ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಈತನ ಬಂಧವು ಪೂರಕವಿಗಳ ಬಂಧವನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲುವದ ರಿಂದ, ಆಕವಿಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ,- ಎಂದರೆ ೧೦ನೆಯ ಶತಮಾ ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಈಗ್ರಂಥವು ದಂಡಿಕವಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಗದ್ಯರೂಪವಾದ 'ದಶಕುಮಾ ರಚರಿತ್ರೆ' 'ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಂದ್ರರೂಪವಾದ ಅನುವಾದವು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತವಾಗಿಯೂ, ಕಥಾಕೌತುಕದಿಂದ ಹೃದಯಂಗವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಓದುವವರ ಸಕರಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎರಡು ಸಂಪುಟ ವಾಗಿ ಭಾಗಿನಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪ್ರಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ್ರೆಯ ಪೂರ ಪೀಠಿಕೆಯ ಕಥಾಭಾಗವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎರಡು ಹಸ್ತಲಿಖತ ಪ್ರಸ್ತಕಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆರಡೂ ಮೈಸೂರು ಗೌರ್ನಮೆಂಟೆ ಓರಿಯಂಟಲಿ ಲೈಬ್ರೆರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಲೆಯ ಪುಸ್ತಕ; ಮ ತೊಂದು ಕಾಗದದ ಪ್ರಸ್ತಕ. ಇದು ಬಹಳ ಅಶುದ್ಧವಾದುದು. ಆದುದ ರಿಂದ ಓಲೆಯ ಪ್ರಸ ಕದ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅಚಾ ಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಮಾತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿ ಓರಿಯಂಟಲೆ ಕೊರೆಟಕ, ಮ! ರಾಗಿ ಏ ಮಹದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಬಿ. ಏ. ಯವರ ಉಪಕಾರವು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ.