ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


68

ಅಂತರ್ಬೀಜ

ವೇಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೇಗವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಾರಿ, ಕಾರು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲುU¼ು ಒಂದು ರೀತಿಯವಾದg, ಡೀಸೆಲ್ À À É ರೈಲು ಎಂಜಿನ್ನಿನ ರZನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿರುತz.É ನಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಾವೇರzಂತೆ ತಂಪಾಗಿಸಲು À ್ತ À ನೀರ£್ನು (ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್) ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು (ವಿಮಾನ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ) À ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವ£್ನು ಅದರ ಅಶ್ವ±ಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ À À À (ಹಾರ್ಸ್‍ಪªರ್) ದPvಯನ್ನು ಉರುವಲಿನಲಿನ ಉಷ±ಕಿಯ ಎಷ್ಟು ಭಾಗª£್ನು À ್ಷÀ É ್ಲ ್ಣ À ್ತ À À ಚಲನ±ಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಲೆP್ಕÀ ಮಾಡಲಾಗುತz.É À ್ತ ್ತ ್ತ ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗಳ ಉರುವಲುಗ¼ು : ಅನಿಲ ಅಥವಾ ದವ ರೂಪದ್ದಾಗಿರುತª.É À À ್ರ ್ತ ಮೊತªೂದಲ ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಮುನೂZPªಂದು ಪರಿಗಣ¸ಬಹುದಾದ, ್ತ É À ್ಸ À À É Â À 1680ರ, ಡಚ್ ಪಯೋಗಶೀಲ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ ಹಾಯ್ಗನ್ಸ್ ಎಂಬುವನ ರZ£ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದು ್ರ ್ಚ À É ಬಂದೂಕದ ಸಿಡಿಮದ್ದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಯತ್ನಗ¼¯ಲ್ಲ ್ರ À ್ಲÉ ಘ£gೂಪಿ ಉರುವಲನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಲೆ£ೂೀಯರ್ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ (1860) À À É ಪxªು ಲಾ¨sದಾಯಕ ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಉರುವಲನ್ನು ಬಳ¸ಲಾಯಿತು. ್ರ À À À À À ಸುಲ¨sವಾಗಿ ಹ¨ಯಾಗುವ ದªU¼ು ಉರುವಲಾಗಿ ಬಳPಯಾದz್ದು 1890ರ ಸುಮಾರಿನಲಿ.್ಲ À É ್ರ À À À É À ಪ¥ಂಚದ ಕೆಲವು ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಪPೃÀ ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನಿಸರ್ಗಾನಿಲ (ನ್ಯಾZುರಲ್ ್ರ À À À ್ರ À ಗ್ಯಾಸ್ ¥s್ಯೂಯಲ್)ವ£್ನು ಬಿಟ್ಟg, ಅನಿಲ ರೂಪಿ ಉರುವಲುಗ¼£್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ À À É À À ಹಲವು ಎಂಜಿನ್ನುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಅನಿಲೋತ್ಪಾzPzಲ್ಲಾUಲಿ ಅಥವಾ À À À À ಬಲೋತ್ಪಾz£ಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಖ ಮತ್ತು ದೀಪUಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಳ¸ುವ ಅನಿಲೋತ್ಪಾzಕ À É À À À ಕೇಂದU¼ನ್ನಾಗಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತz.É ್ರ À À ್ತ ಆzsುನಿಕ ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗ¼¯ಲ್ಲ ಅಧಿPವಾಗಿ ಬಳ¸ಲಾಗುವ ದªgೂಪಿ À À À ್ಲÉ À À ್ರ À À ಉರುವಲುಗ¼ಂದರೆ ಗ್ಯಾ¸ೂಲಿನ್ (ಪೆmೂೀಲ್) ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್. ಈ ಎರqP್ಕೂ ಮೂಲವ¸್ತು É É É ್ರ ÀÀ À ಒಂದೇ-ತೈಲದ ಗಣU¼ಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕ¯u್ಣÉ ಅಥವಾ ಪೆmೂೀಲಿಯಂ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ  À À ್ಲÉ É ್ರ ಉಷ್ಣಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಯಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆ¸gುಗ¼ು ಇವP್ಕÉ ಬಂದಿವೆ. À À À À À ಮೋಟಾರ್ ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್‍ಗಳು 100ಲಿ ಈ.ನಿಂದ 400ಲಿ ಈ. ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ¨sಟಿಯಿಳಿಯುವುವಾಗಿರುತª.É ಅಗv್ಯÀ P್ಕÉ ತP್ಕಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹUುರವಾದ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ À ್ಟ ್ತ À À ತೈಲದ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದ ಗುಣಲಕಣಗಳಿರುವಂತೆ ಇದರ ಉತ್ಪಾzನಾಪªiÁಣವ£್ನು ಹೆಚಿ¸ುತ್ತಾg.É ್ಷ À ್ರ À À ್ಚ À ಗ್ಯಾ¸ೂಲಿನ್ನಿನ ಒಂದು ಪದಾನ ಗುಣಸೂಚಿ ಎಂದರೆ ಅದರ ಆಕೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ É ್ರ s ್ಟ (ನಂಬರ್). ಎಂಜಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಳ¸ಲಟ್ಟಾಗ ಉರುವಲು ಅಪ¸್ಫೂೀಟಗೊಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ À ್ಪ É ್ಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತz.É ಈ ಬಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ನುಗ¼ಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಿಡಿ ಉಂಟಾದ ್ತ À ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೊತ್ತಿPೂಂಡ ಉರಿಯ ಗರ್¨ವೊಂದು ಸುತಲೂ ಪ¸ರಿಸಿ ಇಡೀ É Às ್ತ ್ರ À ಉರುವಲು ವಾಯುಮಿಶಣವ£್ನು ಹೊತ್ತಿPೂಳುªಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕªು. ಇದು ಹೀಗೆ ್ರ À É ್ಳ À ್ರ À ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹgಡಿಕೊಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರ ಅಂಚಿನಲಿgುವ ಮಿಶಣದ ಭಾಗªÇಂದು À ್ಳ ್ಲ À ್ರ É ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಒತಡ ಹಾಗೂ ಶಾಖದ ಪಬಾವದಿಂದ ತಾನೇ ಹೊತ್ತಿPೂಂಡು ್ತ ್ರ s É ಉರಿಂiÀ ು ಪ ್ರ ತಿ ವ ಲ ಂiÀ ು ವ £ À ು ್ನ ಸ ೃ ಷ್ಟಿ ಸಿ ದ P À ್ಷ v É U É ಹಾನಿ ಹಾಗ ೂ ನ ಳಿ ಗೆ U É ಅಪಾಯವ£್ನುಂಟುಮಾಡುವುದP್ಕÉ ಅಪ¸್ಫೂೀಟ ಎಂದು ಹೆ¸gು. ಐಸೋ-ಆಕೇನ್ ಎಂಬ À É À À ್ಟ ಜಲಜನP_ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತ (ಹೈಡೋಕಾರ್ಬನ್) (ಅ8ಊ18) ಅಪ¸್ಫೂೀಟ ನಿರೋಧಿ À ್ರ É ಗುಣವ£್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದP್ಕÉ ಆಕೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಅಂಕ ಎಂದು ಇಟ್ಟು, 8À ್ಟ ಹೆ¥ೀನ್ (ಅ7ಊ16) ಎಂಬ ಮತೊಂದು ಸಂಯುಕªÅÀ ಸುಲಭ ಅಪ¸್ಫೂೀಟಿಯಾಗಿದ್ದು ್ಟÉ ್ತ ್ತ É ಅದರ ಆಕೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಅಂಕªನ್ನಿಟ್ಟು, ಗ್ಯಾ¸ೂಲಿನ್ ಈ ಎರqರ ಯಾವ ಪªiÁಣದ ್ಟ À É À ್ರ À ಮಿಶಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಅಪ¸್ಫೂೀಟಗೊಳುvದೆ ಎಂಬುದ£್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ್ರ É ್ಳ ್ತÀ À ಮಾದರಿಯ ಎಂಜಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದP್ಕÉ ಆ ಅಂಕª£್ನು ನªುೂದಿಸಲಾಗುತz.É ಟೆಟಈಥೈಲ್ À À À ್ತ ್ರ ಲೆಡ್ ಮುಂತಾದ ರಾಸಾಯನಿಕU¼£್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗ್ಯಾ¸ೂಲಿನ್ನಿನ ಆಕೇನ್ ಅಂಕª£್ನು À À À É ್ಟ À À ಉತªುಗೊಳಿಸಬಹುದು. 100ರ ಗುಣಾಂಕª£್ನು ಮುಟ್ಟಲೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ್ತ À À À ಗುಣಾಂಕª£್ನು ಹೊಂದಲೂ ಈಗ ಸಾzs್ಯÀ ವಾಗಿದೆ. À À ಡೀಸೆಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಹೆZ್ಚು ¥sಲದಾಯಕವಾದ ದವ ಉರುವಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ À À ್ರ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಅಂತರ್zಹನ ಎಂಜಿನ್ನುಗ¼ಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದ£್ನು À À À ಕಾಣಬಹುದು. ಅತ್ಯದಿಕ ಒತqದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಗಾಳಿಯೊಳP್ಕÉ ತುಂತುರಾಗಿ ü ್ತ À ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೊತ್ತಿPೂಳುವ ಕಾರಣ, ಆಕೇನ್ ಅಂಕP್ಕÉ ವ್ಯತಿರಿಕವಾದ ಸೀಟೇನ್ É ್ಳ ್ಟ ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದ£್ನು ಇದರ ಗುಣಸೂಚಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾg.É ಶಾಖ ಹಾಗೂ À ಒತqzಲ್ಲಿ ತತ್‍ಕಣ ಹೊತ್ತಿPೂಳುªÅÀ ದೇ ಇದgಲಿgುವ ಒಂದು ಗªುನಾರ್ಹ ಗುಣ. ್ತ À À ್ಷ É ್ಳ À ್ಲ À À (ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್.)

ಅಂತರ್ಬೀಜ : ಬೀಜದೊಳಗಿರುವ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶ (ಎಂಡೊಸ್ಪರ್ಮ್). ಇದP್ಕÉ ¨sೂಣಾಹಾರ ಎಂಬ ಹೆ¸gೂ ಇದೆ. ಬೀಜ ಮೊಳೆvು ಸಸಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ, À ್ರ À À À ಬೀಜದೊಳಗಿರುವ ¨sೂಣ ಬೆ¼ಯಲು ಪ್ರಾgಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದP್ಕÉ ಆವ±್ಯÀ Pವಾದ ಆಹಾರª£್ನು À ್ರ É À À À À ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇದರದು. ಆವೃತಬೀಜಸಸ್ಯ (ಆ್ಯಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್) ವರ್ಗದ ಭೂಣಕೋಶದೊಳಗಿದ್ದು ಈ ಗುಂಪಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ್ರ ಕೆಲವು ಬೀಜಗ¼ಲಿ, ಬೀಜ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಳೆಯುವ ಮುಂಚೆಯೇ, ¨sೂಣವು À ್ಲ À ್ರ ಅಂತರ್ಬೀಜವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಅಂತರ್ಬೀಜರಹಿತ ಬೀಜಗ¼£್ನು ಅನಂಕುರಾಚ್ಛಾದಿತ ಬೀಜಗ¼ು ಎಂದು ಕgಯುತ್ತಾg.É À À À É ಇಂಥ ಬಲಿತ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಭೂಣ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ್ರ ಅವರೆ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಬಟಾಣಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕುಂಬಳ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಬೀಜಗ¼ಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಬೀಜವು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, À ಬೀಜ ಮೊಳೆತ ಅನಂತರವೇ ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯಾಗಲು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಬೀಜದ ಸಾಗಾಟ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಇಂಥ ಭ್ರೂಣಾಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಂಕುರಾಚ್ಛಾದಿತ ಬೀಜಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ: ಧಾನ್ಯಗಳು, ಓಟ್ಸ್, ಗೋಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

1. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್

ಅಂತರ್ಬೀಜ 2. ಸೆಲ್ಯುಲರ್

3. ಹಿಲೋಬಿಯಲ್

ಅಂತರ್ಬೀಜದ ಅಂಗಾಂಶ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗದಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಶೆ ೀ ಖರ u É ¬ ುಂದಾಗಿರ ು ತ ್ತ z É . ಪಿಷ ್ಟ ಅಧಿ P À ಪ ್ರ ª À i Áಣದ ಲ ್ಲೂ ಸ P À ್ಕ g É ವ ು ತ ು ್ತ ಹೆಮಿಸೆಲ್ಯು¯ೂೀಸ್‍ಗ¼ು (ಖರ್ಜೂರ, ಕಾಡು ಸಾಸಿವೆ) ಕಡಿಮೆ ಪªiÁಣದಲ್ಲೂ ಇದ್ದು É À ್ರ À ಶಕ್ತಿಯ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಶಬಿತ್ತಿಯ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ತಯಾರಿಕೆUೂ ನೆgವಾಗುತ್ತz. ü À À É ಅಂತರ್ಬೀಜದ ರಚನೆ: ಅಂತರ್ಬೀಜದ ಮೂಲವಸ್ತು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತ್ರಿªುುಖ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ£್ನÀ ವಾಗಿರುತz.É ಹೂವು ಪರಾಗ¸ರ್± ಹೊಂದಿದ ಅನಂತg,À À ್ಪ ್ತ ್ಪÀ À ಎರqು ಶುಕ್ಲಾಣುಗ¼ು ¨sೂಣಕೋಶzೂಳಗಿರುವ ಅಂಡಾಣುವಿನೊಡನೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಿ À À À ್ರ É ಗರ್ಬಾಂಕುರvಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತª.É ಗರ್¨ ಕಟಿದ ಯುಗ್ಮಜ (ಜೈUೂೀಟ್) ಅಥವಾ s É ್ತ Às ್ಟ ó É ಗರ್ಬಾಂಕುರತೆ ಹೊಂದಿದ ಅಂಡಾಣು ಅಂಡಕ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಬೆ¼zು ¨sೂಣವಾಗುತz.É s É À À ್ರ ್ತ ತ್ರಿªುುಖಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉದ್ಭªವಾದ ಪxªು ಅಂತರ್ಬೀಜದ ಮೂಲವ¸್ತು ಕªುೀಣ À À ್ರ À À À ್ರ É ಅಂತರ್ಬೀಜವಾಗಿ ಬೆ¼ಯುತz. É ್ತ É ಅಂತರ್ಬೀಜವು ¨sೂಣವ£್ನು ಸುತುªರಿದಿದ್ದು, ¨sೂಣಕೋಶzೂಳಗಿದ್ದುPೂಂಡೇ À ್ರ À ್ತ À À ್ರ É É ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾಂಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಬೀಜ ಬೆ¼zಂತೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ಭಾಗª£್ನು ತುಂಬಿಕೊಳುvz.É ಅಂತರ್ಬೀಜವ£್ನು É À É À À ್ಳ ್ತÀ À ಕೆಲವgು ಅನಾವೃತಬೀಜಸ¸್ಯÀUಳ (ಜಿಮ್ನೊಸªiï್ರ್ಸ) ಹೆಣ್ಣು ಗ್ಯಮಿಟೋ¥sೈÉ ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾg.É À À ್ಪ À ಇದ g À ಲಿ ್ಲ ಸ ್ವ v À ಂ ತ ್ರ ಜೀವ P À ಣ ವಿ¨s À ಜ ನೆ ¬ ುದ ು ್ದ, ದೆ ೈ ಹಿಕ ಅಂಗಾಂಶ ª Áಗಿ ¨sೂಣಕೋಶzೂಳಗಿರುವುದೇ ಇದP್ಕÉ ಕಾರಣ. À ್ರ É ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಅಂತರ್ಬೀಜ ಹೆಣ್ಣು ಗ್ಯಮಿಟೋ¥sೈÉ ಟಾಗಲೀ, ಕೊಳೆತಿನಿ ಅಂಗಾಂಶ (ಸ್ಯಾ¥ೂ¥ೈÉs ಟಿಕ್ ಟಿಷ್ಯೂ) ವಾಗಲಿ ಆಗಲು ಸಾzs್ಯÀ ವಿಲ್ಲ _ ಏಕೆಂದರೆ ಇದgಲ್ಲಿ É ್ರ À ತ್ರಿಬೀಜಕೋಶ ಕೇಂದವಿರುವುದು. ್ರ