ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೭೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಗಿ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ೬v ಮುಳದೀಗಳ ಚಂಡವರ್ನo ತನಗೆ ಮಗಳನಾನೀಯನೆಂಟಗ್ರಕೊ ಪಾ ! ನಳನಿಂ ಮೇಲೆ ಬಂದೆನ್ನಯ ಮಗಳೊಡನೀರಾಙ್ಗಮಂ ಕೊಳ್ಳು ಬಾಹಾ ೬ಳದಿಂದೇರ್ಪನೇರ್ಪುದು ಪಡಿಬಲಮುಪ್ಪಂತಿರೆನ್ನೊಳೆ ನೃಪಕ ತೋ ! ೪ಳದಿಂದೆಂದೋಲೆಯಂ ನಾಲೈಸೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಕೂರ್ಮೆ ಯಂ ಸಿಂಹವರ್ಮo #| ಅಂತು ತನಗೆ ಮಿತ್ರರಸ್ಪರಸುಗಳಂ ಪಡಿಬಲವಾಗಿಬರಿ ನಿಂಹವರ್ಮ೦ ತನ್ನುಳ್ಳ ಸೈವಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಂಡರ್ಮ೦ಗಿದಿರಾಗಿ ಬಿಡಲೆ ಆರೀಸನವನಾಂರ್ಪ | ಧಾರಿಣಿಯೊಳೆನ ಚಂಡವರ್ವ೦ ಸಲೆ ದು || ರ್ವಾರಿತಸಂರಂಭದಿನಂ || ಗೋರಂತಿರೆ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಚಂಸೆಯ ಗಡಿಯೊಳೆ | ರ್೬ - ಅಂತುಭಯಬಲವತ್ತಾಸನ್ನ ಮಾಗಿ ಬಿಡುವುದುಂ ಚಂಡನರ್ವನ ಸುಭ ಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದು ಕಡುಸುಳ್ಳರಿ ಬಂದು ಕೈದೋರಿದೆ ಮದಿರೆವೆಂದಿರ್ದೊಡಂ ಚಂಡನ ರ್ಮುo! ಬಿಡನೆಂತುಂ ನಿಂಹವರ್ಮಾತ್ಮಜೆಯನವನಿಯಂ ಕೊಳ್ಳದೆಂದಾರ್ದು ಸೈನ್ಯಂ | ನಡೆಯಲೆ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲಂ ತುಡುಕೆ ಮುಳಸಿನಿಂ ಮಾರ್ಬಿ ಲ೦ ಚೂಣಿಯೊಳೆ ಕೂ 1 ಗಿಡಿಸಿತ್ತಂದಾಂಸ ವೈರಿಕ್ಷಿತಿಪನ ಭಟರಂ ದಿಂ ಡುವಾಯ್ದೆಚ್ಚು ಬೇಗಂ | ೭೦ ವೈರಿಶಿರೋಜರಕ ಮಧುವಂ ತವೆ ಪೀರ್ವ ತಿಳೀಮುಖಂಗಳಾ | ಕಾರದೊಳಂಬುಗಳಿ ಗಗನದೊಳೆ ಮಿಗೆ ಪರಿ ವಿರೋಧಿನಾಯೊಳೆ | ಭೋರೆನಲಾರ್ಪಿನಿಂಬೆಗೆ ತೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ ಪೂವಿನಂದದಿಂ | ಧಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವು ತಿರಂ ಪೊಸತಾಗೆ ಧನುರ್ಧರಾಜವಂ || ೭೧ ಮುತ್ತಿನ ಬಯ್ಕೆಯಂ ತೆಗೆವೊಡಂಜನನ ಮದೀಯಖಡ್ಡ ಮೆಂ | ಗೆತ್ತಿದ ದಾರದಿಂ ಗಜದ ಮಸ್ತಕವುಂ ಕಡುಕೆಯು ಪೊನ್ನೊಡಾ |