ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೨] ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ ೧೩೬ - ಸುಣ ಸುಲಿನಾಭಿಯಿಂ ವಳಿ ವಳತ್ರಯದಿಂ ಕವುಳಂ ಮುಖಾಬ್ಬ ದಿಂ | ಪೊಳವೆಳJಾಂಗಳಕ್ಕಿಗಳಂ.......ದೃಯದಿಂದೆ ಕೈವಳಂ | ಲಲಿತಭುಜಂಗಳಿಂದೂಗೆದ-ವೆಂಬಿನವಂಬವಿನೋಳೆ ವಿಳಾಸಿನೀ || ಕುಲವನುರಾಗದಿಂ ಸಲಿಲಕೇಳಿಯನಂದೆಸಗಿತು ಲೀಲೆಯಿಂ || wo. - ಮಗಚ್ಛಂಗಕ್ಕೆಣೆಯಪ್ಪ ನುಣ್ಣರಳ ಕರ್ಪಿo ಚಾರುಚಂಚತ್ಕಟಾ | ಹೈದ ಬೆಳ್ಳಿ ನವಪಲ್ಲವಾಧರದ ಕೆಂಪಿಂ ನಾರಿಯರೆ ವಾರಿಯೋಳೆ | ಮೃದುಕಸ್ತೂರಿಯನುದ್ದ ಚಂದನಮನೊಳ್ಳಿಕುಂಕುಮಿಣಿಯುಂ | ಕದಡಿಟ್ಟಂತಿರೆ ಮಾಡಿಯಾಳನೊಳೊಲ್ಲೋಲಾಡಿದರೆ ಲೀಲೆಯಿಂ | ೪೧ - ವಿಕಸದರುಣಾಬ್ದದೊಳಿ ಚಂ | ದ್ರಕಳಾಕೃತಿ ತೋರ್ಪುದಿದು ವಿಚಿತ್ರವೆನತೆ ಯಾ H ವಕರಸದಿನೆಸನ ಕೆಳೆ | ಸುಕರವೆನಲೆ ಶೃಂಗವಿತತಿಯೇನೊಪ್ಪಿದುದೊ | - ಅಂಗಜನೃಪಂಗೆ ಬಾಣನಿ || ಸಂಗಮನೊರೀವ ರತಿಯವೊಲೆ ಪದೆಪಿಂದು | ತುಂಗಸನಿಯರ ಜಲಯಂ | ತ್ರಂಗಳನುರುಕರದೊಳಾಂತು ಕಣ್ಣೆ ಸೆದಿರ್ದಕೆ 1 v೩ - ಕಡುಸಿಂ ಬಂದೋರ್ಬಳರ್ಪಿ೦ ಕುಳರ್ವ ಜಲವನಾರ್ದಂಡೆಯಿಂ ಪೊಯ್ಯ ಅನ್ನಾ | ನೆತೆಗೆಂತ ಪೊಸೆಯೊಡೆನಗೆ ಮಗು ನೀಂ ಬೆನ್ನ ನೆಂದಾಗಳೆಲ್ಲಂ 1 ದೆಡಗಾಲ೦ ನೀಡಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಡದ ಘಟಕುತಂ ತೋಳ್ ಪರ್ಬಿ ಶೃಂಗಂ | ಬಿಡವಂಗೈ ಕನ್ನೆ ಗೆಟ್ಟ೮ ನಿಮಿರ್ದು ಕೆಳ ದಿಯಂ ಪೊಯ್ದು ನಿಂತಾದರ್ಬಳೆ | ಭವನ ಲಲಾಟಲೋಚನದ ವಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಜನವಾದ ಕಾಮದಾ ! ಹವನುಣಿ ನಂದಿಸಲಿ ಮುಗುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಸಲಾರ್ತಪರಾದೊಡೇಂ ಸದಾ | ಶಿವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ೫ ಬಂದಪುದೇಂದುಲಿದಂತರಂಗಸಂ ! ಭವನವನೆಂದು ನೀದ-೪ವರೊರ್ಬರದೆ.ರ್ಬರೊಳಾದವಿಗ್ಗೆ ಯಶ | v೫ ತರುಣಿಯರಬಕ್ಳಿಗೆ ಲಸಪ್ಪಳವಂ ಪುಗುವಾಗರ್ಬರೋ | ರ್ಬರ ನೆವಿಲೊಂದನೇಕವಿಧದಿಂ ತೆಖೆಯೊಟ್ಟಿಲೊಳೆಯ್ದೆ ತೋಟಲ | - * Y೪ ಜ 18