ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

sy 9 \ \

  • Hಗಿ

[y fy \ & ಜ: Si<ಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಮಾನೋರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ಗ 2 ಬಿ.? ?ಳೆನ್ನು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದು (Affiliate) " ಎ೧ಬ ದ ೧.೧ :* ದಾಗ : ವೆಂದು ಕೇಳಿರುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ K Cಸಿ ಅದನ್ನು ಓಸರಪಡಿಸುವುದು ೨.ವೆ: ರ್ಗವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಉಲೈ ೨.? ತರುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪುಪಸ್ಸಿನ ಮಹೋದ್ದೇಶ ವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (*1!!!!rc) ಯನ್ನು ಕರ್ಣಾಟಭಾನು ವಬಲವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊ *ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ವಯಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಭ ದಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿ ಇತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ” ವೆಂದು ಈಗಳಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ತೊ ರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆವಾದ, ನಾಟತೆಗಳು, ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಚಿತ್ರಲೇಖನ, ಗಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸಂಗತವು ವಾದುದುಂದ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಅವತರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರು ರ್ವತೆ ಪರಿಸ್ ನ ಉಕವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇತರ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನವರಣ ಇದುವರಿಗೆ ಮಾಡದಿರುವ ಯಾವುದೊಂದು ಸಂತ ನವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದುನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಷತ್ಪತ್ತಿ ಆವ ವಿ.' ನೆಯ ಏಪ್ರಿಲ್, ೧೬ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಕ) ವರ್ತಿಯವರು “ ವಂಗೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಬಂಧನೆ * ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಇದೇರೀತಿ ಗಾನ, ಜೆತ್ರಲೇಖ ನಾದಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ವಾಚಕರು ಕಾಣಬಹುದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮ ವಂಗೀತ ಒ೦ಧ ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆವಾದರೆ ನಾಟ ಸಭೆಗಳು, ಚಿತ್ರ ಕಲಾಸಂಘಗಳು ಮcಳಾದ ಸಂಗ' ನ ನಗೆ, ನಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶ್ರು. (Conference (ಸಮ್ಮೇಳನ) ಎಂಬ ಮಾತು ಮೊದಲೆಲ್ಲಿ ಇ ಎ & ಬಾರಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೇ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಳನ” ಪದವು 3 (C) ನಲ್ಲಿದು ಬಂದಿರುವುದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರತಿ - - P { } 115 TIL .