ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


xi ಪುಟ 139 140 1 9 ....

: : : : : : :

- 9 142 •••• ವಿರಲು ಧರ್ಮರಾಯನು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಿಕೆ 137 ರಾಜಸೂಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕುಮ ಯಾಗಸಾಧನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಿಕೆ ಅಧ್ಯರ್ಯ ದ್ದಾತೃ ಹೋತೃಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಿಕೆ .... ಯಾಗದೀಕ್ಷಿತನಾಗೆಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆ .... ಆಗ ಪಂಡಿತರ ವಿಚಾರ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರರು ತೃಪ್ತರಾಗುವಿಕೆ 143 ೯ ನೆಯ ಸಂಧಿ ಧರ್ಮರಾಯನು ಅಗ್ರಪೂಜಾರ್ಹರಾರೆಂದು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕೇಳುವಿಕೆ.... 146 ಭೀಷ್ಮರು ಕೃಷ್ಣನು ಅಗ್ರಪೂಜಾರ್ಹನೆಂದು ಹೇಳುವಿಕೆ .... 147 ಈಮಾತನ್ನು ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಬಪ್ಪುವಿಕೆ ಆಗ ಸಹದೇವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆದರಿಸುವಿಕೆ 148 ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುವಿಕೆ ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ .... .... 149 ಸಹದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ಶಿಶುಪಾಲನ ಬಿರುನುಡಿಗಳು 160 ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕುರಿತು ಶಿಶುಪಾಲನ ಬಿರುನುಡಿಗಳು.... 151 ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಪೂಜಾಯೋಗ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಿಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾಡಿದ ದುರುಕ್ಕಿಗಳ ..... 153 ಶಿಶುಪಾಲನ ದುರುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃತವರ್ಮಾದಿಗಳು ರೇಗುವಿಕೆ... ಕಷ್ಟ ದೂಷಕರನ್ನು ಸಹದೇವನು ತಿರಸರಿಸುವಿಕೆ ..... 157 ಭೀಷ್ಮರು ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಿಕೆ ... 158 ೧೦ ನೆಯ ಸಂಧಿ ಭೀಷ್ಮರು ಕೃಷ್ಣಮಾಹಾತ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ .... 161 ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣಮಾಹಾತ್ಮವನ್ನು ಸಹದೇವನು ಕೇಳಿ ಅಭಿ | - ನಂದಿಸುವಿಕೆ .... 177 ಸಹದೇವನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಗರುದೈವವೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಿಕೆ ... 9 .... 5 | ಅ ಇ**

9 M .

೪ ?