ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

3 ಈ

  • 1

} } Y ?

  • (

| - ದ. ಪು. ಸಂಸ್ಥಾನದವರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ೧೦ ಮಂದಿಯನ್ನು, ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಂದಿಯನ್ನು ) ಆದಿಚುದೆಂದೂ ನಿಎಂಥಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇti ಏರ್ಷ 4 ಪ೦೫:೪೪-೪ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ (Dispcial) ಭar'ಏ..' ' ಗೆ – ಇ.೦ತೆ ಷ್ಟು (ಉದಾ--೦೫) ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ಜಿ. : .. :- - - - * ವಿಂಡಲವನ್ನು ಅತಿ ಈ : ಕಷಾ ಭ3 . ” ತಿ - - ಸವ ಹ೯ ೭ ಇದೆ ನಿಂಧಿಸe Kಥ, ಹೇ ', ಮೈಸೂರಿನ + ಬೆಲ್ಲೆಗಳ 4#$ 1 #0 ಸಸ್ಯರಿದ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಮಣಿ ನಾಡಿನ 8 ಬೆಳ್ಳಿಇಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ :೦ಡಿಯಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆ ಘ೦ಗದವಳೆ: ಹೈಟ್ಸ್ ಈ ವತಿ? ಸಲಿ: ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸ ಇಳೆ .: ಚಿಗತಿ ಉYLE A • ಪ್ರತಿನಿಧಿಗ' ಸ ತ ಬೇ{, ಸಿ # 22

  1. ಗುವಂತಿರಬೇ ಇಳು. (vi) ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ನೇ. ಇವೆಚ್ಛದಿಂದ ಹೈa+ಾರಗೊಳಿಸರಕ್ಕೆ

ಪ್ರತಿಬಕ (Hublishers) ಆತ್ಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಳ 1¥... ಹಾವೇ ಮಟ್ಟವು ಡಿ ಕಟಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕt ನ್ನು 4 ಇಲಯ ಮಾರಾಟವಾಡಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಪ ಆಳಿ ಬಾ, ಇರ್ತೃ? ಇನ್ಮದೆ ಕೊಡ ಡಸ್ಟ್ ಫಸ#ನಿಕ ವಿಧಿಗಳ, “ಳಜಿ ಇಡಿವೆ.ಯೆ, ಹೀಗೆ ಗ್ರಂಜೆ ೬೯ ರಿಗೆ ಮಾಂಗ; J® ಜ್ಞಾ Bಡಳತ ಕಿಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂವೆ ಭದನವಳೇ 30ಡ: ಪ್ರಕ ವಿಕ್ರಯ ಶಾಖೆಯನ್ನೇ ರ್ಪ ಸಸಿ ಈ ೪:: ಇದರ ಪ್ರಸ್ಯ ಭಗ' ನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಮಾರತೆಸೆದ ಸತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗ್ರ: ಕರ್ತೃಗಳಿಗೂ ಭಾಭವಾಗುವುದು » ಹೈಟಿ, • 2 ಬ ವರ್ಧ ನಕ ತುಂಬ ಸಂಶಯವದಿ ; ಇl: * . .: ೯೪ ೧ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದ) ೨೫೨ಸಂಘವನೇ ರ್ನಡಿಸಿ ಅವರ ಮೇ. ೩೬ ಚಾ ಆಣೆ* ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನೊಪ್ಪಿಸಬಹುದು, ಇಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಬಹಳ KS + | - 4 { \ + 4 + 4. 3 ) | | 2 | & 1