ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕಮಾರವರಿತ ಸೊಗಸಿನ ಲಲ್ಲಿ ಕೋಮಲಕಚಗ್ರಹಣಂ ಪಳಕಂಗಳುಳ್ಳವ | ಪ್ಪುಗೆ ಮೃದುಚುಂಬನಂ ಸರಸತುಂಗರದಟ್ಟದಪೀಡನಂ ರುಚಿ | ದ್ವಿಗುಣಿತಕಾಮಕೇಳಿಯೆನಿಪಿಂತಿವು ಚಿತ್ರಸುಖಾನುಭಾಗಮಂ | ಬಗೆಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುತತಿಸಸುಧಾಂಬುಧಿಯೊಳೆ ನುಂಗಿದರೆ ೧೬೪ ಅಂತು ಸುನಿಲೆಸಕದಿಂ ವಸುಮತೀವಲ್ಲಭೆಯುಂ ವಸುಧಾಧಿಪತಿಯುಂ ಬಲ್ಲು

  • ವಿಳಸವನುರಾಸಗಾಸ | ತುನಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಂಸಿಹಂಸಕ ನಿದಾ ...

ವಿಳರಾಗಿರ್ದಂತೆಸೆದರಿ || ಸುಳಳತಮೃದುತಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತಂಪತಿಗಳ | elle ಅಂತು ನಿದಾಸಕರಾಗಿರ್ಪುಗಳೆ ಬೆಳಗಪ್ಪ ಜಾವಗೊಳಿ ವಸುಮತಿ sed ಸುರಕರಿಯನಿಂದವಂ ಕೇ | ಸರಿಯಂ ದುಗುಬ್ಬಿಯಂ ದಿವಾಕರನಂ ಓಂ || ಧುರ ಪ್ರಮಾಲೆಯಂ ವಾ | ರಿರುಹಾನನೆ ಕನಸಿನೊಳೆ ಮನಂ ಮಿಗೆ ಕಂರ್ಡ || ಅಂತು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂ ಕಂಡು ಸುಖನಿದಿಳವ ಕುಳ್ಳರ್ದರಸಂಗ ತ ದ್ವಿಶೇಷಮಂ ಪೇಳಿರಸಂ ಬೆಳಗಾಗಲೊಡಂ ಇರೋಹಿತರಂ ಕರೆಯಿಸಿ ತ ಪ್ರಶಾಂತವುಂ ಬೇಲೋಡಂ ಕರಿಯಿಂ ಶಕ್ತಿಯಿಂ ಹರಿಯಿಂ | ಶರನಿಧಿಯಿಂ ರಏಯಿನೆಸವ ಸಪ್ರ ದಿನಧಿಕಂ | ಕರುಣೆ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ || ಸ್ಥಿರತೇಜಂ ನೃಪತಿ ಪಟ್ಟುಗುಂ ಸುಕುಮಾರ ! ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲವಂ ದೇವಿ ಪ್ರರೋಹಿತಂಗೆ ಕರ್ಪೂರತಾಂಬೂಲ ದಿದಾನಸನ್ಮಾನದಿಂ ಕಏ ಬಲಿಕಾದಿನಂ ಮೊದಲಾಗಿ ವಸುಮತೀದೇವಿ ನಾ ನಾವ್ರತನಿಯಮದಿಂದಿರ್ಪಿನಂ ಪಲವು ದಿನ ಕಳೆಯ Les