ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೯೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶ# ಏಾಚ hH ಅವನತಕಂಧಾಂ ಘನವುತಿ:ಮುಸಜೀಪನತೀವದುಃಖಸಂ ಭವವು ಖಸರುವಾ ಪರಿಗ್ನ ನಿಜಾವಯವ೦ ದುರಂತಮಾ | ಗವಿಠಛಟಿ'ಚಚಿ ನzತಿಂತೆಗೆ ಇವ-ನನೂರುಜಿ ವೆ' | ಇವನೊಳಕೊ೦೯ನೋಟ-ನಟ ರಾನಿಕ್ಕು ೬ಂಟರತ್ನದಿಂ | ೬v ಅಂದು-ಇ೦ ೪೦ಡು - ನಾಟ: ವಾಹನಮಪ್ಪ ತಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೇ೦, ನ ಪ ರ ನೆಂಬುದುವ ಸನಿಂತ Jo - - ಎನ್ನ ಹೆಸರೆ ಸಂದರಕಂ : S೦ ವಿರೂಪಕಂ ನೀನೆಂದಿಲ 8 ತನ್ನ ಸತಿಮೋತ ರತ್ಥರ | ಬನ್ನಂಬಆಸಿಮೊಡವು ತಪಕ್ಕೊಳಗಾದೆ | ದೊಡಾ-ನಿಕರಂ ನಿನ್ನ ನಿಪ್ರಾರಂಜಿಲ ಎಂಗಂಟಸಿದ ತಜನೆಂ ತಿಂದಾಂ ಇನ್ನೊ, ಆ೦ತೆಂದಂ - ಸಂವ (ಎಮಿತ್ರನಬಂ ! ಸಾಲದಯಸರೀಂನಪ್ಪನಾತನೊಳಿನ್ನೊಳಿ ಕುಂದದೆ ಎಚ್ಚರ೦ ಕಡು 1 ಒಂದೆಸಗಿತಿಲ್ಲಿ ಸುವ ಧೂರ್ತ ಸುದಂ # ಧನಹೀನಂ ಧನಮಿತ್ರಂ || ಧನವುಳ್ಳವನಾವನಸ ರೂಲ ಚಿದ) | ಪನಿವಾಸಿಯಾನದಕFo | ದೆನಗನುವಂಗಂ ವಿದೂ ಕೆರೆ ಪಗೆವೊಯ್ದ ಕೆ! ರೂಪು ಗುಣ೦ ಶೀಲಂ ವಿ | ದ್ವಾಪರಿಣತೆ ಸಕುಮಾರಮತಿಚಾತುರ್ಯಾ1 ೪ಾಪಮಿವು ಧನಕಶ | ತಾಪಮದೇವುದೊ ನರಗೆ- ವಸುಧಾಕಳದೊಳೆ | ಮನಸಿಜರೂಪಂ ಕುಲದಲ್ಲ ! ವಿನಯವಿದಂ ಸುಭಗವರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಧಾರ ! $ $ $ :