ಮಲದ ಕುಳಿವೊಂದು ಮುಖ;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮಲದ ಕುಳಿವೊಂದು ಮುಖ; ಜಲದ ಕುಳಿವೊಂದು ಮುಖ; ರಕ್ತದ ಕುಳಿವೊಂದು ಮುಖ; ಕೀವಿನ ಕುಳಿವೊಂದು ಮುಖ; ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಜಂತುಗಳು ತುಂಬಿಪ್ಪ ಕುಳಿವೊಂದು ಮುಖ; ವಾತ ಪಿತ್ಥ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿಪ್ಪುದು ನೋಡ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗೆ
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಾರು
ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿವ ಸಿಂಬಳು
ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿನಿಕೆ
ಉರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಗ್ರಂಥಿ
ಒಳಗೆ ಕರುಳ ಜಾಳಿಗೆ
ಅಮೇದ್ಯದ ಹುತ್ತ
ಹೊರಗೆ ಚರ್ಮದ ಹೊದಕೆ
ಈ ಹೆಣ್ಣು ರೂಪಿನ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯದ ಕಂಡು ಕಣ್ಣುಗೆಟ್ಟು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಮರುಳಾದಿರಲ್ಲ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣ
ನಿನ್ನನರಿಯದ ಬರಿಯ ಬಣ್ಣದ ಹಿರಿಯರು ಭ್ರಮೆಗೊಂಬುದ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಸಿ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗಿದೆನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.