ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೯೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂತರಿಕ್ಷೀಯ ಟ್ರಾಂಮೇ ಪೈಕಿ ಆಯೋ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಭುಗಿಲೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ಞಾಲಾಮುಖಿಗಳು. ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರಮ್ನ ಸೊಚಿಸುವರಿತೆ ಕೂರುವ ಯಬೆಂಯೆನ ನುಣುಊ ಹಿಮಾವೃತವಾದ ಮೇಬ್ಸೈ ಸೌರವೊರಹದ ಅತಿ ದೆವಿಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹೆವಾದ ಗ್ಯಾನಮೀಡ್ನ ಕುತೂಹೆಲಕಾರಿ ಕಾರಿತಕ್ಷೆಳಿಶ್ರ ಹಾಗೂ ಮೈತುಂಟಾ ಹೊರಿಡಗಳನ್ನು ಹರಡಿತೊರಿಡ ಕೆಲಿಸ್ಸೂ. ಇವುಗಳ ದರ್ಶೆನವೆಮ್ನ ವಾಯುಜದ್ ಪೌಕೆಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ವರಾಡಿಸಿದವು ಜೊತೆಗೇ ಅವರಗುಎ ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಗುರುಗ್ರೆದೆದ ಕೆಲವು ಮೀ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವು ಉಂದವು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗುರುಗ್ರೆಹದ ಅನ್ವೇಷೇಶೆಯನ್ನು ಗಮನಾಹ೯ವಾದೆ ಝಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದುಅಮೆರಿಕೆದ ಣ್ಯಾಲೆಉಂಳೆ ರೇಂಬೊಯ್ ನೌಕೆ. 1995 . 2004ರ ವರೆಗೆ ಸು. 8 ವರ್ಪಗಳ ಕಾಲ ಗುರುಗ್ರಹದ ಕೈಚ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಆ ನೌಕೆ ಗುರುವಿನ ಹಾಗೂ ಆದರ ಬೃಹತ್ ಕಾಂತೆಸೇತ್ರಸ್ಸೂ ಭೂ ಉಪೋಳು. ಉಉಂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯೆನ್ನು ರೇಡಿಯೆರೀ ತರಂಗಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಿಸಿತು. ಆದರಲ್ಲೂ ಯೊರೇಂಷಾರ ಹಿಮಾವೃತವಾದ ಮೇಲೆಟೆಯಡಿಯೆಲ್ಲಿ ಒರಿದು ಸಾಗರ ಇರಬಹುದೆಯಿ ಎಜ್ಞಾಥಿಗಳ ರೆಂಕೆಗ ಮೆತ್ತಡ್ಡು ಕ್ಕೊಯೆನ್ನು ಗ್ಯಾಲಿಲೆಯೊ ನೌಕೆ ಒದಗಿಸಿತು. ಇಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆದೆ 1995ರ ಲಂತೈದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಿಲೆಜೊ ಗುರುಗ್ರಹದ ಕೃತಕ ಉಉಂ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಆದಉಂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ಧ ಕೋಶೆವೊರಿದು ಗುರುಪ್ರೆಫದ ದಟ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣದೆಂಷಗ ಧುಮುಕಿ. ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಶಾಖಕವಚ ಹಾಗೂ ಪೋಳ ಕುಂನು'ಎಡನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಉಂ ಇಂಯುತ್ತಾ ಆಲ್ಲಿನ ವೆಂಸ್ಥಿತಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತು. ಹಾಯ ಆದ್ದೇಷಷೇ ಶನಿಗ್ರಂದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದು ರೂದ ಮೊದಲ ರೇಂಬಾಟ್ ನೌಕೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಪಯೊನೀರ್ 11. ಅದರೆ ಆ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಬಾಲ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯೆನುಲ್ಕ ಮಾನವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ತೆನೊ೬ಲಕ ಶನಿಗ್ರೆಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನವನ ದೃಷ್ಟಿಕೊರಿನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ನೌಕೆಗಳಿಂದರೆ ವಾಯುಜದ್ 1 ಮತ್ತು 2. ಆ ಪೈಕಿ 1980ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೆವೀದ ವಾಯುಜದ್1 ಆ ಗ್ರಹೆದ ಉಯರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಚಿತ್ತಂಳೆಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ವಿವರಗಳು ಕೆಂಡುಬರಿದೆವು. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವುದು ಕೆಲವೇ ಉರಿಗುರಗಳಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ತೆಳುವಾದ ಉರಿಗುರಗಳು ಎ೦ಬುದು ಮಾನವೆನಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಊಗೆ ಚೆಶ್ರೇಳಲ್ಲಿ ರ್ಕೈಲ್ ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿಯೆರಿತಹ ಸ್ಥರೂಪಗಳು ಹಾಗಖು ಹೆಣೆದ ಜಡೆಯೆರಿತಿರುವ ತೆಳುನಾದ ಇದಾವ್ರ ಬಂಕ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆಕ್ಸಪೀಜೆಂಸದ ನೆಪ್ರೌನ್ನ ಕೆಎವ್ವೈಷದಲ್ಲಿ ಆ ನೌಕೆ 1989ರ ಆಗಸ್ಪುಕಲ್ಲಿ ಹಾದುರೂಬಿಶಿತು. ಆ ನಡುವೆ ನ್ನೂನ್ನ ಮೇಲಿನ ಒರಿದು ಬೃಹೆತ್ ಚುಕ್ಕಿ. ನೆಪ್ಲೊನ್ನ ಉರಿಗುರಗಳು ಹಾಗೂ ಝಾ ಧೇಎಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಟ್ರೈಉಂ :ಮಳೆ ಫ್ಟ್ಯ್ಕಕ್ಕಿ ಗೌಹತಿ? .ಯ್ಕಗಿ ಗಿ ಕ್ರೈಳು ಷ್ಯಾಯ್ಯ ಲ್ಡ್ಶ್ಚಯು. ಕ್ಷೀಡುಮಾ. . ಗಿಡಿದೆದ್ರೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಪ್ಲೊಹರ 9ನೊ ಗ್ರಹೆಷ್ವಾದ ಟೂಟಾ ತಿನ್ವನಿಪುಂಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ರೊಳೆದೆವಿಯ್ನೌಯೊ ಆದರ ಸೆಮಿಳೆಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ. ನಡೆಸಿಲ್ವ ಆದರೆ :ನೊಮಿಯೆನ್ಗು೬ 600 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದೆಲ್ಲಿ ಸೊಷ್ಟ್ರತ್ತಿರುವ ಹಬಲ್ ಆರಿತರಿಕ್ಷ ರೂರದಶಗ ಆ ಗ್ರಹೆ ಹಾಗೂ ಆದರ ಉಪಗ್ರಹೆವಾದೆ ಷೆರೇಂನ್ ಇವುಗಳ ಅಸ್ಟಪ್ಟೆಂಠಿದ ಚೆತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶೆಸ್ಥಿಯುಗಿದೆ.

 ಆ ಸೈಕಿ ಜಮ೯ನಿ.ಅಮೆರಿಕಗಳು ಜರಿಟಿಯುಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೆಮಿಡ ಹೀಲಿಯೊಳಸ್

ಕಾಯೆ೯ಕ್ರಮದ ಎರಡು ರೊಆಬೆಣಂಟ್ ನೌಕೆಗಳು 1970ರ ದಶಕದ ಮಧೈಛಾಗದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶುಪುಂದ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಸೂಯ೯ನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿರಿದ ಆದ್ದೇಷಿಸಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೀಲಿಯೆಶೀಸ್ದೃಳೀರಿರಲ್ಲಿ ಸೊರ್ಚುನಿಗೆ ಬುಧನಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರೊರಿದಿಗೆ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಕೂತ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೃಲಶ್ಯಬ್ ಅರಿತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೆಣಂಲಾದ್ ವಕ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಪಗ್ರಹ ಇವುಗಳು ಸೌರ ಪೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭಂಪೆಕ್ಷಯಿರಿದಲೇ ನಡೆಸಿದವು. 1990ರ ದಶಕದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೊಆಪ್ನ ಯೊಲಿಸಿಸ್ ನೌಕೆ ಸೊಯ೯ನ ಧ್ಪುವಪ್ರದೇಶೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿತು. ಅದೇ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿರಿದ ಸುಂಹೊಆ ಎರಿಬ ಅಮೆರಿಕಉಂಯನ ರೇಂಬಾಟ್ ನೌಕೆ ಸೊಯ೯ನಮ್ನ ಸೊಮು ಪೀಕ್ರಿಸುತ್ತಾ ಆ ನಚ್ರಂರಿದ ಜನಿತವಾಗಿ ಭೆದುಃಯೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕವಿಲ ಪರೀಸಾಮವನು.1 ಬೀರುವ ಬೃಹತ್ ಹೌರಚ್ಚಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚೆರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀ. ಇದರೇಂದಿಗೇ ಇಂದು ಜಉಂ ದುಃಕೆವಿಆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮೊಆಲಾದ್, ಯುರೊಆಪ್ನ ಕ್ಷಸ್ಪೆರ್ ಮುರಿತಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕಎಲಂಕಷವಾದ ಸೌರಪೀಕ್ಷಣೆಯನಿನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ಪರೊಳಿಕ್ಷವಾಗಿ ನೂಟ್ಟಾಂ.

 ಇನ್ನು ಹೌರವೂಕಿಹೆದ ನ್ನೂ ಅಕಾಶಕಾಯಗಳ ಅನ್ವೇಷಡೆಂರು ಏಷಯೆಕ್ಕೆ ಬರಿದರೆ

ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಎವ್ರಗ್ರೆಹೆ (ಅಸ್ಟರಾಯಕ್ಲ) ಒರಿದರ ಆದ್ದೇಮೌ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ನೌಕೆ ಗ್ಯಾಲಲೆಯೇ ಎನ್ನೆಬಹುದು. ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ನಡುವೆ ಆ ನೌಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಐಡಾ ಎರಿಬ ಎರಡು ಕ್ಷಶಿದ್ರೆಗ್ರೆಹಗಳೆ ಆನ್ವೇಷೆಣೆಯೆನುಲ್ಮ ನಡೆಸಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 1990ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾಧ೯ದಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸರಾದ ನಿಯೆರ್ ಎರಿಬ ಅಮೆರಿಕದ ಮಟ್ಟ ದುಃಬೊತ್ ನೌಕೆ 2000ದಲ್ಲಿ ಎರೇಂಷ್ ವಿಂಬ ಭೂ ಕೃತಃ' ಉಪಕ್ತಫೆನಾಂ ಆ ಕ್ಷಶಿವ್ರಗ್ರೇಕೆದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತೆವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು.

ಇನ್ನು ಸೌಂವೊಕಿಹದ ಧೂಮಕೇತುವೊ೦ದನ್ನು ಅನ್ಫಯಸಿದ ಮೊದಲ ರೇಂಉಂ

ನೌಕೆಯೊದರೆ ಐಸ್. ಆ ಮಚ್ಛಿ ನೌಕೆ 1985ರಲ್ಲಿ ಜಾಕಣಂಬಿನೀಜಿನೃದ್ ಎರಿಬ ಧೂಮಕೇತುಎನ ಬಾಲದ ಮಖುಕ ಹಾದುಹೇಂಯಿತು ನಂತರ 1986ರಲ್ಲಿ ಎಶ್ವಎಷ್ಠಾತ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂರ್ಮಆತು ಪೌರವೂರಹೆದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಆನ್ವೇಷಣೆಯಮೃ ಐದು ರೊಳಿಬೊಳೆಟ್ ನೌಕೆಗಳು ನಡೆಸಿದವು. ಆ ಪೈಕಿ ಜತಾಂನ ಸುಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಿಗಾಕೆ ಹ್ಯಾಲಿಯ "ಶಿರ'ದಿರಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೆಆ ಆ ಧೂಮಕೇತುಎನ ಆನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಸೆತಾಂಎಯತ್ ರಪೈದ ವೇಗಾ=1 ಮತ್ತು ವೇಗಾಲ್ಪಿ ನೌಕೆಗಳು ಹ್ಯಾಲಿಯ ಶಿರವನ್ನು ಪ್ತಫೇಶಿಸಿ ಅ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದವು. ಕೆಂಎನೆಗೆ ಯುರೊಟುನ ಜಿಯೊಟೆಷ್ಟಿ ಎರಿಬ ಮಟ್ಟ. ಅವಿರಿಕ್ಷೀಯೆ ಟ್ರಾಲಹೇ :ಕ್ರೈಸ್ತುಗಕ್ರೈನ್ನು ಪಿಳೆಪಶಿಯಿಳಾಗಳಲ್ಲಿ (ಬಕೆಟ್ಟು) ತುಂಬಿ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಪ್ತ ಹಗ್ಗಗಳ ವೆರೀಲೆ ಜೆತಾಂತುಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿರಿದ ಇನ್ನೂರಿದು ಕಡೆಗೆ ಊ ಆಧಾರಏಲ್ಲದೆ ಯೆರಿಕ್ರದ ಸಹಾಯೆದಿರಿದ ಸಾಗಿಸುವ ಏಧಾನಕ್ಕೆ ಅರಿತರಿಕ್ಷೀಯ ಸೊತ್ತಂಥೆ ಅಥವಾ ಅರಿತರಿಕ್ಷೀಯ ಟ್ರಾ೦ವೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಯ ಹೆಳ್ಳತಿಟ್ಬಾ. ಬೆಚ್ಛೇಳೆಶಿಡ್ಡ. ನದಿ ಕೆವಿಳದಿರಿದ ಕಖುಡಿರುವಾಗ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ.