ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ರಳುಣ್ ಕಡಪಿ ಗೆಲ್ಲ || ತುರುಸತ್ಸಂನಾಂಕರಜಲ ಇತಕ್ಷಣದೊಳೆ | ೫8 * ಆಧಿಕತರಸದಿಂ ಸಹ i ಜಗೈರದಿಂ ನಾಳಿಕೇರಜಂ ಪ ತಿಚರಣಾ || ಯುಧನಂ ಗೆಲೆ ಮಿತವರಂ | ನಿಧಿಯಂ ಪಡೆದಂತೆ ಹರ್ಷ ದೊಳೆ ನೆಲಸಿರ್ದo || ೫೬. ಅಂತು ಮಿತ್ರವರಂ ತನ್ನ ಕೆ ಟಿ ಗೆಲ್ಲುವಂ ಕಂನ್ನ ನಾದಿನಂ ಮೊ ದಲಾತ್ಮಮಿತ್ರನೆಂದು ಬಗೆದು ತನ್ನ ಮನೆಗೊಡಗೊಂಡು ಪೋಗಿ ಎನ್ನು ನನ್ನಿ ಸಲಲ್ಲಿಯಾದಿನಮುಂ ೫ಳೆದು ಮಲಗೆನಸಂ ಶಾವಸಿಯ ಪೊಲ ವೈಲಧಿ | ದೈವತ್ರಬಕನ ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲರೆ ನಿಜಸ | ವ್ಯಾವದೆಳೊಲವಿಂ ಪೋಗೆ ಮ || ಹಾವಿಭವದೊಳನರ ಬೆನೊ ಳಾನುಂ ಪೋದೆ೦ | ೫೬. ಅಂತು ಪೋಗಿ, ಅಧ-ಶರೀರವುಂ ಗಿರಿಜಿಗಿತ ನನಾರ್ತು ನಿಳೋತ ವಾಂಗಮಂ। ಸ್ಪರ್ಧುನಿಗಿತ್ತನಂ ಸಕಲಮಂಗಳ ಕಾರಣಮೊಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂ || ತಧ ನನಂ ಶಶಾಂಕ್‌ಕಳೆಯಂತಳೆ ದಿರ್ದನು ಇಸಂ | ವರ್ಧನನು ಕರಂ ಸುತಿಸಿ ಛಕ್ಕಿದೋಳಾಲ Jಡೆ ವಟ್ಟನುರ್ವಿಪಾ | ೫೭ ಅಂತಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಮನಾದುದjo ನಯನಾಗಿರ್ದ ಇ೦ಬ ಕನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಂಗೆಯೊಂದು ಬಿಲ್ಪಕು ಪದ ತಣ್ಣೀರಿಲೋಳಿ ಕುಳ್ಳಿ ರಿರ್ಪುದುಮಲ್ಲಿಗೆ | - ರಣತಂ ನೂದ್ರರದಿಂಜರಸ್ಮರಧನುಜಾರ್ಲರಾನನಂ ಗೆಲ್ಟಿನಂ | ಮಣಿಹಾರ ವಿಟನೇತ್ರವಾಗುರಮೆನ೮ ಸುರ್ದಿಪಿ್ರನಂ ಚೆಲ್ಲಗಣೆ | ಗಣಿಕಾವಲ್ಲಭಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಮಥಿಸಲೆ ಸಾಕೆಂಬಿನಂ ನೀರಜೇ || ಕ್ಷಣೆಯೊರ್ವಳಿ ಸಲೆ ಬಂದಳಾರಪ್ಪ ತಿ೦ದಾಕಾರವುಂ ತಾಳ್ಳವೋಲೆ |೫v - ಆರಮಣಿ ಸಕಳವಂಗಳ | ಕಾರಣವುಂ ಪರಮಸುರುಷಲಕ್ಷಣರದ್ದಾ |