ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

+ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಆಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ “ ಪಂಡಿತರನ್ನೆ ” ಎಂದು *ಸೆ ಚಡಿಸುವುದು ಯಕ್ಕೆ ವೆಂದು ನನಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎವೆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಹುಭಾಗವೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರೇ ಆಗುವಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆ? ಅಲ್ಲದೆ ತುಡಿತರಿಗೂ ಇತರCc ಹೆದ. ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ವ ತಾಧಿಕಾರವಿದೆ. ಗಾದುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೈದು ವಂಶಿ ತಲು ಕಲವರು ಆ ಯು ಬರುವಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಸR 2ಣಿಸಿದಂತೆ ವ೭S ತುನಿ ಮಣಿ ನಟ& : ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಿ ರು ನಂತಯ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ೯ ನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಪ್ರಸಿ ದೂರಾದ “ ಪಂಡಿತರನ್ನು ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ "ಪ್ರಮುಖರಾದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ” ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಆನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು, (ಕಾರ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ೫೦ಕ್ಸ್ ಏರಿಸಬಹುದೆಂದು ಹಿಂದಿನಸ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆನಾದರೂ, ಪರಿಪತ್ನಿ ಸ ವರ್ತಿ ಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಮುಕ್ತವವೆಂದು ಆಸಆರು ತಿಳಿಯುವಂತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾನೂ ರಾಣಿ 23 ಬಂದ ನಿಶ ಯಿಸಿರುವೆನು ಆದುದರಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತೆ-ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ೩೦ ಮಂದಿ ಸಭ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರು ನೇಮಕ ಪಡುವವರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8೦ನ್ನೇ ಆರಿ, ನಿ, ಮ೦ಡಲಿಯ ಪರಮಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಕೂಲವು. ಆದರೆ ಇವರ ನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಸಕಾರಣ ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಿದ್ದಿ ಕೆಳನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸೂಚಿಸುವೆನು: (1) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ೫, (ii) ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತಗಳ (ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರು ೧{, (ii) ಆಯಾವರ್ಗದ ಅಥ ವಾ ವಗಸಮುದಾಯದ ( ಚಿ೦ತ್ಯಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ) ಯಾವತ ಸದಸ್ಯರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವರು ೧೫ (iv) ಮೇಲಿನ ೩೫ ಮಂದಿ ಈ. ನಿ, ಸದಸ್ಯರು ಆರಸಿಂಹ ೫, ೫ ಅಂತು ೪೦ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾ. ವಿ. ಸದಸ್ಯರೇ L