ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೬೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ವರಕುಮಾರಚಂತೆ ೧೧ ಚಂಚಐಾಗಾಂತರಂ ಭಾವಿಸಲದು ನವಖಂಡಂ ಮಹಾದೇವರನ್ನೂ | ದಂಚದ್ಧ ರ್ಭo ನಿತಾಂತಂ ವಿವಿಧಸಕಲಧಾನ್ಸಪ್ರಭೂತಪ್ರದೇಶ೦ | ೨೨ - ಹಿಮಸೇತುವದ್ಧಭೂಮಿಯೊ | ಳನುರನದೀತತಿಗಳಿರ್ಪ ವಸುಸಂಕುಳ ದು | ರ್ಗವುಕಾನನದಾವಾಗ್ನಿಗ | ಇಮರ್ತ್ಯಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ದಿಗಳ ತರಳಾಕೀ || ೦೩ - ಸುರನದಿ ಗಂಗೆ ಗೆ ತಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಕೃಘ್ನವೇಣಿ ಭೀ || ಮರಥಿ ಪಯೋಸ್ಮಿಕಾಧಿ ಯಮುನಾನದಿ ಸಿಂಧು ಕವೇರಕನೈ ಭಾ | ಸುರತರತುಂಗಭದ್ರೆಯೆನಿಗ್ರತ್ತಮತೀರ್ಥಮನೇಕಮುರ್ವಿಬೆಳೆ | ಪರಿವಿಡಿದಿರ್ಪುವಲೈ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಣಪ್ರಣ್ಣಮರ್ತಿಗಳೆ | »8 ಮತ 0 ಮಾಳವ ಗಾಳ ಘರ್ಜರ ವರಾಳ 8 ಇಂಗ ತರಹ್ಮ ಸಿಂಧು ನೇ || ಪಾಳ ಸುಪಂಡ ಕೇರಳ ಮಹಾಂಧ್ರ ಸುರಾ ಮಿವಾದಿಯಾದ ಸ | ಶ್ರೀಲೆಯ ದೇಶಸಂತತಿಯನೇಕಮೆನಲೆ ಮೆರೆದಿರ್ರವಲೆ ಕೇಳಿ | ಬಾಲಕಿ ನೋಡಲಲ್ಲಿ ಸುಖಸಂತತಿ ಸ೦ದೆಸೆಗುಂ ನಿರಂತರಂ || ಕಿ - ಈದೇಶಂಗಳೊಳುಳ್ಳ ನಾರಿಯರೊಳಂದೊಂದತೃಪೊರ್ವಂ ಕಳಾ 1. ಭೇದಂ ಕೂರ್ಮೆಯೋ೪ಾದ ಸಂಗಮವಿನೋದಂ ರೂಸಲಾವಣ್ಣಸಂ || ಮೊದಲ ಪೆಂಪಿನೊಳೊಪ್ಪು ತಿರ್ಸ ವನಿತಾಸಲ್ಲಕ್ಖಣಂ ಹೇಳವಂ || ತೀದೇವೀ ವಿವರಕ್ಕಗೋಚರಮೇಲೇ ಶುಂಭತ್ಸವಾಳಾಧರೇ | ೦೬ - ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಿದ೬ರೊಳೆ | ಸದನಳ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮಂ ಸಾಧಿಸದು || ರ್ಬಿದ ಗುಪರ್ಮವನೆಸಗುವ | ಮದನುಖರಿಹಪರಸುಖಕ್ಕೆ ಬಾಹಿರರಿ ! ಎಂದನಂತರಂ ಇದು ವಿಶೇಷಮಂ ನಿನಗೆ ಪೇಳ್ಕೊಡದಗ್ಗಳಮೆನ್ನ ಬಲ್ಲವೋಲೆ | ಪಡೆವವಂತುಟಂ ನಿನಗೆ ಪೇಚೈನೆನ೮ ಸುಕುಮಾರನಂ ಮನೆ | ೦೩