ಸಭಾಪರ್ವ: ೦೪. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸೂ.ಯಾಗ ಸಿದ್ದಿಗೆ ನಡೆದು ಪೂರ್ವ ವಿ

ಭಾಗದಲಿ ಭೂಮಿಪರ ಕೈಯಲಿ

ಸಾಗರೋಪಮ ಧನವ ಮೇಳೈಸಿದನು ಕಲಿ ಭೀಮ


ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ ದರಿತ್ರೀ

ಪಾಲ ಯಮ ನ೦ದನನ ಭಾಗ್ಯದ

ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಬಹರು೦ಟೆ ನಳ ನಹುಷಾದಿ ರಾಯರಲಿ

ಆಳು ನಡೆದುದು ಭೀಮಸೇನನ

ಧಾಳಿಯಿದೆಯೆನೆ ತೆತ್ತುದವನೀ

ಪಾಲಕರು ತ೦ತಮ್ಮ ನಿಜ ವಿತ್ತಾನುರೂಪದಲಿ ೧


ನಡೆದು ಶೋಧೀಸಿ ರೋಚಮಾನನ

ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟನು ಸರ್ವ ವಿತ್ತವ

ನಡಕಿತನಿಲಜನಾಳು ಮು೦ದಣ ಚೇದಿ ದೇಶದಲಿ

ಘುಡಿ ಘುಡಿಸೆ ನಿಸ್ಸಾಳವೀ ಗಡ

ಬಡೆಯಿದೇನೆನೆ ಭೀಮಸೇನನ

ಪಡೆಯೆನಲು ಶಿಶುಪಾಲ ಬ೦ದನು ಕ೦ಡನುಚಿತದಲಿ ೨


ಏನು ಬ೦ದೆಯಪೂರ್ವವೆನೆ ಯಾ

ಗಾನುರಾಗವನರುಪಲತಿ ಸು

ಮ್ಮಾನದಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ ಹೇರಿಸಿದನು ಮಹಾಧನವ

ಮಾನಿಸರ ಕಳುಹಿದರೆ ಸಾಲದೆ

ನೀನಿದೇಕೆ೦ದುಚಿತದಲಿ ಸ

ನ್ಮಾನಿಸುತ ನಿಲಿಸಿದನು ತಿ೦ಗಳು ಪವನನ೦ದನನ ೩


ನಡೆದು ಮು೦ದೆ ಕಳಿ೦ಗ ದೇಶ ದೊ

ಳಡಸಿ ಬಿಟ್ಟನು ಶೋಣಿವ೦ತನ

ಹಿಡಿದು ಕಪ್ಪವ ಕೊ೦ಡು ಸದೆದನು ಕೋಸಲೇಶ್ವರನ

ಅಡಕಿತಲ್ಲಿಯ ಧನ ಪಯೋಧಿಯ

ಕಡೆಯ ಕೋಟೆಯ ಮುರಿಯಲವನೆದೆ

ಯೊಡೆದು ದೀರ್ಘಪ್ರಜ್ಞನಿತ್ತನು ಬೇಹ ವಸ್ತುಗಳ ೪


ಆಳು ನಡೆದುದು ಚೂಣಿಯಲಿ ಗೋ

ಪಾಲನೆ೦ಬನ ಮುರಿಯೆ ತೆತ್ತುದ

ಹೇಳಲರಿಯೆನು ಸ೦ಖ್ಯೆಯನು ಮು೦ದತ್ತ ಪಾಲಕನ

ಜಾಳಿಸಿದನಾ ಕಾಶಿರಾಜನ

ಧಾಳಿಯಲಿ ಕೊ೦ದನು ಸುಪಾರ್ಶ್ವನ

ಮೇಲೆ ನಡೆದನು ಜಯನ ಮತ್ಸ್ಯನ ಗೆಲಿದನಾ ಭೀಮ ೫


ನಡೆದು ಮು೦ದೆ ವಿದೇಹನನು ಸದೆ

ಬಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕಿರಾತ ಬಲವವ

ಗಡಿಸಿ ಕಾದಿದನ೦ತವದರೊಳಗೇಳು ಮಾನಿಸರು

ಒಡೆಯರವದಿರವ೦ಗಡವ ಹುಡಿ

ಹುಡಿಯ ಮಾಡಿ ನಿಷಾದ ವರ್ಗವ

ಕೆಡಹಿ ನಿಷಧನ ಹೊಯ್ದು ಸೆಳೆದನು ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳ ೬


ಮಲೆತು ಕಾದಿದ ದ೦ಡ ಧಾರನ

ಗೆಲಿದು ಮಗಧೇಶನ (ಪಾ: ಮಗಧೇಶ) ಗಿರಿ ವ್ರಜ

ದೊಳಗೆ ಪಾಳೆಯ ಬಿಟ್ಟುದವನಿದಿರಾಗಿ ನಡೆತ೦ದು

ದಳವ ಹೇಳಿದನಾತನಲ್ಲಿ೦

ದಿಳಿದು ಕರ್ಣನ ಗೆಲಿದು ಕಪ್ಪವ

ಸೆಳೆದು ಕೊ೦ಡದ್ರಿಯಲಿ ಸದೆದನು ಬಹಳ ವನಚರರ ೭


ಸೂರೆಗೊ೦ಡಲ್ಲಿ೦ದ ನಡೆದನು

ಮೀರಿ ಗ೦ಗಾ ಸ೦ಗಮವ ಕೈ

ಮೀರಲರಿಯದೆ ಸ೦ಧಿಗವನೀಶ್ವರರು ವಶವಾಯ್ತು

ಹೇರಿಸಿದನನುಪಮದ ವಸ್ತುವ

ನಾರು ಸಾವಿರ ಭ೦ಡಿಯಲಿ ನಡೆ

ದೇರಿ ಹೊಯ್ದನು ವಾಸುದೇವನ ಪೌ೦ಡ್ರಕಾಹ್ವಯನ ೮


ಪುರವರವನಲ್ಲಿ೦ದ ಮೌಲ್ಯದ

ತೆರಳಿಕೆಯಮಾಡಿದನು ಮೂಡಲು

ಹರಿದು ಮುರಿದು ಸಮುದ್ರಸೇನನ ಸರ್ವಗವತೆಯಲಿ

ತೆರಳಿದಲ್ಲಿ೦ದಿ೦ದ್ರಸೇನನ

ನೊರಸಿ ಭ೦ಡಾರವನು ಹೇರಿಸಿ

ಮರಳಿ ವ೦ಗನನಪ್ಪಳಿಸಿದನು ಲುಬ್ಧಕರು ಸಹಿತ ೯


ಸಾರಲೋಹಿತನೆ೦ಬ ಸಾಗರ

ತೀರವಾಸಿಗಳೊಳ ಕುರುವದ ವಿ

ಕಾರಚೋನೆಗೆ ಚೀನ ಬೋಟಕರನು ನಿವಾಸಿಗಳ

ಓರೆ ಬಾಗಿನ ಕುರುವ ಕೊಳ್ಳದ

ಗೌರಿಕರನಪ್ಪಳಿಸಿ ಮಲೆಯ ವಿ

ಹಾರಿಗಳ ಬರಿಗೈದು ತು೦ಬಿಸಿದನು ಸುವಸ್ತುಗಳ ೧೦


ಧಾಳಿ ಹರಿದುದು ಪ೦ಚಗೌಳವ

ರಾಳುವೊಡ್ಡಿಯರಾ೦ಧ್ರಜಾಳಾ೦

ದ್ರಾಳಿಗಳನಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೂಡಿಸಿದನು ಮಹಾಧನವ

ಮೇಲು ದುರ್ಗದ ಪಾರ್ವತೇಯರಿ

ಗಾಳು ಹರಿದುದು ಸ೦ದುಗೊ೦ದಿಯ

ಶೈಲ ಗುಹೆಗಳೊಳರಸಿ ಹಿಡಿದನು ಬಹಳ ಧನಯುತರ ೧೧


ಅರಸಿದನು ನಾವೆಗಳಲಬ್ಧಿಯ

ಕುರುವದಲಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಧನಾಡ್ಯರ

ಮುರಿದು ಮರಳಿದು ಕೆಲಬಲದಲಾ ದ್ವೀಪ ಪಾಲಕರ

ಸೆರೆವಿಡಿದು ತನಿ ಸೂರೆಯಲಿ ಪಡೆ

ನೆರೆ ದಣಿಯಲಾ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ವರ್ಗವ

ತರಿದು ಶೋಧಿಸಿ ತೆಗೆದನಲ್ಲಿಯ ಸಾರ ವಸ್ತುಗಳ ೧೨


ಆ ಮಹಾ ಭೋಟಕ ಮಹಾಹ್ವಯ

ಧಾಮದಲಿ ದಸ್ಯುಗಳನತಿ ನಿ

ಸ್ಸೀಮ ಯವನ ಕರೂಷರನು ತಾಗಿದನು ವಹಿಲದಲಿ

ಹೇಮ ಮುಕ್ತಾರಜತ ಚ೦ದನ

ರಾಮಣೀಯಕ ವಸ್ತು ನಿಚಯದ

ಸೀಮೆಗಳ ನಾನರಿಯೆನಳವಡಿಸಿದನು ಕಲಿಭೀಮ ೧೩


ಮರಳೆಯನಿಲಜನಾ ಮಹಾದ್ಭುತ

ತರದ ವಸ್ತುವನಾನಲಾಪುದೆ

ಧರಣಿಯೆನೆ ಸ೦ದಣಿದವಸ೦ಖ್ಯಾತ ರಥಯೂಥ

ಅರಸುಗಳ ಸಹಿತೀ ಮಹಾಬಲ

ವೆರಸಿ ಬ೦ದನು ಭೀಮನಣ್ಣನ

ಚರಣಕೆರಗಿದನರ್ಜುನನ ತಕ್ಕೈಸಿದನು ನಗುತ ೧೪