ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೫೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

31

  • 1 ಕಪ್

+

- "# " )

TRY ಉಂಟಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಊಟ ಬಿಡಾಭಗಳ ಏರ್ಕಚುಗ ಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಲವೂ ತಗಳಿಂದ ಎರ.ವ ಸಮಸ್ಯರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕೇತಿ. ಏರೆಳ ನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಕೊಂಡು ಈ ಸಿಲು ಕಿಕ್ಕಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಪಳಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾ ವಾವುವೆನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಅಖJನು ೫ 4. Us Citya ಒಲಂಬನಿ / ೮ಬೇಕು, ಸರಳಜೀನವೇ ಎ೦.With ವ ೪ ರ್ಡಿಗೆ ಹಿತೆ ಪಾಕ ಸಿ* * * * ಬೇ ಏಾಗಿಲ್ಲ. ಜತೆ 8 thದ ಬs ಒ38) ನಿಶ್ಚಲಿಸಿ.. ಅನಿಸಿಕೆ , ಆ? ಎti ತಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು KJeಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಲಕವು ಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಧನರ್ಸ ಕನ್ನ ರಾದ ಜಿ ಆಟ ..ನ ಅ೦ಾಧಾ (೯ವಾದ $ AS 'f 44 -- 14 th ರ್ಪಸಿದ ಸುಕ್ಷೆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಮಾತೆ) ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹerವನ್ನು ೩ ಕಷಒಪುದು. (vi) ಕ ರ್ಣ ಟ ಸಂಹಿತದ ಲೆ * ೩/೮ ಎಣ್ಣರ # # ೪ * * ಎ. ಹಓ ನನJBನು ನಿರಾ? ಒ೦ದು , ಇ೦ಥವನು ಪ್ರತಿ ವಖ ವೂ *ತ ಎಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ ಛದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮೇಳ ನ? ೧೪f KJVS ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಓದಿಂದ ಇಂಥವ ಬಹಿಷ.ಒ ಓಕೆ ಮ ವಾದ ಏನಾದರೂ ಏರ್ಪಾ ಟು ಇV* fJ ಇಚ್ಛವಾದಿಭೆ ಅವರ ಪ್ರತಾ ೧ದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪುರ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಟ: ಟು ಮರ್ಟ್ಟಿಾವಣ ಸ' ವೆಲtಹಿತಿಯನವಹಿಸಿಬೇ :ಊಟದ ವಟ ವಸ “ಳ ತಿಕದಲ್ಲ, ಅಂಧಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಜುತ್ತಿದ ಇಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕಂಡಿರವು, ಆದರೆ ಇಂಥ ಸe ರ್Vಳನ ತಾರ, ಛಲಗೆ #Jಡಿತ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ: ಸಿಪ್ಪಕೃತವಾಗಿ ಆಲೋ ಚಿಸಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಮಿರ್ಶ ಹಸ್ಸು ಯತಾವಟ್ಟ ಸರ್ಣ ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಧನನ ಕತೆ. ವದಾದರೆ ಆಯಾ ವರ್ಷ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸಿ&ಟುವುದೋ ಆಖಾ೦ತ್ಯದ ಪುತರ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾ? ದೆ. ಇವರು ಸಾವಿರ as K 4 i > 3 .3 rp & s 4 IT | 4 d) ! { ಈ " ೨ ಕರಿ , ಅ a ! !

4

.