ಪುಟ್ಟ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Chirasmarane-Niranjana.pdf/೧ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 2. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭೮ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 3. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Kalyaand-asvaami.pdf/೨೪೯ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 4. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Chirasmarane-Niranjana.pdf/೨ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 5. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭೯ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 6. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Kalyaand-asvaami.pdf/೨೫೦ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 7. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Chirasmarane-Niranjana.pdf/೪೮ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 8. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೮೦ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 9. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Kalyaand-asvaami.pdf/೨೫೧ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 10. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೨ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 11. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೮೧ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 12. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf/೪೨ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 13. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೩ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 14. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೮೨ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 15. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf/೪೪ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 16. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ವ್ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 17. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೪ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 18. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೮೩ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 19. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf/೪೬ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 20. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅವಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 21. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೯೩ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 22. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Yugaantara - Gokaak.pdf/೯೬ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 23. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf/೬೦ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 24. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗತಿವಿಜ್ಞಾನ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 25. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೪೫ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 26. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೯೪ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 27. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Kalyaand-asvaami.pdf/೩ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 28. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf/೬೯ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 29. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ‎[೦ ಬೈಟ್]
 30. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Duurada Nakshhatra.pdf/ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 31. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೯೫ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 32. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Kalyaand-asvaami.pdf/೧೮ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 33. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf/೭೪ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 34. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 35. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Duurada Nakshhatra.pdf/೧೭೦ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 36. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೯೬ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 37. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Kalyaand-asvaami.pdf/೭೪ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 38. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಮ್ಮಣ.pdf/೭೫ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 39. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಚಲುವೆ ಕ್ರಿಯೆ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 40. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Duurada Nakshhatra.pdf/೧೭೨ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 41. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೯೭ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 42. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Kalyaand-asvaami.pdf/೧೪೬ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 43. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪರಿವಿಡಿ:Aayurveda sanna prathama bhaaga.djvu ‎[೦ ಬೈಟ್]
 44. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 45. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Duurada Nakshhatra.pdf/೧೭೩ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 46. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Subhadre.djvu/೯೮ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 47. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Kalyaand-asvaami.pdf/೨೦೬ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 48. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪರಿವಿಡಿ:Aayurvedasaaraprathambhaaga.djvu ‎[೦ ಬೈಟ್]
 49. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಮ್ ‎[೦ ಬೈಟ್]
 50. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪುಟ:Duurada Nakshhatra.pdf/೧೭೪ ‎[೦ ಬೈಟ್]

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ShortPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ