ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೯೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


V ? ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ FE F ನವಿಂ ಬೆರಸದೆ ಭೀತಿಯ || ಬಲದಿಂ ಬೆರಸ ಕಾಂತೆಯರ್ಗನುರಾಗಂ | ಪಲಿದಾಗೆ ಪ್ರರುಷರಷಧಿ | ಗುಳಿಗೆಯವೊಲೆ ಮನಕ್ಕೆ ಪೇಯನಂ ಪ್ರಟ್ಟಿಸುಗುಂ | ಎಂದು ಮತ್ತ ಮಿಂತೆಂದಳೆ:ಒಂದೆಡೆಗೆಣಗಿದ ಚಿತ್ರ ಮು | ನೊಂದೆಡೆಗೆಳೆದುಬೈನೆಂದು ಬಯಸುವ ಮನುಜಂ | ಬಂದ ತೊಲೆಯುದಕಮಂ ಬ || ಿಂದಂ ಶೈಲಾಗ್ರಿಮಕ್ಕೆ ತಿರ್ವದೆ ಮಾಣಂ | Fe ಅದಂ ಕೇಳ್ಳಾರಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಮ್ಮೆಲ್ಲಿರ್ದಪುದು, ನೀನಾರಿ, ಹೆಸರೇನೆಂದು ಕೇಳುದುವಾಕೆ ಲಜ್ಜೆಯಿಂ ತಲೆಗುಂತೆಂದಳೆ: ವಿನಯನಿಧಿ ಹವಗುಪ ನ ! ತನೂಜೆಯಾಂ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕಾಬೈಯನುತ್ತಾ | ನನವಂ ಬಾಗಿ ಮಗುಳೆ ! “ನೆ ಮನ್ನು ಖಮಂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಂತೆಂದಳೆ:- | ಎಲೆ ಸೊಬಗ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮಯ | ನಿಲಯದೊಳಂದೊರ್ಮೆ ಕಂಡೆನಂದು ಮೊದಲ್ಗೊಂ ಡಲರಂಬನೆನ್ನನು ಕೊ | ಟಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರ್ಪನೆಂದು ಲಜ್ಜಿತೆಯಾದಳೆ | ಅಂತು ಲಜ್ಜೆತೆಯಾದುದು ಕಂಡು ಮತ್ತಮಾದಿಂತೆಂದಂಸತಿಯರ ಚಿತ ಮನಯಲಿ | ಪಿತಾಮಹಂಗರಿದು ಮನುಜರಳವಿಂಬು | ತಿಯುಳ್ಳಡೇನೊ ನಾಂನಿ || ನ್ನ ತೀವ್ರ ಚಿಂತೆಯನಗಲ್ಲು ಎಂ ಕಮಳಾಕ್ಷೀ ||