ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩೧ 1! ೧೧] ಅಭಿನವ ದಕಕುಮಾರಚರಿತೆ ತಲೆಯೊಳಿ ವಿರುಮನಂ ನಿಜಾಕ್ಷಿಯುಗದೊಳೆ ಮಾಣಿಕ್ಸಮಂ ಪಕ್ಷಸಂ | ಕುಳದೊಳೆ ಸಜ್ಞೆಯನಿಂದ್ರನೀಲವನಲಂಪಿಂ ಗರ್ಭದೊಳೆ ವಕ್ಸಿಕಾ | ವಳಿಯಂ ವಜವನುಗ್ರಹಂಚುಪ್ರಟದೊಳೆ ಪಾದಂಗಳಳಿ ಮಿಕ್ಕ ನಿ | ರ್ಮುಳರತ್ನಂಗಳನಾವಗಂ ನೆನೆಯಿಸಲ್ವಾರ್ದಿದ್ರವಾಕೋಣಗಳ | ರ್& - ಚಲಿಸದ ದೃಷ್ಠಿ ಸುಬ್ಬಡರ್ದು ನೀಡಿದ ಗೋಣ ತಿಬಿಯಂ ತುಡುಂಕಲ ! ಳಸುವ ಚಂಚುಪಾತಿಯಿಖಿದಾರ್ದೊಡೆ ವಾರಿ ಮಿಡುಂಕುತಿರ್ಸ ತೊ | ಟ್ಟು ಆಕೆ ಚಲಂ ಕವಲು ಸೆಲವೆಟ್ಟಗ ಬಲ್ಬು ವಿರಾಜಿಸಿ ಮೆ | ↑ ಲಿತನದಿಂ ತೊಡರ್ಚಿದುವು ಕಾಳೆಗನುಂ ಕಡುಕೆಯು ಕೆಟ್ಗಳೆ 1೫೦ - ಅಂತು ಕಾದಾಡುತಿರ್ಪ ಕೋಲುಗಳ೦ ಕಂಡಾಪಡುವಣ ಕೋಆಯೋ ಡೆಯನಪ್ಪ ಮತ್ತವರನೆಂಬ ವೃದ್ದ ವಿಟನೊಳಿಂತೆಂದಂ:- - ನೀಡಿದ ಗೋಣೆ ನಿತದೇಹಂ || ಸೇಡಿನನಂ ಭಾವಿಸಲೆ ಮೈದಾಣಂಗಳ |! ನೋಡೆ ಬಳಾಕಾಜಾತಿಗೆ | ಕೂಡಿರ್ಕುಂ ಕುಕ್ಕುಟಾಧವಂ ತಾನಕುಂ | ೫೧ ಕುಸಿದ ಕೊರಲಿನಿತದೇಹಂ || ವಸಕಂಗುಂದದ ಮನಂ ಮಹಾರಾಣಂ ರಂ | ಜಿಸಿವುದದು ನಾರಿಕೇಳ | ನಸಮಾನಬಲಾಥ್ ಕುಕ್ಕುಟಂ ತಾನಕ್ಕಾಂ || ಇಂತು ಬಳಕಾಜಾತಿ ನಾಳಿಕೇರಜಾತಿಯೆಂದು ಕೋಟಿ ಇರ್ತೆ ಎಂ. ಅಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಚರಣಾಯುಧಂ ಸ 1 ತೊನ್ನ ತನದು ನಾಳಿಕೇರಜಂ ಪ್ರತಿಯದು ಸಂ | ಭಿನ್ನವಳಾಕಾಜಾತಿಯ || ದಿನ್ನಿಗಳೆ ಸೊಲ್ಕು ದಿಕ್ಷಿಸೆಲೆ ಮಿತಾ || ೫೬. ಎಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನೆ ಗಂ, ಚರಣಾಗ್ರದಿಂ ಬಳಕಾ | ಚರಣಾಯುಧನಂ ಕಡಂಗಿಯೊದೆದುರದಿ? ಎ | ೫೦