ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ

 ನೌಕೆಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚರಿಪ್ರೇ': ದ್ರುವ ಪ್ರದೆಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಮದ ಬಗ್ಗೆ

ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಷ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇನೊ೮1 ದುಎರೆತಿಲ್ಲ. 1990ರ ದಶಕದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಹಿತೇನ್ ಎ೦ಬ ಷಂಚ್ಚಿ ರೊರೆಬೆತಾಂಟ್ ನೌಕೆ ಟೆಂದ್ರೆನ ಉಪಗ್ರೆಹೆವಾಯಿತು. ಇರಿದು ಐರೊಳೆಪೈ ಆರಿತರಿಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಮಾಟ್೯-1 ಎರಿಬ ರೊಳೆಬಾಟ್ ನೌಕೆ ಜೆಂಧ್ರನನ್ನು ಹೈಂ. ಚೆಂದ್ರೆನ ಚರಿತ್ರೆ ಮೇವ್ವೈ ಸ್ಥರಬೂ'ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಂಣುನೆ. ಇವುಗಳಮ್ನ ಅಭ್ಯಂಸಲು ಚರಿದ್ರೆಧೂನವೃ ಎರಿಬ ಸೆಂಠೋಧೆನೆಯೆನ್ನು ಕೈಗುಂಡಿದೆ.

  ಭಾಗ ೪. ದಉಂತರಿಕಷ್ಠದಿಷಣೆಯ ನೌಕೆಗೆತೆಂ: ಭೂಮಿಯ ಗುರುರ್ತೃರ್ಪಣೆಯನ್ನು

ತಬ್ದಸಿಕೆಎರಿಡು ಡೊಳೆಗುವ ಪೌಕೆಗಳನ್ನು ಅರಿತೆರಿಕ್ಷಾನ್ವೇಷಣೆಯೆ ನೌಕೆಗಳು ಎರಿದು ಕೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಚರಿಧ್ರನ ಪಥವಮೃ ದಾಟಿ ಬಹುರೂರ ಹೊಳೆಗುವುವುಗಳಾದರೆ ಇವನ್ನು ರೊರಾರಿತೆರಿಕ್ಷಾನ್ಸೆಳೆಷೆಣೆಯೆ ನೌಕೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

 ನ್ನೈದಿನವರೆಗೆ (3೦35) ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಈ ರೊಯ ನೌಕೆಗಳು ಆಂತೆರಗ್ರೆಹ

ಪ್ರೆದೇಶೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೊಆಟೆಣಂ ಒರಿದನ್ನು ಬಿಟಶ್ಚಿ ಸೌರವೊಕಿಹೆದ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಗಳ. ಅನೇಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ. ಕ್ಷಎದ್ರೆಗ್ರಹೆಗಳೆ ಹಾಗೂ ಧೂಮಕೆಚುಗಳ ಅನ್ವೇಷೇಕೆಂತುಂ'ಟ್ಸ್1 ನಡೆಸಿದೆ. ಚರಿದ್ರೆನಿಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಲೀ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗ ಬಾಣ ಹೊಡೆದರಿತೆ ಕಳುಹಿಸೆಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವರಾಡಜೇಕಾದರೆ ನೌಸೆಂವೆಂನು.1 ಅದರ ಪಥದುದ್ಧಕಷ್ಠಿ ರಾಕೆಟ್ಟನತ್ನಿರಿಸಿ ನೊಕುತ್ತಲೇ ಇರಬೆಲು'ಶಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಒರಿದು ಗ್ರಂದತ್ತ ತೆರಳುವ ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ರಯುಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಂ ಕಎಡಾ ತನ್ನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸೊಯ೯ನ ಸುತ್ತೆಲೂ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಲವಾಗಿ ರೆಕಾಂಬೊಳಿಟ್ ನೌಕೆಯೊರಿದನತ್ನಿ ಉಡಾಯಿಸಲು ಆದಮೈ ಕೆಕೌರಿಡೆವಿಯ್ಯತ್ತಿರುವೆ ರಾ1ಬ್ಬುನ್ಗು1 ಹಾರಿಸುವೆ ದಿಕ್ಕು. ವೇಗ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಮ್ನ ಗ್ರಹೆದ ಚಲಉಂವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಆನಂತರ ಗ್ರೇತೆವನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ರಾಕೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾರಿಸಟೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಎದಲು ನೌಕೆಗೆ ಬಿಡುಗೆಡೆರಿಕು ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವನತ್ನಿ ಕೆಂಎಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಇದು ಸೂಯ೯ನ ಸುತ್ತಲೂ ದೀಘ೯ವೃತ್ತದೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತತೊಡಗುತ್ತದೆ. ವೇಗ. ದಿಕ್ಕು ನುತ್ತು ಹಾರಿಸುವ ಸೆವಯಡೆಂಗಳನು.1 ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂಕುರಿತ್ರಿಸಿದರೆ ಆದಂ ತಾನು ಹೆತಾಂ'ಗುವೆ ಪಥದಲ್ಲಿ.

  ಚಿಶ್ರ 24ರಲ್ಲಿ 1 ಬಂದು ಗುರೊಸಿರುಳ್ಳೆಔಆ ನೌಕೆ ಟೊಛಬೇಕಾದ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ

ಪಥ. ಆದರೆ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಜೆಂದ್ರೆನ ಗುರುಕ್ವಾಕಷ೯ಣೆಗಳು ಪ್ಟೆಂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬರಬರುತ್ತ ಶುಕ್ರ'ನ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದ೦ಶೆ ಶುಕ್ತನ ಗುರುಶ್ಚಾಕಷ೯ಣೆ ಪ್ಪಂಲವಾಸ್ತೂರೆ. ಆದ್ದರಿರಿದ ನೌಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಪಢ ಚಿತ್ರೆದಲ್ಲಿ 2 ಎರಿದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ರೇಖೆಯರಿತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಬಲು ಕಠಿಣ. ಈ ಕೆಲಸ ಗಣಕಯರಿಶ್ರಕ್ಕ ವರಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯೆ ಹಾಗೆಯೆರಿ ತುಂಗಳಸ್ಸೂ ಹೆಣಂಗಲು ಆದೆರ್ಶೆ ಪಥವನ್ನು ದೇಖೆಷ್ಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪಥವನ್ನು ರೇಖೆಲ್ಪಿ ತೊರಿರಿಸುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರೆ 25). ಈ ಚಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಭುಎಮಿ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಗ್ರಹೆಂಳು ನಿದಿಳಪ್ಪವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ಧಾಗ ಮಾಶ್ರ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸೆಟೇಕು ಒಂದು ಊ. ಈ ಆಪುಂ ಸಮಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಪ್ರೆಗ್ರಹೆಕ್ಕೆ ನೌಕೆಯನತ್ನಿಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸು. 19 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಮತ್ತು ಮೊಗಂಗ್ರಹೆಕ್ಕ ಕಳುಹಿಸೊಣಾದರ ಸು. 26 ತಿರಿಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒದಗುತೆವೆ.

  ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಸೂಮಯದಲ್ಲಿಮತ್ತುಸ್ತೂದಿಕ್ಕನಲ್ಲಿಸ್ಸೂವೇಗಂಯ ನೌಕೆಯನ್ನು

ನಿಗರಿಯುದ ಪಥರಲ್ಲಿ ಗುಂಹೈಂ. ಸೌ ಗಣಕಯ೦ತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಪಥೆದಲ್ಲಿಯು ದುಃಗಟೇಕು. ಅದರ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತೈಲ್ಪ ವ್ವತ್ಮಾಸಗಳಿದ್ದರೂ ನೌಕೆ ಬರಬರುತ್ತಾ ಸರಿಯಾದ ಪಥದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನ ಗುರಿಯೆನ್ನು ತಮ್ಸ್ಕ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಮೊಗಳಗ್ರಹೆಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ನೌಕೆಯೆ ವೇಗದೆಲ್ಲಿ (ಇದು ಸೌರಿಡಿಗೆ 11ಕಿಮೀ ಗಳಿಗಿರಿತೆ ಹೆಚ್ಚು) ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಪು ದೈಕ್ಕಾಸಎದ್ದರೊ ಅಥವಾ ಆದರ ದಿಕ್ಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯೆ ಅರವತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸೆಎದ್ಧರೊ ಗುರಿಯನ್ನು 20000 ಕಿಮೀಗಳಷ್ಟು ತೆಮ್ಸ್ತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾಗಿ ದಿಕಶ್ಚಿ ಮತ್ತು ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿಯರಿತ್ರಿಸಿದರೂ ಪ್ಲೊ ವ್ವರ್ಥ್ಯಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತಂ. ಅದೂ ಅಲ್ಪದೆ ಮಾರ್ಗೆಮಧೈದಲ್ಲಿ ಸುಎಕ್ಷ್ಮ ಉಲೈಗಳ ಘನರ್ಕಿಣೆಯಿರಿದಲೂ ಮತ್ತು ಉಂಎಕಿರಣದಿರಿದಲೂ ನೌಕೆಯ ಪಥದೆಲ್ಲಿ ವ್ಯತಾಪ್ಗೆಊ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕೆಯೆ ಪಥವಮ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರೇಡಿದುಃ ಆದೇಶ ಸೆಂಜ್ಜಿಕ್ತಳೆಳ ಸುಂಕ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 1. ರವ್ಯದೇಶದ ನೌಕೆಗಳು: 1961 ಜನವರಿ 1ರರಿದು ರಪೈ ವೆನಾಶೆರಾ=1 ಎಯಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಶುಭಂಗೆ ಹಾರಿಸಿತು, ಭೂಮಿಯಿರಿದ.ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಅರಿತೆದ್ಗ್ರಹೆ ಪ್ರದೇಶೆದ ಕಾಂತೆಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವರಾಹಿತಿಗಳನತ್ನಿ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ವರಾರಿದೆ ಇದು ಸಹುಯ೯ನನತ್ನಿ ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತುನಾರಾಹಶಿ. 1962 ನವೆರಿಬರ್ 1ರ೦ದು ವರಾಕ್ಸ್ದೃ ಎರಿಬ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮರಿಗಳಗ್ರೆಹದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿಸಿದರು. ಭಿ'ವಿಎಯುರಿದ 10 :ಕೊಳಟಿ ಕಿಮಿಓಗೆಳಿ' ದಎರದಲ್ಲಿದ್ಧಾಗ ಇದರೊಡನೆಯೊ (ಕೇಡಿಯೊಲಿ ಸೆಂವೆಂ೯ ಕಡಿದು ಮೇಯಿತು. ಇದೊ ಅರಿತರ್ಗ್ರಹೆ ಸೆರಿರೊಕೇಶಿ'ನೆ ನಡೆಸಿತು.

  1965 ನವೆಂಬದ್ 12ರ೦ದು ಹಾರಿಸಿದ ವೆನಾರೆರಾವಿ ನೌಕೆ ಶುತ್ತಂನತ್ನಿ ಸು.

24000 ಕಿಮಿಗಳಂತೆರದಲ್ಲಿ ಹಾದಸೊಯಿತು. ಇದರೊಡನೆ 26 ಸಾರಿ ರೇಡಿಯೊಳೆ ಸ೦ಪೌ೯ಗಳನ್ನು ಡೊರಿದಿ ಇದು ಒದಗಿಸಿದ ಏಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. 1965 ನವೆಣುದ್ 16ರ೦ದು ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ವೆನ್ಯಾರಾ=3 1966 ಮಾಚ್೯ 1ರಂದು ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ಪು ಶುತ್ತಂನ್ನು ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟೆದ ನೌಕೆಯೊದರೆ ವೆನ್ಯಾರಾ= 3. ಶುಕ್ರೆನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವೆರೆಗೊ ಇದರೊಡನೆ 65 ಸಾರಿ ರೇಡಿದುಂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತುಂದಿ ಸಂಗ್ರೆಹಿಸಿದ್ದ ಎಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲಾಯಿತು.

 1967 ಮೆರಿ 12ಗಿರರಿದು ಹಾರಿಸಿದೆ ವೆನ್ಯಾರಾಷೆ ಶುಕ್ರನನು.1 ತಲುಪಿ ಅಕ್ಕೊಊದ್

18 ರಂದು ಶುತ್ತಂ ವಾತಾವರಣದೊಳಕ್ಕೆ 4೦0ಕಿ.ಗ್ತಾ೦ ತೂಕದ ಉಪಕರಣಗಳುಳ್ಳ ಭಾಗವನೆತ್ನಿ ಝಾಉಂ ಮುಖಾರಿತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಸಿತು. ಇದು ಶುಕ್ರನ ವಾತಾವರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆರಿಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಶು. ಇದು ದೆಎರಕಿಸಿದ ಲಂಕಿಅರಿಶೆಗಳಿಂದೆಂಪೆರಿಕ್ರೆನ ವಾತಾವೆಂಣದ ಮೇಸ್ತ್ರಕ್ತಕ್ರಿನ್ಸೂ ಉಷ್ಣತೆ 39.6' ಸೆಂಗ್ರೇನಪ್ಪು ಇದೆ; ಅಲ್ಲಿರಿದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಒರಿದೇ ಸಮನೆ ಜ ೨ ಹೊಆಗಿ ಅದರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ 277.20"'ಗಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೆಹದ 22.25 ಕಿಮಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಬ೯ನ್ ಡೈ ಆಕ್ಷ್ಯಡ್ ಶೇ.90=ಶೇ.95 ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ದುಜನಕ ಶೇ.0.4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಗ್ರಹೆದ ನೆಲದಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೂಯು ವೆರೀಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ 15:22 ಪಟ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೆಂಎತೆಗೆ ಶುಕ್ತಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಮನಾಹ೯ ಕಾಂತೆಕ್ಷೆಹ್ಪ, ಎಕಿರಣ ವಲಯ ಇಲ್ಲವೆರಿತಲೂ ತಿಳಿದುಬರಿದಿತು. ಅದರೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ವೆತೀಲೆಟೆಯನ್ನು ತೆಲುಷಂವುಹ್ವಾ ಮೊದಲೇ ಆ ನೌಕೆ ನಿಷ್ಟ್ರಯವಾಗಿತ್ತೆರಿದು ಆ ಬಳಿಕ ತಿಂದು ಬರಿದಿತು.

  1969 ಜನವರಿ ರಕ್ಟರಿದು ರಹೈ ಬಾರಿಸಿದ ವೆವ್ಯಾರಾವಿ ಎ೦ಬ ರೊಳೆರೂಟ್

ಅರಿತೆರಿಕ್ಲ ನೌಕೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ತಗ್ರಹದ ನಡುವಿನ 350,000.000 ಕಿಮಿಆ. (220.000.00೦ ಮೈ) ಡೂರವನ್ನು 130 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಣ ಮಾಡಿ ಮೇ 16ರ೦ದು ಪ್ಯಾರಾಚಣುಟಿನ ಸೆಹಾಯದಿರಿದ ಶೂಥ್ರಿಹದ ವಾತಾವರಣದ ನೊಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಶುಥ್ರಿಹೆಂರೆ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರೆತೆಯುಳ್ಳವಚಾವರೂದ ನೊಲಕ ಕೆಳಗಿಉಂಗ ನೌಕೆ ಗ್ರಹರ ಉಷ್ಣತೆ. ಒತ್ತಡ. ಉಂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯುಕ್ಷ್ಮಉಂಮ್ಸ್ಲವನೊಲ್ಕ ಆಳೆಯಿತು.

  ಜನವರಿ 10ರ೦ದು ರಷ್ಕ ಹಾರಿಸಿದ ಇಂಥ ಮಕ್ಷೆದ್ದಂದು ನೌಕೆ ವೆನ್ಮಾರ್ಖಾರ ಶುಕ್ರ

ಗ್ರಂದೆಡೆಗೆ ಪ್ರಯುಣ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ಮಾರಾರ ಬರಿದಿಳಿದ ಮಾರನೆಯ ದಿವಸ ರುಕ್ರಗ್ರಂದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಇದು ಸಹ ವೆಪ್ಯಾರ್ಖಾ5ರ೦ತೆಯೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯೆ ಅಳತೆಗಳನೊದೈ ಎಹ್ಪಣೆಗಳನೂಲ್ಕ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ವೆನ್ಮಾರಾ 5 ಮತ್ತು 6 ಸಹ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಮೆಲಿಲ್ಲೆಲೆಯಿರಿದ ಪುಂರ ಮಾಡಲು ಏಫಲವಾದವು.

 1975ರಲ್ಲಿ ವೆನ್ಮಾಹಿ 9 ಮತ್ತು 10 ನೌಕೆಗಳು ಶೂಗ್ರಂದ ಮೇಸ್ಕೃಯಿಯ ಕಯ್ದ

ಬಿಳುಪು ಚೆತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1982ರಲ್ಲಿ ವೆನಾರೆರಾ 15 ಮತ್ತು 16 ಆಲ್ಲಿರಿದ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಂಳನ್ನು ಪುಂರ ಮಾಡಿದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ಯಾರಾ 13 ಮತ್ತು 14 ಶುಕ್ರೆವನ್ನು ಸ್ಸೂಲೇ ತಮ್ಮ ರೇಡಾರ್ ಕೆಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಶುಕ್ರನೆ ಮೇಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರೊವನ್ನು ತೂರಿ ಅದರ ಮೇಲೆಟೆಯ ಚೆತ್ರೆ ತೆಗೆದವು. 1985ರಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಉದಾಯಿಸಿದ ವೇಗಾ 1 ಮತ್ತು 2 ನೌಕೆಗಳು ತಲಾ ಒರಿದೆಮಿದು ಕೆಣಂಶ ಹಾಗೂ ಬೆಲೂನನ್ನು ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಮೆಲಿಲೆ ಇಳಿಸಿದವು. ಮರಿಗಳ ಗ್ರೆಹದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ರಿತವಾಗಿ ಇಳಿದ ಮೊದಲ ಮೆಶಿನವ ನಿತಿರ್ಬತನೌಕೆ ಸೊಳೆಎಯತ್ ರಷ್ಯದ ಮಾಸ್೯-3.