ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

- 11 es ಈ ದೇಸಿನ ಸದಾ – ಡಿನ ವ . ೨೦ಾ" ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ನೆರವೇರಿ ದಂತಾಯಿತೆಂದು ನಾನು 9 ವ. ವುರಿ ಸ ದಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾ ನಿ. - ಭೆ ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳ೩ರಿತ ೧೪ ಸಿ.ದಸ್ಯರು ಕರವ : ಮಧಿಯಾ?' ಸರ. ವ: ತಿದ್ದರೆ ವರ್ಷವ.: ಧ್ಯದ ಸಭೆಗೆ ಮೈಸVಳ ಎಲ್ಲರ ಸರಿ ೬ ಸದಸ್ಯ ಸೆ-ರ ಬಹುದಾಗಿದೆಯೆ ಹಿನ, ಬೆಣಂಟಪ: ೧೦ ಮದ್ರಾಸಿನ (* ವ * ಇಡಗು ಜೈದರಾಬಟದುಗಳ ( 2 ) ಸದಸ್ಯರು ಆ ವರ್ಷ ನ ಧ್ಯದ ಸಭೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಸೆ ರಸಿ, ಸಎಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ದfಭ ಪರ್ಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬಳಲವರು ಬಂದರೂ ಅದರಿಂದ ಆt1 ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವಗೊಂಡು # ೩. ನಿ, ಇಭೆದು * ವಿವರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ -೨೦ ವಿಷ , ೪ ಆ*ಚನೆಗೆ ಇಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಇಳಗೆ ಹು ಅಲ್ಪವಾವ ೪-೫ ನತ್ರ, ಸಿ. ರ್ಆಯಿಸ ೮ಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಭೆ: ವ. ೧ಬರಿಸಿಲಾಗಿವೆ. ” ಇ೦ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಚ್ಚ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಎ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಉಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ? ಹೀಗಾದ:ದರಿ ದ ವರ್ಷವಧ್ಯದ ಸಭೆ : ಏರ್ಪಾಡು ಯಾವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂ ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೊರವೂರುಗಳ ಕಾರನಿರ್ಧಾಹಕ ಸದಸ್ಯರು ಒರಿ ಗೊಂಬೆ ಗಳಾಗಿರುವುದು ತನವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಗವೂರುಗಳ ಕಾ. ವಿ. ಸದಸ್ಯರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಈ ನಿ ವ.೦ಡರಿಗೆ ನಿಜ ವಾಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕಾ. ವಿ. ಸದ " ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆನು. ಈಗಳನ ೧೧ನೇ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ “ ಕಾ, ನಿ ಕುಂಡಲಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮರುತಿಂಗಳಿಗೊಂದಾವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಸೇಗಲೇ ಬೇಕು. ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರುವುದು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳ ಮೇಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾದುದರಿಂದ