ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೪] ಅಭಿನವ ದರಕುಮಾರಿತ ಜಯ ಭುಕ್ತಿಮುಕಿ ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಕಾಯ! ಜಯ ಭಕ್ತವತ್ಸೆ , ಸುರೇಂದ್ರ ರೈರ್ಲ | ಜಯ ರುಕ್ಷ್ಮಿಣಿ ತುಖಸರೋಜಣಗ | ಜಯ ರುಕ್ಕೋಣಿ ವಿನುಳ ಹೃದಯಂಗೆ | ಜಯ ಪನ್ನಗೇ ಓದಿದ್ರಕವುನೀತಲ್ಪ ! ಜಯ ಚೆನ್ನ ವಿಟ್ಠಲ ಸುರಕಲ್ಪ | ಎಲಾತ್ಮಕಂ. ಶ್ರೀಗೆ ನಿರಂ ತರಂ ಬಯ'ದುರ್ನರರಂ ಸಲೆ ಸೇವೆಗೆಯು ಬೆ | ೪ಾಗಿ ದುರಾ ನೆಯಿಂದಿಹಕ್ಕತಿನಿಂದಿತನಾಗಿ ತೀವ್ರ ರೈ | ನಾಗನವು' ಕಲಲ್ಲಿ ಸಪದಪಯೋರುಹಭಕ್ತಿಭುಗ್ಧ ಸಂ | ಯೋಗದೊ ೪ರ್ಪ ಚಿಮನಲಂಪಿನೊ೪:ವುದಭಂಗವಿಟ್ಠಲಾ ! 1. .'ಸಿರಿ ದೆರಕಲ್ಕೆ ಮೆದು ಗರ್ವಿನಿ ಮತ್ತೆ ಬರಿದ್ರನ ಗ : 1 ಲ್ಲರ ಮನೆಗಳ್ ಮದೆಡೆಯಾಡಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಸು • ಕಾ ತರಿಸುವ ದುರ್ವಿಕಗುಣಮುಂ ಮಿಗೆ ಮಾಣಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭ+ ೧ : | ಪರಿಣತಮಪ್ಪ ಸಿದ್ದಿಯನಲಂಪಿನೋ೪೭ವುದಭಂಗವಿಲಾ | ನಿಜಗುಣವಮಂ ಭುವನಮೋಹನಮಂಗಳಮೂತಿ ಗ೦ಡು ಭಜಿಸುವೆನೆವ ಪೋಲು ಧನಪತ್ರಕತ್ರನಿವಾಸಂ ಯೆ' | ಬಜರಫೆಯ್ತಿ ನುಂಗಿ ನೆರೆ ದುರ್ಗತಿಗಿಕ್ಕುತ್ತದಂ ಖಗೇಶ್ವರ | ಧ ಬಿಗಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಧಿಕಭಕ್ತಿಯನೀವುದಭಂಗವಿಟ್ಟ ಲಾ ! 'ಶವಿಯೊಳೊರ್ಮೆ ದೈವವಶದಿಂ ಮಿಗೆ ಮಾನುಷವುದಾ | ಕಡೆ ನಿಜದೈವವಂ ಭಜೆಸಲೊಲ್ಲದೆ ದುರ್ನರರಂ ಪೊಗಲ್ಕು ಬೆ ಹಲನನಾಂತಂ ಪೊರೆವೆನೆಂಬ ದುರಾಸೆಯನೊಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಮೆ | ಗಳನಾವಗಂ ಭಜಿಪ ಬುದ್ದಿಯನೀವುದಭಂಗವಿಟ್ಲ ಲಾ || ಸೆಬಿರ ಗುಣಗುಣಂಗಳನನೇಕವಿಧಂ ಪಲ್ಯ೮ ನಿಮಿರಿದ _ರಿಯೆನೆ ಜೆಪ್ಪೆಯಾಗುಣಮುಂ ಪೊಗಲೆ ಮಿಗಿಲಪ್ಪದಲಟಜೋ : ನಿಜನಾಮಮಂ ಭಜೆಸಿಲ್ಲದದರ್ಕೆ ಸುಬುದ್ಧಿವೇಟ್ಟು ನಿ ! ನುರುತರನಾವಾನುಂ ಭಜಿಸ ಚಿತ್ತವನೀವದಭಂಗವಿಟ್ಟಲು : ೪. 26