ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦] ಅಭಿನವ ದಕಕುಮಾರಚರಿತ ೧೫೯ v೨ ೨. ಮುಳಿನಿಂ ಧಮಿನಿ ಕೂಪ ! ಸ್ಥಲದೊಳೆ ಧಾನ್ಯಕನನಳುರ್ದು ನೂಂಕಿದಳಾಗಳಿ | * ತೊಲಗದ ಮೃತ್ಯುದೇವತೆಯವೊಲೆ ಸತಿ ಪಿಂತನೆ ಬಂದು ಗಂಡನಂ ! ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಗುಣೆ ಸೆವ ಬಾವಿಯೊಳವದೆ ನೂಂಕಿ ಮೋಟನೊಳಿ | ಚಲಿಸದ ಸಂಗಮಂ ತಳದು ತಪ್ಪನದೊಳಿಸಲೆ ನಾಲ್ಕರಣ್ಣನಂ ನೆಲನಿ ಬಣಕ್ಕವಳೆ ಪದೆದು ಮೋಟನನಾಂತು ತಳರ್ದಳಯಿಂ | v೩ ತಾಟಿಕೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಧಮಿನಿ ಬಾವಿಗೆ ನೂಂಕಿಯಾಳನಂ | ಮೋಟನನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನಮೊಲ್ಲು ಪತಿವ್ರತೆಯೆಂಬುದೊಂದು ಬ || ಛಾ ಟಕಮಂ ಕರಂ ನಟಿಸಿ ನಾಲೈಸೆಯೊಳೆ ತೊಳಿಲುತ ದೊಂದು ಭ | ದಾಟವಿಯೆಂಬ ಪುನಮುನೆಯ್ದಿ ದಳಾಕೆ ಮನೋನುರಾಗದಿಂ || vಳಿ ಅಂತು ಭದ್ರಾಟವಿಯೆಂಬ ಪತನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿಳಾಸವೆಂಬರ ಸಿನಿಂ ಮನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೆ, ಮಡದಿಯ ಭರ್ತೃಭಕ್ತಿ ಪೊಸತ ಕರಂ ಪತಿ ಮೋಟನಾದೊಡಂ | ಬಿಡದನುರಾಗದಿಂ ಪೆಗಲನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟು ನಿಂದೆಯೆಳೆ | ತೊಡರದೆ ಸರ್ವರುಂ ತನಗೆ ಕೆಯ್ಯುಗಿದಿರ್ಪತಿಜ್ಞಳಾಗೃಳ್ಳಮಂ || ಪಡೆದವಳಾವಳೀಕೆಯವೊಲೆಂದೊಸೆದಿರ್ಪುದು ಪರನಾರಿಯರ 0 v೫ ಅಂತವಳೆ ಭದ್ರಾಟವಿಯೊ೪ರಲಿತ್ತಲೆ ಕೆಲವರ ಪಥಿಕರೆ ಬರುತ | ಗ್ಗಲಿನಿದ ತೃಪೆಯಿಂ ಬಿಗುರ್ತು ತತ್ಕಾನನದೊಳೆ | ಜಲನನಳಿಸುತ್ತೆ ಬಂದಾ | ಗಳ ಕಂಡರೆ ವೈಶೃನಿರ್ದ ಕೂಪಸ್ಥಲಮಂ | ಅಂತಾಪಥಿಕರಾಟಾವಿಯಂ ನೋನಂ, ' ಗೆ ಕಡುಕರ್ತ ಮನುಜರ || ಧೋಗತಿಯೊಳೆ ಬೀಬೀರೆಂಟುದಂ ಸಲೆ ತೋರ್ಪo | ತಾಗಳ ಧಾನ್ಯಕನಿರ್ದo | ನಾಗಾಲಯದಂತಿರೆಸೆವ ಕೂಪಾಂತರದೊಳೆ | w೬.