ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

  • f

1 2 3 4 5 P4 ) ( 4 1

ಆ 2 F G | 1 | ಚರಿ ಖರತಕ್ಕುದ ” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಹೀಗಾದ: ಐ. ದರಿದ ನ ವ೦೩ ಕ ಸಭೆಯು ಕಣಣ " ಗರು,ಾಯ ಈ ಉ :..!೦ಧನೆಗಳ Hi :) ಪಳಿಯು ನಿಂತು ಹೋಗತಜ್ಞರು ” ಎc? ಇಷ್ಟು ಅಭಿಮೆ ) ಗುವು ಇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆ ಖಿ.ದ '೩೫ ರಡವ.... ಆದರೆ ರ್ಬದ " ನೆ. • ಡು : ಭು ಕಾಗದ “ ಆಯಾ ವರ್ಗ ಇ, , ವ.೦ಡುವವ : ಡಿದ ಸಿ ಎcಧನೆ ಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ನ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿಕ Trngorary) ವಾಗಿ ಸ೨.ವಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ಸಭೆ ವಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸಾ ” ಭ (12rnalicit) ವಾಗತ ಕ್ಷುದು, ” ಎಂಬ ಬಗ್ಗವು ಆಜದಿ ಹೊಗಟೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ Aಜೆವರೆ?' ® ......ತಕ್ಕದು ಎಂಬ ಶಬ್ಧಗೆ' ಬದಲಾಗಿ ಇಡುವವರೆಜಾತ್ಯಾನಿಕ್ ನಾವು ಜಗಿಯಲ್ಲಿ, ಪವನ ವಾರ್ಮಿಕ *ಭೆ ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಸsh ಸ್ಥಿರ ಉಪನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗಿ ಏರ್ಪಡತಕ್ಕದು.” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಸfic ಆ ಇ ವುದು ಅಗತ್ಯೆವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪುಷ ತಿರ ಸಭೆ 3) ಸ + ತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಉಪನಿಬಂಧನೆಯು ಈ ನಿ ಮಹ ಲಿಖ: ವರಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ .ಸ ನಿ! ಧಗೆಯಂತೆ ತಿಳಿದು ವರ್ತಿಸತಕ್ಕುದು ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಸ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ೧F >>{ ದಲ್ಲಿ ಪರಿವತ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ೧೯೧೬ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಮೀ ಆಸಭೆ ಚು) ನಶೆ ನುವವರಗೆ ವ ಾರ ಇ “ಗಿದ್ದ ಉಪನಿಬಂಧನೆ F' ನ್ನು ವಾರ್ಷಿಳ ಸಭೆ ಯು ಮು: ವಿಟ್ಟು (-೧>8ನೇ ನಿಬಂಧನೆ) ಅನು . ಪಕ ಸುಬೇ ಕ್ಲಾಗಿದ್ದಿತು. ಅದೊಂದೂ ವಾಡ :ಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತೇ " " ಇಲ್ಲ ? ನಂದಾದರ ಈ ಉಪನಿಬಂಧನೆಗಳ ವಿಷಯವು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೃತ್ತಾಂತ(Annual Report)ದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಸದಸ್ಯರ ವತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಪಡಿಸಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯ. ೧೭ನೇ ನಿಂಧನೆ:-ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳ ವಿಷಯವು ೧೩ನೇ, ೧೪ನೇ ಮತ್ತು ೭ರಿಂದ ೩೦ರ ವರೆಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ

. by T1 Gಳು # ೪!