ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Xix ಪುಟ

: : : : : :

ವಿಷಯ ಭೀಮವಚನ 313 ಆಗ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಪುತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದುದು ಜನಗಳ ಅನುತಾಪ ಸುರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗ ನಾನಾವಿಧ ಉತ್ಪಾತಗಳು | ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ಭೀಷ್ಮವಾಕ್ಯ 316 ವಿದುರನ ಮಾತು 317 ಪರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಸಮಾಧಾನ ದೌಪದಿಯ ಉತ್ತರ .... ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನು ಬಹುವಿಧದಿಂದ ಪದಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದುದು 318 ವರಗಳ ಬೇಡೆಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಅಪ್ಪನ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುದು. ಬ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ಣನ ಮಾತು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭೀಮನ ಕೋಪ ಧರ್ಮರಾಯನ ಸಮಾಧಾನ... ಆಗ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನು ಸಮಾಧಾನ ನಿದುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಉತ್ತರ ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉಪಚಾರ... ದೌ ಪದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿರುದು ೧೬ ನೆಯ ಸಂಧಿ ಪಾಂಡವರು ಈ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದುದು , 324 ದುಕ್ತಾಸನನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮುಂದೆ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟ | ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದುದು .... .... ಆಗ ಕರ್ಣನ ವಾಕ್ಯ .... •••ry ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸರಿಮಾಡಂದು ಶಕುನಿಯ ಉಪದೇಶ 326 ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ದುರ್ಯೋಧನನ ನಿರುರಭಾಷಣಗಳು .... 327 ದುರ್ಯೋಧನನ ದೂಷಣ .... •od •••• _21 - : : : : : ... : : : : : ಈ - # # # # # # # : - •... 325