ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ರಿ \ + s " , !! | | | 1 3 _t the )

43 | 1 1 ( 1 )

  • ) 2

2 13 k? 1 63 k: * " Y " L•) ೭ ” ಕಮತಿ. ೯ ನೆ ವ. 3 ತಿಂದ ವೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪು ಕ . ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆದಿಡ್ಡೆನು.-- ೨ ಅಧ್ಯಪಿನ ೯೯ .. i {Ex: Littis: (Civityitter: ಎ - ಬ ಇಂಗಿ - , ನ ಬಗೆಗಿ “ ದ ಪ್ರಕೃತಿ ನ: $i S•1111115 x 7 ಸ ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಿಏಗೆ ಗಂಭೀರ 43:ಪ ೩ - ೨ : ಅದ 75 , ಗಿ: .ವ.ದ.

  • * * (Pr. Si 1251 : 7. CTR * ೬೮ ಮಂದಿಯ ಮ.:: ನನ್ನಿ ತಾತ. ಇವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 3 ಬಗೆ?: ಒ *: - - 4 3 ಭಾಗಗಳ ದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮೊಲೆಯ ಆವಕಾರನಾಗುವ , ಕಏ. 3 : ವcಡತಿ ಸ ಭ ಪತಿಯಾಗಿ (Chair111೩11(f the S2::::: tits) ಬೆ೦ - ೧೦ :ಎ.ಸಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಮೇರೆಗೆ ಆ - ಇ ಈ..." ವಗನ ಗಿ ಇ ಈ ಐ • ಗ'ದು, ಇ- ಸಿ ಸಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆಗಿದೆ ಬೆ: ಕೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿದ್ದಿ ನು ದೆ: '3" 4 -ದ 'ದಿಲ್ಲ, ಆ.35ಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ: ದಿನ 2 ವ್ಯಳನದ ಸಂತ ಪಸ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೆ ತಿನುಗಿರುವುದು

' : } ಕಾ , , ವು೦ದರಿ .. ಸ ರ ಒಟ್ಟು ಸಂತಾನ ೫೦ ಳ್ಳಿ ಎಸಬರ ' , ವತ : ಇ. ಸಿನ ಮಕ. ಆಸಕ, ಮೆ೦ತೆ ಸಚಿಸಿದ (ನ 2. . “ ದ ಮಹ :ದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರ ಅದರ ದರ ಅ:33 ಧಾರಣ ಸಭದ (ಜ: - ordinary 11neInfoters) ರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಏರ್ಪಡಿಗೆಬಹುದು,

  1. ೫ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಮಾವಧಿಯು ೫ ಅಂದ., ಕಾರೈದಶಿ೯ಗೆ . ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ( }<pirit) ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ (Assiv ftait) ರಾಗಿ ಇರಬಹುದೆಂದ, ಅ೦ತು ಉದ್ಯೋಗಪ್ರಯುಕ್ತ (1xofficio) ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರ ಮಾವಧಿಯು ೧೦ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದೆಂದೂ ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು, ಬೆರೆವೆರೆ ಪ್ರಾತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಲಭಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ವಾದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ೨೫ ಮಂದಿ ಸಭಾಸದರಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಂಗೆ ಆ ಪರಿ ತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಸಲು ಬಡದಿರಬಹುದು,

(೬), ನಲವತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಭಾಸದರು ಆಯು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು, 5ನಿ 1. + - 1 k | . 1 L > --

  • ತೆಲುಗು ಸಣ, ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಬರದರ್ಶಿಗಳು ಮವರು ಕೋಳಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಬ್ಬರೂ ಇರುವರು. ಮರಾಟಿ ಸಾ. ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಮ ಕರದರ್ಶಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಬ್ಬರೂ ಇರುವರು.