೆ ಬಳ¸ುದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಷೋ ಶಕಿª್ಯÀ ಯ À À À À ್ಟ À À É ್ತ É À ್ಟ ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದರ ದP್ಷತೆ ಹೆZುªಂತೆ ಮಾಡುತ್ತz. À À್ಚ À É ಬಲೋತ್ಪಾzಕ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳ ಅನೇಷಣೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನqzು ಬಂದಿದ್ದು, À ್ವ É À 18ನೆಯ ಶvªiÁನzಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟ್‍ನ ಉಗಿ ಎಂಜಿನ್ನಿನ ರZ£ಯಿಂದಾಗಿ ಅದು À À À À É ಸಫಲವಾದ ಮೇಲೆ, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಗಿಯಂತ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಷ್ಕಾರವೆಂಬಂತೆ ಅಂತರ್ದಹನ ಎಂಜಿನ್ನು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಂತಯುಗzಲ್ಲಿ ಅಭಿª್ಯÀ Pವಾದ ಅನೇಕ ಸಾzs£U¼ಂತೆ, ಈ ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನಿನ ್ರ À ್ತÀ À À À À À ‘ಜನP’ ಎಂದು ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿಯನ್ನೂ ನಿzರ್sರಿಸಲಾಗದಿರುವುದ£್ನು ಗªುನಿಸ¨ೀಕು. À ್ತ À À À É ಉಷZಲನ ವಿಜ್ಞಾ£ದ ಮೂಲತv್ವUಳ ಕªುೀಣ ಕೋಡೀಕgಣ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ, ್ಣ À À ್ತÀ À ್ರ É ್ರ À ರZನಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗv್ಯÀ ವಾದ ವ¸ುUಳ ಹಾಗೂ ಅನು¨sªದ ಲ¨s್ಯÀ ತೆ _ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ À À್ತ À À À ಇದು ಸಾಧಿvವಾಯಿತು. ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಷZಲನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ À À ್ಣ À ಸಮರ್ಥ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗನೆಂದರೆ ಫಾನ್ಸಿನ ಸಾದಿ ಕಾರ್ನೋ. ್ರ ಸ್ವvಃ ಅವ£ು ಯಾವ ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಪಯೋಗ ನq¸ದಿದ್ದgೂ 1824ರಲ್ಲಿ ಪPಟಿತವಾದ À À ್ರ É À À ್ರ À ಅವನ ಈ ಸಂಬಂzsದ ಪಬಂzs,À ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಮೂಲತvUಳ ಪತಿಪಾದನೆ À ್ರ À ್ತÀ ್ವ À ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿz್ದÀªರಿಗೆ ಉತªು ಮಾರ್ಗದರ್±ನ ನೀಡಿತೆಂದು À ್ತ À À ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹೊರತಂದವರ ಪೈಕಿ ಮೊತªೂದಲಿಗರಾಗಿ ಸ್ಯಾªು್ಯುಯೆಲ್ ಬ್ರೌನ್ (1823), ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಲ್. ರೈಟ್ (1833), ್ತ É À ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡ್ರೇಕ್ (1843), ಜೆ.ಜೆ.ಇ.ಲೆನೊಯರ್ (1860), ಆಟೋ 1867, ಸರ್ ಡ್ಯುಗಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (1878), ಜೋಸೆ¥sóï ಡೆ (1891), ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡೀಸೆಲ್ (1897) _ ಇವgುಗ¼£್ನು ಹೆ¸ರಿಸಬಹುದು. À À À À ಒತqದಿಂದೊಡUೂಡಿದ ದº£ಜನ್ಯ ಅನಿಲಗ¼ು ಒಂದು ತಿರುಬಾನಿಯ ಅಲಗುಗಳ ್ತ À À À À À ಮೇಲೆ ಹರಿದು ವಿಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸುತುZಲನೆ ಸಾಧಿvವಾದಾಗ_ ಇದೂ ಅಂತರ್zಹನ ್ತ ್ತ À À À ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಕPಯಲೇ ಬರುವುದಾದgೂ_ ಅದ£್ನು ಅನಿಲ ತಿರುಬಾನಿ (ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್) ್ಷÉ ್ಲ À À ಎಂದು ಪv್ಯÉ ೀಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣ¸ುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದುಮುಂದು ಚಲನೆಯ ್ರ  À ಆಡುಬೆಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಂತ (ಪಿಸ್ಟನ್) ಉಳ್ಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳೆಂದು ಕgಯಲಾಗುತz.É ಈ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳ ರZ£ಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕಣವೆಂದg, ಒಂದು É ್ತ À É ್ಷ É ನಳಿಗೆ (ಸಿಲಿಂಡರ್), ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಉರುವಲನ್ನೂ (ದ್ರವ ಅಥವಾ ಅದರ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ), ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವಾದ ಅನಂತರ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕವಾಟಗಳು (ವಾಲ್ವ್) ಅಥವಾ ದ್ವಾರಗಳು (ಪೋರ್ಟ್), ಒಳಕ್ಕೆ ಸೆ¼zುಕೊಂಡ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಿಶಣವ£್ನು ಹೆಚಿನ ಒತಡ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಸಂಕುಚಿತ É À ್ರ À ್ಚ ್ತ ಅವಕಾಶP್ಕÉ ತಳ್ಳಿ ಸಂಪೀಡಿಸಲು, ನಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ, ಆದರೆ ಅನಿಲ ತೂರುವಂತೆ, ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಆಡುಬೆಣೆ(ಪಿಸ್ಟನ್) ಉರುವಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನ,

67

ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸ್ಫೋಟನದಿಂದಲೂ ದº£ಜನ್ಯ ಅನಿಲಗಳ ವಿಸgಣದೊಡ£ಯೂ À À ್ತ À É ಆಡುಬೆಣೆ ಹಿಂದP್ಕÉ ತ¼ಲಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾz£ಯಾದಾಗ ಅದ£್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ್ಳÀ ್ಪ À É À ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವಂತೆ ಆಡುಬೆಣೆಯನ್ನು ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಸುತ್ತುವ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ (ಷಾಫ್ಟ್) ಸೇರಿಸುವ ಕೂಡುಸರಳು (ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್) ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ _ ಇಷ್ಟು ಇರುವುವು. ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗ¼£್ನು, ಅವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉರುವಲು, ಅದ£್ನು À À À À ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವ ಬಗೆ. ಎಂಜಿನ್ನಿನ ವೇಗ, ವೇಗವನ್ನು ಸಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಅದು ಅನುಸರಿಸುವ ತಾತ್ವಿಕ ಆವರ್ತ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಘಾತ (ಟೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುತ್ತು) ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಘಾತU¼ಲ್ಲಿ (¥sೂೀರ್ ಸ್ರ್ಟೋಕ್ ಅಥವಾ ಎರqು ಸುತು) ಪೂರೈಸುತzಯೋ ಎಂಬುದು, À À É À ್ತ ್ತ É ಮೇಲಾಗಿ ಅವು ಉಪಯೋಗಿಸಲqುವ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಎಂಜಿನ್ನಿನ ನಳಿಗೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವ ್ಪ À

ನಾಲ್ಕು ಘಾತಗಳ ಅಂತರ್ದಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳು 1. ಒಳಕವಾಟದ ಮೂಲಕ ಉರುವಲು 2. ಆಡುಬೆಣೆ (ಕೊಂತ) ಮೇಲೇರುವುದು ಒಳಹೊಗುವುದು ಪ್ರೇರಣ ಘಾತ ಸಂಕೋಚನ ಘಾತ 3. ಉರುವಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವುದು 4. ಉರಿದ ಅನಿಲಗಳು ಹೊರಕವಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಘಾತ ಹೊರಹೋಗುವುದು-ಬಹಿರ್ಗಮನ ಘಾತ

ವಿಧಾನ, ಮೃದುಚಾಲಕದ ವಿತgu, ಹಲವು ಸಿಲಿಂಡgುಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ À É À _ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗ£ುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಗ¼ಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ À À ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವguಗೆ ಈ ಎಲ್ಲª£್ನೂ ಹೇಳ¨ೀಕಾಗುತz. À É À À É ್ತ É ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಉರುವಲು ಅನಿಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಪೆmೂೀಲ್, ಸೀಮೆಎಣೆ,್ಣ ಡೀಸೆಲ್ É ್ರ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪೆmೂೀಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಬ್ರ್ಯುರೇಟರ್ ಎಂಬ É ್ರ ಸಾzs£ದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಉರುವಲು-ಗಾಳಿಯ ಮಿಶಣವ£್ನು ಒಳP್ಕÉ ತೆUzುಕೊಂಡರೆ À À ್ರ À É À ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳP್ಕÉ ಸೆ¼zುಕೊಂಡು ಅದ£್ನು ಒತqUೂಳಿಸಿ É À À ್ತ À É ತz£ಂತರ ಡೀಸೆಲ£್ನು ಅಂತPೀಪPದ (ಇಂಜೆP್ಟÀರ್) ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತz. À À ್ಲ À ್ಷÉ À ್ತ É ಪೆmೂೀಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿನಂಥªÅÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ ಮಿಶಣವ£್ನು ಹೊತ್ತಿ¸ಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಿಡಿ (ಸ್ಪಾರ್ಕ್) É ್ರ À ್ರ À À ಉಪಯೋಗಿಸಲಟg, ಡೀಸೆಲಿ£ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತqದಿಂದಾದ ಶಾಖದಿಂದ¯ೀ ಉರುವಲು ್ಪ ್ಟ É ್ಲ À ್ತ À É ಹೊತ್ತಿPೂಳುvz. ಸ್ಥಿರ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳ É ್ಳ ್ತÀ É