ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

SAL . ಹೇಳ ಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ; ಸಂಪುಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವವರು ಇರ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರು ಹೀಗಾದುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುವ. ತೆಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಡನೆಯೇ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲು * ಇಡಗ ಆಥವಾ ಕಡಬಲ್ಲವರಾದರೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸುಭನಾ " ಆಜೀವ ಸಭಾಸದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಪ್ರೊ ತ್ಯಾಸಕ ವಾಗಿ ಇರವ ಯಾವದೋ೦ಡು ನಿಬಂಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಯು "ವಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಣ ಕವದ ವರೆಗೆ ಆಬೇವಸದಸ್ಯರಾಗುವ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧೫ ರೂಪಾಯತ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಅವರನ್ನು “ಸಹಾಯಕ ರಂಗಿ, ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದವರು ೫ ರೂಪಾಯಂತ ೧೦ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದು ” ಎಂ ಎ೦ದಾಗಿ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವರುಗಳಿಂದ ಪೂರಾಹಣವು ಸದಾ ವೆವೆಗ.ವವರೆಗೂ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ವರ್ಗಳೆಯನ್ನು ಅನಿಶಿ ತವಾಗಿ (Suspense ACC:11t) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಯಾ ವರ್ಗದ ಸ್ವಾತಂ ) ವು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಪಡಬಹುದು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಂಥವರ ಸರಸ್ಕೃತವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಹೋದರೂ ಅದರಿಂದ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮದಂತ ವರ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಆವೆ. ಉಳಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಒಂದೇ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಚ ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಣಿ * ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು (ಎಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ವ' fದನದ ಸಂಗತಿ ಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಂತೆಯ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗ ದವರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಂತೆಯ) ಬಡ್ಡಿಗೌಂದು ಹಿಡಿದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆ ಮೊಬಲಗಿನಿಂದ ಇಳಯಹುದು ( . ಟಿ