ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


70

ಅಂತರ್ಯಾಮಿ - ಅಂತರ್ªಲಿತ À

ಸಯಂವೇದ್ಯ ಅಥವಾ ಅಚಿಂತ್ಯ ಜ್ಞಾ£ªಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವುದಾದg,É ಅಂತರ್¨ೂೀಧೆ ್ವ À É É ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಲ್ ಸ್ಟಿಯರ್‍ಮನ್ನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆಲ್ಪೋರ್ಟನ ಪಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿv್ವÀª£್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತರ್P ್ರ À À À ಮತ್ತು ಅಂತರ್¨ೂೀಧೆ ಇವೆgqರ ನೆgªÇ ಆವ±್ಯÀ P. ವ್ಯಕಿv್ವÀ ರZ£ಯಲ್ಲಿgುವ ಸªುಷ್ಟಿ É À À À À À ್ತ À É À À ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಅಂತರ್ಬೋಧೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳುವ ನª್ಮು ಪಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್¨ೂೀಧೆ ಅಡPವಾಗಿರುತz.É ನª್ಮು ಮೊದಲ ್ಳ À ್ರ É À ್ತ À ನೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ಮ ತಿಳಿವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತz.É ಉದಾಹguU:É ಒಬ್ಬ ಮನೋವೈದ್ಯ, ್ಷ ್ತ À É ಒಬ್ಬ ಉಪ¨ೂೀzsಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಂದರ್±ಕ, ಅವ£ು ವ್ಯªºರಿಸುತ್ತಿgುವ ವ್ಯಕಿಯ É À À À À À À ್ತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದರೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವವರೆಗೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಶೋzs£ಯ ಆರಂ¨szಲಿ, ಅಂತರ್¨ೂೀzsಯ ಆವ±್ಯÀ Pತೆ ಇರುತzಲz, ಅದರ À É À À ್ಲ É É À ್ತ À ್ಲ É ಮುಂದಿನ ಹಂತU¼ಲಿಯೂ ಅದರ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತದೆ (ನೋಡಿ- ಪತಿ¨s). (ಡಿ.) À À ್ಲ ್ತ ್ರ É ಅಂತರ್ಯಾಮಿ : ಪ¥ಂಚP್ಕÉ ಲ್ಲ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವgೂಬ್ಬ£ು ಇದ್ದಾ£ಂದು ್ರ À É À É ಒಪ್ಪಿPೂಳುªªgಲ್ಲ ಅವ£ು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸರ್Uದಲಿgುತ್ತಾ£ಂದೂ ಸರ್ªಜ್ಞನಾದುದರಿಂದ É ್ಳ À À É À ್ವ À ್ಲ À É À ಅಲ್ಲಿಂದ¯ೀ ಅವ£ು ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಾಪಾರU¼£್ನÉ ಲ್ಲ ಸµವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳುತ್ತಾ£ಂದೂ É À À À ್ಪ ್ಟÀ ್ಳ É ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದಿಕರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದೂ ಆದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ¨ೀಕಾಗಿಲ್ಲªಂದೂ ನª್ಮು ಹೃದಯದ¯ೀ ಇರುವ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಾವು É É À ್ಲÉ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರೆವೆಂದೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಭಜಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನqಸಿ ನªುಗೆ ಶೇಯಸ£್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ£ಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾg.É É À ್ರ ್ಸ À É (ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15-15, 18-61 ಇತ್ಯಾದಿ). ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಥವಾ ಅಂತರಾತ್ಮ ಎಂಬ ಪzP್ಕÉ ಮನ¸£್ನು ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮ££್ನು À ್ಸÀ À À À ಆಳುವವನು ಎಂದರ್ಥ. ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನು ಹೇಗೆ ಆ ಶರೀರª£್ನೂ ಮನ¸£್ನೂ ತನ್ನಿಷ್ಟzಂತೆ ನq¸ುವ£ೂೀ ಹಾಗೆ ದೇವgು ಸಹ ಚೇತನ À À ್ಸÀ À À É À É À ಅಚೇತ£U¼ಂಬ ಎಲ್ಲ ವ¸್ತುU¼ೂಳUೂ ಇದ್ದುPೂಂಡು ಅವ£್ನÉ ಲ್ಲ ನq¸ುತ್ತಾ£ಂದು À À É À À É À É É À É ಅರ್ಥ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯPೂೀಪನಿಷv್ತು (5-7) ಯಾವ£ು ಪಂಚ¨ೂತU¼ು, ಕªರ್ುೀಂದ್ರಿಯ É À À Às À À É ಗಳು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಾದಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜೀವಾತ್ಮ - ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದುPೂಂಡು ಇವುಗ¼£್ನು ತ£ಗೆ ಶರೀರªನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು É À À À À ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾ£ಯೋ (ಎಂದರೆ ಆಳುತ್ತಾ£ಯೋ), ಅವ£ೀ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು É É É ಹೇಳುತz.É ಬ್ರº್ಮ¸ೂತದ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯದಿPgಣವು (1-2-19) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಪನಿಷತಿ£ಲ್ಲಿ ್ತ À À ್ರ üÀ À ್ತ À ಹೊಗ¼ಲಟ್ಟ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ಪgಬº್ಮÀ£ಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತz.É ಸುಬಾಲೋಪನಿಷv್ತು À ್ಪ À ್ರ É ್ತ À ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಶರೀರªನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ, ಅವುಗ¼£್ನು ಒಳºೂಕ್ಕು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತz.É À À À É ್ತ ತನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆಂದೇ ದೇವರು ನgಸಿಂಹಾವತಾರª£್ನÉ ತ್ತಿz£ಂಬುದು ಪಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕx. (ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1-17, À À À É ್ರ É ಭಾಗªತ 6-7 ಇತ್ಯಾದಿ). À (ಎ.ಎಸ್.) ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳು : ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರª£್ನು ತª್ಮು ಹಿಡಿತzಲಿಟ್ಟುPೂಳಲು ಕಾದಾಟವ£್ನು ಪ್ರಾgಂಭಿ¸ುತª. ಇಂಥ À À À À ್ಲ É ್ಳ À À À ್ತ É ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವೆಂದು ಹೆಸರು(ಸಿವಿಲ್‍ವಾರ್). ರೋಸಸ್ ಕದನಗಳು, ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೀಗ್ ಕದನ ಹಾಗೆಯೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು 20ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನದಲ್ಲಿ ಕೋಮಿನ್‍ಟಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟರ ನಡುವೆ ನಡೆದವು_ಇವು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‍ಗಳ ಮzs್ಯÉ ನqದ ಹೋರಾಟವ£್ನು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಹೆ¸ರಿನಿಂದ É À À ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನqದ ಹೋರಾಟವ£್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಕgಯಲಾಗಿದೆ. É À É

ಪ¥ಂಚದ ಎರq£ಯ ಘೋರ ಯುದ್ಧಾ£ಂತರ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ವ್ಯಾಪPತೆ ್ರ À À É À À ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೂಡಿ 12 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಅಂಗೋಲ, ಕಾಂಬೋಡಿಯ, ಕಾಂಗೋ, ಕ್ಯೂಬ, ವಿಯಟ್‍ನಾಮ್, ಲಾವೋಸ್, ಸೈಪ್ರೆಸ್, ನ್ಯೂಗಿನಿ, ಯೆಮೆನ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಹ£್ನೂಂದು ರಾಷ್ರ್ಟU¼ು 1964ನೆಯ ಇಸವಿಯೊಂದg¯ೀ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ É À À À ್ಲÉ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರU¼£್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡªÅÀ . ಇಂಥ ಘಟನೆU¼ಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕgೂ À À À À À À ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧU¼ಂದು ಹೆ¸ರಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಸªiÁಜದ ಚೌಕಟಿ£ೂಳಗೆ ಒಂದೇ À É À À ್ಟ É ಗುಂಪಿನ ಮzs್ಯÀ zಲ್ಲೂ ನqಯಬಹುದು. ಅದು ರಾಜಕೀಯ, ಮತೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ À É ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇತUಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದgೂ ್ಷ ್ರ À À À ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧU¼ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರqು ವಿzsU¼ುಂಟು. ಒಂದು ಸºಜವಾದುದು; À À À À À À À ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯ ಆಧಾರವಿರಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಪೊಂದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಡಕು ಸಂಭವಿಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉರುಳಬಹುದು. ಅಂಥ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ¨sಯೋತ್ಪಾzಕ ಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ರzಲ್ಲಿ ಅನಾಯಕತೆ À À ್ಟ À ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ±ೂನ್ಯತೆ ಮೂಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಗುತz.É ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ À ್ತ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಪgಂಪgಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಸರ್ಕಾರವಿರುವ À É ರಾಷ್ಟ್ರU¼ಲ್ಲಿ ಸಂ¨sವಿಸುತz. À À À ್ತ É ಮತೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧP್ಕÉ ಅಧಿಕಾರzಲಿgುವ ಸರ್ಕಾರª£್ನುರುಳಿಸಲು ್ತ À ್ಲ À À À ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧvಯೂ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಯೂ ಸಾಕµ್ಟು ನqದಿರುತz.É ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಆಧಾರದ É À À É ್ತ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಮಹಾಬೇನೆ ಎಂದು ಕgಯಬಹುದು. ಇವುಗ¼£್ನು ಕ್ಷಿ¥ಕ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾg. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಲ್ಲಿ É À À ್ರÀ É ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧP್ಕÉ ಎರqು ಪªುುಖವಾದ ಅಂಶUಳಿರುತª.É ಒಂದು À ್ರ À À ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಅ¨szತೆ ಮತ್ತು ಅಡZuUಳ ನಿವಾರuಗೆ ರZನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು. À ್ರÀ À É À É À ರಾಜಕೀಯ ಒಳ ಜಗಳಗಳ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯವನ್ನುಳಿದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎರq£ಯದು. ಯೋಜಿತ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧU¼ಲ್ಲಿ À É À À ಬುಡಮೇಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶU¼ಲ್ಲಿ ಬುಡªುೀಲು ಕೃತ್ಯದ ಕೇಂದªÇಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಗೆರಿಲ್ಲ್ಲಾ À À É ್ರ É ಗುಪ¥qU¼£್ನು ರಾಷ್ಟ್ರzಲ್ಲಿ ವ್ಯಾ¥Pವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಲು ಒಂದು ್ತ À É À À À À À À ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಸಾಕು. ಹೋರಾಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ಅದು ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ 1. ನಾಗರಿಕ ಮುಖಂಡತ್ವ 2. ಸೈನ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ 3.ಗುಪ್ತ ವಾರ್ತಾಪ್ರಸಾರ ಸಾಧನ 4. ಸಾಗಾಣಿಕೆ 5. ಪ್ರಸಾರ ಸಾಧನ 6. ಮೀಸಲು ಪಡೆ 7. ತಾರ್ಕಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ 8. ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಪಡೆಗಳು (ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಪqU¼ು ಸೈನ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದೂ ಉಂಟು). É À À ಆzsುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧU¼ು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉಗgೂಪ ಹಾಗೂ À À À ್ರ À ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಕಡು ವಿರೋಧ _ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತz.É ್ತ (ಬಿ.ಎಸ್.) ಅಂತರ್ªಲಿತ : ಒಂದು ವೃತ¥ರಿಧಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು À ್ತ À ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ಪP್ಕÀ¥P್ಕÀದ ಬಿಂದುಗ¼ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್± ರೇಖೆU¼£್ನೂ ಸªುಕೋನzಲ್ಲಿ À À ್ಲ ್ಪ À À À À À À ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆ (ಇನ್‍ವೊಲ್ಯೂಟ್). ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರೇಖೆ (ಅ) ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಾರದ ತುದಿ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವ ‘P’ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದಿರಲಿ. ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಂ, ಃ, ಅ,. . . ಬಿಂದ ು ಗ ¼ À ು ಸ ª À ು ದ ೂ ರ z À ಲಿ ್ಲ g À ಲಿ . ಈಗ ದಾರ ª À £ À ು ್ನ ರೆ ೀ ಖೆ ಂiÀ i Áವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಂ, ಃ, ಅ,. . . ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆದು ಹಾಯಿಸೋಣ. ಅನಂತರ ದಾರವನ್ನು. . . ಆ, ಅ, ಃ, ಂ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಅದುಮಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದರೆ ದಾರ ಆ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಾರದ ಈ ತುದಿ ಚಿ,b,ಛಿ. . . ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚಿ, b, ಛಿ,. . .ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅ ರೇಖೆಯ ಅಂತರ್ªಲಿತªಂಬುದಾಗಿ ಕgಯುತ್ತಾg. ಬೇರೆ¨ೀರೆ ಉದ್ದದ ದಾರU¼£್ನು À É É É É À À À ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅ ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತರ್ªಲಿತU¼£್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 1). À À À À