ಶಿವ ಶಿವಾ, ಆದಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶಿವ ಶಿವಾ
ಆದಿ ಅನಾದಿಗಳೆಂಬೆರಡಿಲ್ಲದ ನಿರವಯ ಶಿವ
ನಿಮ್ಮ ನಿಜವನಾರಯ್ಯಾ ಬಲ್ಲವರು ವೇದಂಗಳಿಗಭೇದ್ಯನು ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಿಗಸಾಧ್ಯನು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮ್ಯನು ಆಗಮಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರನು ; ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅತರ್ಕ್ಯನು ವಾಙ್ಮನಾತೀತವಾಗಿಪ್ಪ ಪರಶಿವಲಿಂಗವನು ಕೆಲಂಬರು ಸಕಲನೆಂಬರು ; ಕೆಲಂಬರು ನಿಃಕಲನೆಂಬರು ಕೆಲಂಬರು ಸೂಕ್ಷ್ಮನೆಂಬರು ; ಕೆಲಂಬರು ಸ್ಥೂಲನೆಂಬರು ಈ ಬಗೆಯ ಭಾವದಿಂದ
ಹರಿ
ಬ್ರಹ್ಮ
ಇಂದ್ರ
ಚಂದ್ರ
ರವಿ
ಕಾಲ
ಕಾಮ
ದಕ್ಷ
ದೇವ
ದಾನವ
ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಲರಿಯದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭವಭಾರಿಗಳಾದರು. ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನು ಜಗದ್ಧಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಮಾರ್ಗವನರುಪುವುದಕ್ಕೆ ಬಾವನ್ನ ವಿವರವನೊಳಕೊಂಡು ಚರಿಸಿದನದೆಂತೆಂದಡೆ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವೇದ್ಯನು
ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಧಾರಕನು
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಭಾಷಾಸಮೇತನು
ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಬಂಧಿ
ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚಕನು
ಅರ್ಪಿತದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನಿ
ಪಾದೋದಕಪ್ರಸಾದಗ್ರಾಹಕನು
ಗುರುಭಕ್ತಿಸಂಪನ್ನನು
ಏಕಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಪರನು
ಚರಲಿಂಗಲೋಲುಪ್ತನು
ಶರಣಸಂಗಮೈಶ್ವರ್ಯನು
ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕಾಯತನು
ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧನು
ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಬಂಧಿ
ಅನ್ಯದೈವ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹೊದ್ದ
ಭವಿಸಂಗವ ಮಾಡ
ಭವಿಪಾಕವ ಕೊಳ್ಳ
ಪರಸತಿಯ ಬೆರಸ
ಪರಧನವನೊಲ್ಲ
ಪರನಿಂದೆಯನಾಡ
ಅನೃತವ ನುಡಿಯ
ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡ
ತಾಮಸಭಕ್ತಸಂಗವ ಮಾಡ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ
ಪ್ರಸಾದ ಮುಂತಾಗಿ ಭೋಗಿಸುವ
ಜಂಗಮನಿಂದೆಯ ಸೈರಿಸ
ಪ್ರಸಾದನಿಂದೆಯ ಕೇಳ
ಅನ್ಯರನಾಸೆಗೆಯ್ಯ
ಪಾತ್ರಪಾತ್ರವನರಿದೀವ
ಚತುರ್ವಿಧಪದವಿಯ ಹಾರ
ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಳುಕ
ಕುಲಾದಿಮದಂಗಳ ಬಗೆಗೊಳ್ಳ
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವ ನುಡಿವನಲ್ಲ
ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪವ ಮಾಡುವನಲ್ಲ
ಕಾಲೋಚಿತವ ಬಲ್ಲ
ಕ್ರಮಯುಕ್ತನಾಗಿ ಷಟ್‍ಸ್ಥಲಭರಿತ
ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿ
ದಾಸೋಹಸಂಪನ್ನ. ಇಂತೀ ಐವತ್ತೆರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿ ಮೆರೆದ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನು. ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ