ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

27 ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವ ಚಂಕ: ವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಯಥಾವತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ. ಬೆನ: (i) ಸಮ್ಮಿಳನಾಗಿ ಓದುವ 4. ತಿನಿರ್ಧಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತ್ರವವಾದ ಸವೆ: ' .* ಪರಿಚ .೩ ೩.:ಟ .' ಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಮೆ ವದಕ್ಕೆ ಈ ದ ನಿ .. .. ೯ :

  • ಓಡವೆ ನಷ: ನ: . :- ೧, 7 - +44.: ವಿವರ

- , ಕೈ A 1 1

• 1 ) r

  • : ht

- 1 1 )

| 1 | Swಳು.

. 1

ಕೆ. k, 14 = "> <a T!

( . . . . . 1 1. B + ' " ' . 1 3 4 k | , GG ::: - 574 f; ' . . . . . . .: ಬಿ. ಸಿ . ಮರ $ ೬೩ - ೫ : : . . . . #- { .. ' , 43 - ಸ f: ಸ - - - - - - - - - (ii) ಸಂವ ೩ ೪ . " # . . . . . . . # ಸರಜೆ ಮುಗಿ . . .: ರ್ಮೈಇ ನ ಕ ...

ಛT ? ವಣ೯೧4 ಬಗ್ಗೆ ೯.೩ Salkedit!! # 4311fstudex .ಇತಿರ್ಭಿ ೩ ದಳವ ಸವೆ' ನನ್ನು ಪುನಃ ಧ್ವಜ ಇ-೯೬೯ * * ೧ ಸೇಪ್ರತಿ

ದರೆ 4 ರ ಸAವಪ್ಪತ್ತು ಈ ನ.೨೪ : ಪw * ಎul>> + ಕರ: Ave ನಿಜನರುಗಳ ವ2 ಜೆ-ಗೃತಿ... ಭಾಗ 53 ವುಡು; . ಬ ವೋt. ಪ) ಇಷ್ಟದ ಧ ಧಾ ಧಿ ಚ ಸಂಖ್ಯೆ : : ...! ' ನ ಗಳಿಂದ 31 32 ವ ೪ನ: : . : : ## ದ : 3 : : ( CS,ಇಗ ವ; ಆ ಸನ್ಯ : ವನ :- * * * * : ಭG #ಎciY 2: A.KA: ... ಛೇ :* {, 1 - 4: 4:43 4. ಈ ಸಮ್ಮ: " ನ ಗವಿ .. ' . . 4 4 : ಕು.. .. ಸವFತಿ ದಿನ ನ ಒ :47 ??... 2 , S S .ಭ” ; ಓ.. , : 531 , #{ಸಪ್ಪ - { : " ಕೈ us > SD :.... .... : ... " - ನ ಆಲyY * : ನ . ಸಿ :: : * * : ಟಿ /+bಸೈ: 44 ಇಂತilಳುವಂತೆ, *ಸ. ಗೆ ಇಳಿ ಇವY1 F G Jವಾಸ : ಇಳಾ * * * * * 5. J 1 1 1 ) 1 T 24 } } A 1 2 1

  • 05 -

1 Idd ?

A. A S A 5 ಈ 1 2 ( 1 )

3 2 1 1 5 1 4 | 5 |

L'

ಈ ↑ 5 5 pp 52

  • *

" 4 4 \ \ 6 1 1 1 1 ) 8 1

1.

AL)