ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೭೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೫ L ಜಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಳ್ವಾಸಂ V ಸೃ | ಗ್ರಹಂ ನೆಲನಿ ಕಾಂತೆ ಕಣ್ಣೆಯುಳಾಗಳನ್ನ ಕೈ ಕಾ | ಯಹಂ ಸತತರಾತ್ರಿಯಂದಯದೆಯೆ ಚಿಂತಾಕುಲಂ | ರಹಸ್ಯದೆಡೆಗೆ ತನ್ನ ಯು ಸಖೀಜನಂ ಕಾಯ್ದಿರ | ಲ್ಯಹಂ ತನಗೆ ಹೇಳಿ ೪ನಿಖಿವೃತ್ತನಂ ಕಾಣೆಯಿಂ | ೮೦ತಾಕೆಯಿರಲೆ ಜಯಸಿಂಹಂ ಈಕನ್ನಿಕೆಯ.೦ಗದಿನಾ | ರೀಕಸ್ಮಗ್ರಹದ ಚೇಯಂ ಸಲೆ ಯಂತಾ ! ನೀಕದಿಸೀಗಳ ಕಳೆಯಲೆ | ಸಾಕನಿಸಿರ್ದಥ್ರ ತತಿಯನೀಯೆನೆ ಸತತಂ | ಎಂದತಿಚಿಂತೆಯಂ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಹಿರಿಯರ | ನಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ತರರನಟ್ಟಿ ಕರದನಾತಂ | ನಲ್ಲಳಾದ ಗರಂ ತಾಂ || ನಿಲ್ಲದುದರ್ಕಯ್ಡ ಚಿಂತೆಯಾಂತನಿಳೇಶಂ || - ಇದಾನಜಿದ ಹದನೆಂದಾದೇಶಾಂತರಿಯನಗಅಹಲೆನ್ನ ಚಿತ್ತದೊಳಾನಿಂ ತಂದೆಂ:- ಕದಡಿಲ್ಲದೆನ್ನ ಕಾರ್ಯ | ಕ್ರಿದಿ ಹರನಾಶಶಾಂಕಛೇಖೆಯನೀಯಂ | ದದಿನಿಲ್ಲಿಗೆಯೇ ಸಂ | ದದವೆಂದಾಂ ನೆನೆದೆನಧಿಕಧಿಷಣಸ್ಥಿತಿಯಂ | ಅದೆಂತೆನೆ: - ಹಿಂದೆ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಧರಾತಳದಂತಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಯಿಂ || ಚೆಂದದಿನಿರ್ದ ಶಾಖೆಯೆಡೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಟ್ಟ ಜಟಾ೪ಕಥೆಯಂ | ತಂದತಿರಾಗದಿಂ ತಳದೆನಾಯತಿಯಂತಿರಲಂತ್ರದೇಶಕಾ || ನಂದದಿನೆಯ್ಲಿ ರಾಜನಗರಕ್ಕಿರದಾಂ ಸಲೆ ಸಂರ್ದನಾಕ್ಷ೫೦ | ಆಂತಾನಂತ್ರನಗರಕ್ಕಯ್ದ ಲದಜbತಿಕದಲ್ಲಿ ೭ ಅy