ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ |
ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರೂಂ || ೧ ||

ಅತಸೀಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ |
ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರೂಂ || ೨ ||

ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ |
ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರೂಂ || ೩ ||

ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ |
ಬಹೀರ್ಪಿಂಛಾವ ಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರೂಂ || ೪ ||

ಉತ್ಫುಲ್ಲಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ |
ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರೂಂ || ೫ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ |
ಅವಾಪ್ತ ತುಲಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರೂಂ || ೬ ||

ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ |
ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇಜಗದ್ಗುರೂಂ || ೭ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ |
ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇಜಗದ್ಗುರೂಂ || ೮ ||

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯುಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೆತ್ |
ಕೋಟಿಜನ್ಮ ಕೃತಂಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ || ಫಲಶೃತಿ ||

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||