ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೬೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಕಕುಮಾರಚರಿತ yo ೬೧ ೭೩ ದ್ರಾವದಿನಾತನ ಸುತನಖಿ | ೪ಾವನಿಗರಸಗಿ ನಿಂದಪಂ ಕೆಲವು ದಿನಂ | - ಅಂತು ಚಂಡನಿಂಹಂ ಕಾಲನಿಲಯಮುನೆಟ್ಟು ಲಾತನ ಪಿರಿಯು ಮಗನಪ್ಪ ಚಂಡಘೋಷಂ ಪಟ್ಟಮಂ ತಳೆದು ಕತಿಪಯದಿನಕ್ಕೆ ತದ್ಯ | ಪತಿ ರಾಜೃಶ್ರೀಯ ಸಬ್ಬಮಿನಿತಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ | ಗತಜೀವಿತನಾದಂ ಸು | ಸ್ಥಿತಿಯಂ ದುಸ್ಸಿತಿಯನೆಳೆಸಲುವವರೊಳರೇ | "ಅಂತು ಚಂಡಭೋಪನುವಲಿಯಲೋಡಂ, ಅವನಿಂ ಕಿಯಂಗೆ ಮನೆ | ಭವಮುರ್ತಿಗೆ ನಿಂಹಘೋಷನೆಂಬ ಕುಮಾರಂ || ಗೆ ವಿಲಾಸದಿಂದ ತತ್ರ | ೬ನನಿತ್ಯಂ ಕಾಮಪಾಲನತ್ಸುತ್ಸವದಿಂ | ಅಂತಾಕಾವಪಲಂ ನಿಂಹಸೊಪ್ಪನೆಂಬ ಕುಮಾರಂಗೆ ಪಟ್ಟಿನಂ ಕಟ್ಟ ಲೋಡಮನಂ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೆ ಯವನಮತ್ತನಾಗಿ ಧೂರ್ತವರ್ಗಮಂ ಕೂ ಡಿಕೊಂಡು ಬೇಟಿ ಕೊಂಡೆಯಮಂ ಕೇಳಲೆ ಮನಂದರ ಪಿಶುನಕ ಪೊ ರ್ದಿ ಯಿಂತೆಂದರೆ:- ಸಾಹಸವಂತನಿಂದ್ರಿಯರತಂ ಬಹುಮೂರ್ಖನತೀವಕಾನುಕಂ | ಬಾಹುಪರಾಕ್ರಮಂ ಕುಟಿಲದೈವಪರಂ ಧನಧಾನಯುಕ್ತನು | ಗ್ರಾಹವಧೀರನಾದಧಿಕಮಂತ್ರಿಯನೇತಅದಿಂದೆ ದುಪ್ಪಕಾ || ೪ಾಹಿಯ ಗೊಣನೊತ್ತಿ ಮುಖವಂತನನಂ ಮುನಿದಿಕ್ಕಾಗುರ್ವಿ'ಪ60 - ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದವನಂ || ತನ್ನ ಸವಿಯನ್ನುಳ್ಳನಂ ಸಾಹಸಿಯಂ | ತನ್ನಿ೦ದಧಿಕನನಾರ್ಪಿ ! ಮುನ್ನಿ ಲಿವುದು ಧೂರ್ತ ಸಚಿವನಂ ಭೂಪಾಲರಿ - ಎಂದು ಲೋಕನೀತಿಯಂ ಪಬ್ಬಿ೦ತೆ ಕಾಮವಾಲಂಗಂ ಸಿಂಹಘೋಷಂ ಗಂ ವಿರೋಧವುಂ ಎಳೆಯಿಸಲೆಂದು ೭೫