ಭವಿಸಂಗವಳಿದು ಭಕ್ತನಾದ ಬಳಿಕ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |Author=Akka Mahaadevi |Title=vachana saahitya |Year=1130-1160 AD |Publisher=anubhava mantapa |Source=vachana saahitya |Image= |Pages=

{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |Author=Akka Mahaadevi |Title=vachana saahitya |Year=1130-1160 AD |Publisher=anubhava mantapa |Source=vachana saahitya |Image= |Pages=