ಪುಟ:ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ವಚನಸಂಪುಟ - ೨.pdf/೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

೧.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಸಂಪುಟ - ಸಂ : ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ

೨.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನಸಂಪುಟ - ಸಂ : ಡಾ . ಬಿ . ವಿ. ಮಲ್ಲಾಪುರ

೩.

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಸಂಪುಟ - ಸಂ : ಡಾ . ಬಿ. ವಿ . ಮಲ್ಲಾಪುರ

೪.

ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನಸಂಪುಟ - ಸಂ :

ಡಾ . ಎಸ್ . ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ

ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನಸಂಪುಟ - ಸಂ : ಡಾ . ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ೬.

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ : ಒಂದು - ಸಂ : ಡಾ . ಎಂ . ಎಂ . ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ : ಎರಡು - ಸಂ :

೮.

ಡಾ . ಎಸ್ . ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ : ಮೂರು- ಸಂ : ಡಾ . ಬಿ . ಆರ್ . ಹಿರೇಮಠ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ : ನಾಲ್ಕು -

ಸಂ :

ಡಾ . ಬಿ . ಆರ್ . ಹಿರೇಮಠ

೧೦ .

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ : ಐದು - ಸಂ : ಡಾ . ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ

೧೧ .

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ : ಆರು - ಸಂ : ಎಸ್ . ಶಿವಣ್ಣ

೧೨ .

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ : ಏಳು -

೧೩ ,

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ : ಎಂಟು - ಸಂ : ಡಾ . ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ

೧೪,

ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ : ಒ೦ಬತ್ತು - ಸಂ : ಡಾ . ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ

೧ .

ವಚನ ಪರಿಭಾಷಾಕಲೆ - ಸಂ : ಡಾ . ಎನ್ . ಜಿ . ಮಹಾದೇವಪ್ಪ

ಸಂ : ಡಾ . ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ