ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-4-Part-1.pdf/೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ

PÀgļÀÄjvÀ - PÀgļÀĺÀļÀÄ ¤gÉÆÃzsPU¼Ä À À À À À À ¥ÀPÀÌzÀ°è »ÃUÁUÀÄvÀÛzÉ. doÀgÀzÀ zÉÆqÀØ ªÉÄ®ÄPÀÄaî (gÀƪÉÄ£ï) PÀgÀļÀ£Éß®è §®PÉÌ vÀ½îgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀgÀļÀÄUÀAlÄ JqÀUÀqÉ DUÀzÀÄ. UÀƽUÀ½UÉ vÉgÉzÀ «zsÁ£Àz°è ¨ÉúÀĵÁgÁV ©ÃdªÉÇqÉzg, gÉÃvÀĸÁUÀÄ£Á¼ÀzÀ ªÉÄïÁãUÀ ªÉÄîPÉÌ À À É ¸ÉâPÉÆAqÀÄ, CzÀgÀ PÀvÀÛj¹zÀ vÀÄ¢ UÀdÓ°£À ¸ÁUÁ®ÄªÉUÉÆà (EAUÉéöÊ£À¯ï PÉ£Á¯ï), ±ÉÆæÃtÂPÀĺÀgÀzÀ §½ ºÉÆmÉÖAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉÆà CAnPÉÆAqÀÄ PÀÄtÂPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄtÂPÉAiÉƼÀPÉÆÌà gÉÃvÀĸÁUÀÄ£Á¼ÀzÀ £ÀqÀÄ¥ÉÆgÉAiÉƼÀUÉ DVgÀĪÀ vÀÆw£ÉƼÀPÉÆÌà PÀgÀĽ£À MAzÀÄ vÀÄAqÀÄ vÀÆj ¹Q̺ÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. »ÃUÁzÁUÀ, zÀ£À ªÉÄêÀÅ ªÀÄÄlÖzÀÄ. ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ ¨É£ÀߣÀÄß PÀªÀiÁ£ÁV ¨ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ. £ÉÆëgÀĪÀ JqÀQ§â¢AiÀÄ£Éßà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ. ¤®è®Æ PÀÆgÀ®Æ DUÀzÉ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄvÀÛ ¸ÉUÀt ºÁPÀ®Ä DUÁUÉÎ AiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. UÀÄzÀ£Á¼ÀzÀ (gÉPÀÖA) ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ, CzÀÄ §jzÁVgÀĪÀÅzÀÆ gÀPÀÛPÀ¯É, ¯ÉÆÃ¼É ªÀiÁvÀæ EgÀĪÀÅzÀÆ UÉÆvÁÛUĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀªÆzÀ®Ä PÉÆAZÀ dégÀ §AzÀ ºÁVzÀÝgÆ À É À §gÀħgÀÄvÀÛ DgÉÆÃUÀå PÉlÖAvÉ®è ªÉÄÊ vÀtUÁUÀĪÀÅzÀÄ. Ú PÀgĽ£À gÀP£Á¼ÀU¼°£À ºÀj«UÉ DvÀAPÀªÁzÀ zÀ£À 4-5 ¢ªÀ¸U¼°è ¸ÁAiÀÄÄvÀz,É À ÛÀ À À è À À À Û ±À¸çÛÀ QAiÉÄAiÉÄà EzÀgÀ aQvÉ. ¹QÌ©¢ÝgĪÀ D ¨sÁUÀzÀ PÀgļÀÄ §ºÀ¼ªÁV PÉƼɪÀ æ ì À À À ªÉÆzÀ¯Ã aQvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀ¨ÃPÀÄ. ºÉÆmÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ, PÀÄtÂPÉ ºÁQPÉÆArgÀĪÀ É ì î É Ö gÉÃvÀĸÁUÀÄ£Á¼Àª£Äß PÀvj¹ ©r¹, ¹QÌPÆArgÀĪÀ PÀgĽ£À PÉƼÉvµÄÖ ¨sÁUÀª£Äß À À ÛÀ É À À À À À vÉUzĺÁQ ºÉƯÉzÄ ¸Àj¥Àr¸À¨ÃPÀÄ. É À À É (PÉ.«.JA.)

PÀgļÀÄjvÀ: PÀgļÀÄUÀ¼À M¼ÀªjAiÀiÁVgÀĪÀ ¯ÉÆüɥÆgÉAiÀÄ°è K¼ÀĪÀ GjvÀ À À À É (JAlgÉʸÀ¸ï). CzÉà gÉÆÃUÀPÁgÀt¢AzÀ doÀg,À ºÉUÎÀgļÀÄUÀ¼®Æè »ÃUÉà GjvÀªzÄÝ À À É À doÀgU¼ÄjvÀ (UÁå¸ÆçÖJAlgÉÊn¸ï), PÀgļÀÄ ºÉUÎÀ gļÀÄjvÀ (JAlgÉÆPÉƯÉÊn¸ï) À À À É À À DUÀ§ºÀÄzÁzÀgÆ PÀgļÀÄjvÀªAzÀgÉ ¸ÀtÚ PÀgĽUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. PÀgļÀÄjvÀzÀ À À É À À ªÀÄÄRå ¥ÀjuÁªÀÄ GZÁÑl, PÉ®ªÉÄüÉ, ªÁAw, dég, DªÀıÀAPÉ, gÀPۨâUÀ¼Æ À À És À PÁt¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. PÀgÀĽUÉ ©qÀĪÀÅ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ K£ÀÆ w£ÀߨÁgÀzÀÄ, PÀÄrAiÀĨÁgÀzÄ, EzÀgÀ aQvÉì gÉÆÃUÀzÀ PÁgÀPU½UÉ vÀPÌÀ ºÁVgÀÄvÀz.É (JA.J¸ï.J£ï.) À À À Û PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀ (C¥ÉArPïì): ¸ÀtÚ PÀgļÀÆ zÉÆqÀPgļÀÆ PÀÆqÀĪÉqÉ À À Ø À À ªÉÆÃlÄ ¨Á®zÀAwgÀĪÀ PÀgļÀĪÁ¼Àz°è (C¥ÉArPïì) DUÀĪÀ GjvÀ (C¥ÉAr¸ÉÊn¸ï). À À EzÀgÉÆA¢UÉ M¼ÀUÀqÉ vÀqÉAiÀiÁVgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ E®è¢gÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁæaãÀ Ff¦ëAiÀÄ£Àg°è ªÀÄ«ÄäU¼ÁV ºÉtUÀ¼£Äß ±ÀvªiÁ£ÀU¼À PÁ® PÉqzAwj¸ÀĪÀªjUÉ À À À À À À À À À À PÀgÀļÀĪÁ¼À UÉÆwÛvÀÄÛ. °AiÉÆãÁqÉÆð qÀ «Aa EzÀ£ÀÄß awæ¹ «ªÀj¹zÀÝ. PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀª£Äß ¸ÀvÛÀ gÉÆÃVAiÀÄ°è »Ã¸Àgï ªÉÆlÖªÆzÀ®Ä PÀAqÀÄ UÀÄgÀÄw¹ À À À Ö É ªÀg¢ ªÀiÁrzÀªÀ (1755). EzÀPÌÉ ªÉÆzÀ®Ä aQvÉì ªÀiÁrzÀ PÁèrAiÀĸï (1735). À PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀzÀ UÀÄt®PÀtUÀ¼Ä 19£ÉAiÀÄ ±ÀvªiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÉÄgÀqÄ zÀ±PU¼À À ë À À À À À À À vÀ£PÀ ¸ÀjAiÀiÁV w½¢gÀ°®è. À ¨ÉÃgÉ gÉÆÃUÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉÆÃUÀ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. EAUÉAr£À°è 200 ªÀÄA¢UÉƧâgÄ F gÉÆÃUÀPÌÉ §°AiÀiÁUÀĪÀgÄ. è À À ºÉAUÀ¸jVAvÀ UÀAqÀ¸g¯Ã ºÉZÄ. ¥ÉÆÃnãÀÄUÀ¼Ã §ºÀĪÁVzÀÄÝ gÀPUvªÁUÀz, À À À èÉ ÀÑ æ É ÛÀ À À É CgÀUzÉ G½zÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼Ä DºÁgÀz°è ºÉazÝÀ gÉ PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀ DUÀĪÀÅzÉAzÀÆ À À À Ñ À DºÁgÀz°è £Áj£ÀAxÀ ªÀÄgÀz¼É (¸É®Äå¯Æøï) ºÉaVzÀÝgÉ F gÉÆÃUÀ ¨ÁgÀzAzÀÆ À É É Ñ É C©ü¥ÁæAiÀÄ«zÉ. AiÀiÁªÀ ªÀAiÀĹ죪jUÁzÀgÆ EzÀÄ §gÀĪÀÅzÁzÀgÆ 2 ªÀµðUÀ¼À À À À À À PɼÀUÀÆ 40 «ÄÃjzÀªÀgÀ®Æè §gÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. PÀgÀļÀĪÁ¼ÀzÀ°è ºÁ®Ä gÀ¸À (°A¥sï) HvÀPÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÄArPÉAiÀÄAvÉ (mÁ¤ì¯ï) EzÀPÆÌ DUÁUÉÎ ¸ÉÆÃAPÀÄ ºÀwÛ gÉÆÃUÀ PÁt¹PÉƼÀĪÅÀ zÀÄ À î ¸ÁªÀiÁ£Àå. EzÉÆAzÀÄ ¸ÀtÚ PÉƼÀªÉAiÀÄAvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁ®Ä gÀ¸À HvÀPÀ H¢PÉÆAqÀgÉ, ºÉgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆà ºÀļÀÄ, Qæ«ÄUÀ¼ÉÆà M¼À¸ÉÃj ¹QÌPÉÆAqÀgÉ PÀgļÀĪÁ¼ÀPÌÉ ©gÀmÉ ºÁQ ªÀÄÄaÑ vÀqzAvÁUÀĪÀÅzÀÄ. E°è£À ¸ÉÆAPÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÄRå À É À PÁgÀPU¼Ä PÀgļÀÄ PÁ¬ÄÓëUÀ¼Ä (JAl gÉÆÃPÁPÉÊ), ¸ÀgPÁ¬ÄÓëUÀ¼Ä (¸ÉçÖ¥ÆPÁPÉÊ). À À À À À À À É Ö PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀz°è M¼ÀV£À ¯ÉÆüɥÆgÉ ©jzÀÄ ¸ÉÆÃAPÀĺÀwgĪÀÅzÀÄ. À À É Û À EzÀjAzÉüÀĪÀ ºÉÆmÉ£Æë£À eÉÆÃgÀÄ, M¼ÀUqÉ PÀgļÀĪÁ¼ÀPÌÉ vÀqÉ DVgÀĪÀÅzÉÆÃ Ö É À À E®èªÇà J£ÀÄߪÀAwgÀĪÀÅzÀÄ. vÀqÉ DV®èªÁzÀg,É M¼ÀV£À GjvÀ vÁ£ÁV ±ÀªÄ£ÀªÁV É À E½zÀĺÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ GjvÀ PÉêÀ® ¯ÉÆÃ¼É ¥ÉÆgÉAiÀįÉà G½AiÀÄzÉ G½zÀ è ¥ÀzgU½UÀÆ ºÀgq§ºÀÄzÀÄ. DUÀ Erà PÀgļÀĪÁ¼À zÀ¥UÉ PÉA¥ÀUÉ H¢ gÀPUl§ºÀÄzÀÄ. À À À À À À àÀ ÛÀ À Ö

5

PÉÆ£ÉUÉ MAzÉqÉ PÉƼÉvÄ ªÉÄvÀĪÁV©lÄÖ vÀÆvÀÄ©zÀÝgÉ wÃgÀ C¥ÁAiÀÄPÀg.À PÉ®ªÉÃ¼É À MAzÉqÉ ºÀÄuÁÚV ªÁ¹AiÀiÁUÀĪÁUÀ PÀ¯UnÖ ªÀÄÄzÀÄjPÉƼÀĪÅÀ zÝjAzÀ PÀgļÀĪÁ¼Àz¨Á¬Ä É À î À À À ªÀÄÄaÑzAvÉ QªÀÅaPÉÆAqÀÄ vÀqAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. À É PÀgļÀĪÁ¼Àz°è vÀqAiÀiÁzÀg, GjvÀ E£ÀßµÀÄÖ ºÉaPÆAqÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÉÄvÀUÁV À À É É Ñ É Û PÉƼÉvÀÄ vÀÆwlÄÖPÉÆAqÀÄ MqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÉêÀ® 12-18 vÁ¸ÀÄUÀ¼ÉƼÀUÁV »ÃUÁV©qÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ ºÉÆmÉAiÀÄ°è ºÉƢݹzÀAwgÀĪÀ ºÉÆgÀ©V ¥ÉÆgÉUÉ Ö (¥ÉjmÉÆäAiÀÄA) vÁQ Erà MqÀ®¯Éè®è ºÀgÀr©qÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉÆgÀ©V ¥ÉÆgÉ E°è CAnPÉÆArzÀÝgÉ ¸ÉÆÃAPÀÄ MAzÉqAiÀÄ°è G½ªÀ C£ÀÄPÀÆ®«zÉ. É PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀ AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÆ PÁt¹PÉƼÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÆ ¨É¼V£À À À î À É ºÉÆwÛ£°è vÀ¯zÆÃgÀĪÀÅzÉà ºÉZÄ.Ñ ªÉÆzÀ®Ä Erà MqÀ¯®è £ÉÆêÀÅ vÉÆÃgÀÄwÛzÄÝ À É É À É À PÉÆ£ÉUÉ ºÉÆPÀÄ̽£À ¸ÀÄvÀÛ G½ªÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ¯Ã ªÁAwAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV É EzÀjAzÉüÀĪÀ ºÉÆmÉ£ÆêÀÅ §®UÀqAiÀÄ PɼºÆmÉAiÀÄ°è PÀgļÀĪÁ¼À EgÀĪÀ eÁUÀz°è Ö É É À É Ö À À £É¯¹gÀÄvÀz.É ªÉÆzÀ® 6 vÁ¸ÀÄUÀ¼°è dégªÁUÀ°, £Ár KgÀĪÀÅzÁUÀ° EgÀzÄ. §gÀÄ É Û À À À §gÀÄvÀÛ ¤zsÁ£ÀªÁV dégÀ 101o ¥sÁå. ªÀÄlÖPÌÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀgļÀĪÁ¼À EgÀĪÉqÉ ºÉÆmÉÖ É À UÀqĸÁV ©VvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄnÖzgÉ £ÉÆÃAiÀÄÄvÀz.É JqÀUqAiÀÄ PɼºÆmÉAiÀÄ£ÀÄß À À Û À É À É Ö MwÛzgÉ §®UÀqÉ C°è £ÉÆêÉüÀÄvÀz.É PÀgļÀĪÁ¼ÀzÀ vÀqAiÀiÁUÀzÉ GjvÀªÁVzÀÝgÉ ©½ À Û À É gÀPPtUÀ¼Ä ºÉagĪÀÅzÀÄ gÀPPtUÀ¼À JtÂP¬ÄAzÀ w½AiÀÄÄvÀz.É vÀqAiÀiÁVgÀĪÀ ÛÀ À À Ñ À ÛÀ À É Û É PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀ wÃgÀ PÀlÄÖ¤nÖ£zÄ, §®Ä C¥ÁAiÀÄPÀg.À ºÉÆmÉ±Æ¯É eÉÆÃgÁVgÀÄvÀz®zÀ À À À Ö À Û À è PÀÆqÀ¯Ã ±À¸çÛQAiÉÄ DUÀ¢zÀÝgÉ ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ«zÉ. É À æ PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀ¢AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ vÁPÀÄ vÉÆqÀPÄUÀ¼Ä K¼À§ºÀÄzÀÄ. PÀgļÀĪÁ¼ÀzÀ À À À À ¸ÀÄvÀ®Æ ªÀÄÄzÉÝUnzAvÁV UÀAlÄUÀAmÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀgļÀĪÁ¼Àz°è QêÀÅUÀÆr Û À Ö À À À PÀÄgÀÄ K¼À§ºÀÄzÀÄ. ºÉÆgÀ©V¥ÉÆgÉAiÀÄ°è MAzÉqAiÀįÉÆà J¯É®Æè ºÀgrAiÉÆÃ É è è À ¸ÉÆÃAQ£À GjvÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀgÀļÀĪÁ¼À ©jzÀÄ vÀÆwlÄÖPÉƼÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV gÀPÛÀ ¸Àg§gÁf®èzÉ PÀgļÀĪÁ¼À PÉƼÉAiÀħºÀÄzÀÄ. PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀ À À À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÆgÁVzÀÝgÉ (¸À§PÀÆåmï) ±À¸ÛçÀ QAiÉÄUÉ CªÀ¸g«®è. æ À À EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ eÉÆÃgÁVzÀÄÝ gÉÆÃVUÉ PÉqÀÄPÁUÀĪÀAwzÀÝgÉ PÀÆqÀ¯Éà ±À¸çQAiÉĬÄAzÀ PÀgļÀĪÁ¼Àª£Äß PÉÆAiÀÄÄÝ vÉUAiÀĨÉÃPÀÄ. DzÀgÉ PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀªÁV ÛÀ æ À À À É À UÀAlÄ PÀnPÆArzÀÝg, ¸ÉÆÃAPÀÄ E½¸ÀĪÀ fëgÉÆÃzsPÀ ªÀÄzÀÄÝU¼£Äß PÉÆqÀÄvÀÛ Ö É É À À À À PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉAiÀÄzÀÄ. gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¹UÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹, ªÉÆtPÁ®Ä î PÉÆAZÀ ªÀÄr¹lÄÖ vÀ¯É JzÉU¼£Äß JvÀj¹nÖg¨ÃPÀÄ. ¨Á¬Ä ªÀÄÆ®PÀ K£ÀÆ À À À Û À É PÉÆqÀ¨ÁgÀzÄ. £Ár, ªÉÄÊ PÁªÀÅUÀ¼£Äß UÀÄgÀÄw¹qÀÄwÛg¨ÃPÀÄ. ¤ÃgÀÄ ®ªÀtUÀ¼Ä, À À À À É À ¥ÀĶÖPÁjUÀ¼Ä, zÁæQ¸PÌÀgU¼£Äß ¹gÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀÄaÑ ºÉÆV¸ÀÄwÛg¨ÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. À ë À É À À À À É ¸ÁzsÁgÀtªÁV UÀAlÄPÀnzÄÝ 2-3 ªÁgÀU¼°è PÀgÄUÀÄvÀz. 3 wAUÀ¼Ä ©lÄÖ Ö À À À À Û É À ±À¸çÛÀQAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. æ EA¢£À ¢£ÀU¼°è PÀgļÀĪÁ¼ÀÄjvÀ ±À¸çÛÀ aQvÉAiÀÄ£ÀÄß CAvÀzð±ÀPzÀ ªÀÄÆ®PÀªÇ À À À ì À À À £Àq¸§ºÀÄzÀÄ. É À (PÉ.PÉ.Dgï.L.)

PÀgļÀĺÀļÀÄ ¤gÉÆÃzsPU¼Ä: ªÀÄ£ÀĵÀå, ºÀA¢, PÀÄzÀÄgÉ, £Á¬Ä, zÀ£U¼°è À ÀÀ À À À À À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨É¼AiÀÄĪÀ G¥ÀfëUÀ¼ÁzÀ dAvÀĺÀļÀÄ ªÀÄwÛvgÀ ¥Àg¦ArUÀ¼£Äß É À À À À ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä §¼À¸ÄªÀ ªÀÄzÀÄÝU½ªÀÅ (KAmï ºÉ°äAnPïì). À À F ºÀļÀÄUÀ¼Ä CAUÀU¼°è ¸ÉÃjzÀÝgÉ vÀ¯£ÆêÀÅ, zÀħð®vÉ, gÀPPÆgÉ, À À À É É ÛÀ É ZÀªÄðgÉÆÃUÀU¼Ä, ±Áé¸gÆÃUÀU¼Ä, dég, CfÃtð, ºÉÆmÉ£ÆêÀÅ, UÀAwUÀ¼Ä À À À À É À À À Ö É À ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅ PÁt¹PÉÆüÀÄvª. ¥À¥AZÀz°è ¥ÁæAiÀıÀB ±ÉÃ. 50gÀµÄÖ d£ÀgÄ F î ÛÀ É æ À À À À ºÀļÀÄgÉÆÃUÀU½AzÀ vÉÆAzÀgÉ ¥ÀqÄwÛzÁÝg.É ªÀÄÄRåªÁV §qÀv£,À C«zÉå, eËUÀÄ¥ÀzñÀ, À À À æ É PÉƼÀPÄvÀ£, ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ¤ÃgÀÄ ¸Àg§gÁdÄ E®è¢gÀĪÀÅzÉà EzÀgÀ PÁgÀtUÀ¼Ä. À À À À ªÀÄÄvÀÄUzÀ ºÀ¹gÁzÀ J¯É ªÀÄvÀÄÛ ©Ãd, ¥ÀgAVAiÀÄ ºÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ Û À À §gÀĪÀ ºÁ®Ä, ¨Á¼É¢AqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ºÀƪÀÅ, Pɸ«£À zÀAlÄUÀ¼£Äß ªÀÄ£ÉU¼°è À À À À À dAvÀĺÀļÀÄ ¤gÉÆÃzsP¼ÁV §¼À¸ÄvÁÛg. À À À É F ºÀļÀĤgÉÆÃzsPU¼Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀiÁzÀ QæAiÉÄUÀ½AzÀ D ºÀļÀÄUÀ¼£Äß À À À À À À PÀgĽ¤AzÀ ºÉÆgÀzÆqÀÄvÀª.É ºÀļÀÄUÀ¼°gĪÀ PÉÆðãï J¸Àgøï JA§ CeÉÊ«PÀ À À Û À è À Ö É QtézÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÊ¥Àgï fãï PÉ®¸ÀªiÁr ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼Ä zÀħð®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr À À ºÀļÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀÄzÀÄÝUÀ¼ÀÄ DºÀļÀÄUÀ¼À G¥Á¥ÀZÀAiÀÄ (ªÉÄl¨Á°¸ÀA) ªÉÄÃ¯É ªÀwð¹ CªÀ£Äß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÀª.É ¨ÉÃgÉ PÉ®ªÀÅ ªÀÄzÀÄÝU¼Ä D À Û À À ºÀļÀÄUÀ¼À ¦¹vÉÆUÀ°£À (PÀÆånPÀ¯ï) ªÉÄÃ¯É ªÀwð¹, D ºÀļÀÄUÀ¼Ä PÀgļÀÄUÀ¼°AiÉÄà À À À è fÃtðªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀª. Û É