ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

+ 1. E ೬೯

s & } } ಗಿಂದ ಬಂದವರು ಸಮ್ಮೇಳನ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯವಾಗ, ವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಲಸಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆ ಮುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ & ನ.ಕೆಲಸಗಳಿಗಾ 3 à ಈ ವA 4 Sa 1 ಹೆಚ್ಚ ಸವ, ಗೆಳೆತ > > ವುಟೆಬರೆ, ಆದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ KStoಳ ಸದನತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಪ C: - ನಕು. ಸವುಕ್ಕಿಂತ, ಎಲ್ಲ" ಭೆ ಬಂದುದಿನಚೆಂದ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಅಫಿ.... ಮನಿ ಬನವೆ ವt St: 448 ಐಜಿ ಬದು ಚಿ . ವುದು, ವಾಸಿಸಭ ಸು ಇಂಭ ಇಲೆ, ಎಣೆ E& ನ, ಯ; ಎದೆ ; * * ಎ: ಕೆ ***ದ ಹಾಗೆ ವ: * *ದಿದ್ಧರೆ ಐ.ಎ.ದಿ-೨ ಸಪ್ಪ”, ಎ: ನ್ನು ಎ.ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ -೧೮ಥವಾ ೩ ಗಂಟೆಗೆ ಮನ ದಣ ಭಿಸವಂ ವೆ:: ೬, ಒ& ? : ಈಸಗಳ ನ್ನಾ ಬೆಲ್ಲ ನ V ರಿಂ. 3 ವಿಶift' - ೧ ಅಥವಾ ೧೧ ಓದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧ ಗ ಮria * ನಡೆ.. J , ಸಭೆ೪' ನ್ನು ಎರಡು ಕೈ ಸೇರಿಸ, ಭದ ಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿದಿನವೂ . ೧ ರಿಂದ ಲೆ ವರೆಗೆ, ನಡವೆ : ಘಾ ಎ. ೬೩ , Tott ಬಿಟ್ಟ, ೩ ರಿಂದ ೩ ಅಥವಾ ಬೇಳದರೆ ೩ ರ ವರೆ?' ನಣೆ. ಸು ವುದ, ಉತ್ತಮ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ ವು. ಧ್ಯಾ ಹೃ: ಫಳಾ ಸಾ ವನ್ನು ಸ್ವಾಗತೆ ಮ೫೪Aವ ಗೆ. ನಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಮಾಡಿಸ ವ - "' . ; ಆದರೆ ಸಭಾವು ಟಪದ ಸವಿ * ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವ* ವಂಥ ಒಂದು ಈ ೩೩%ಧಿಗೆ ಆಗtಡಿಸ.ಇದಕ್ಕೆ ಮಹ ಜೀವತು ತಪ್ಪಲಾ ದು ಮೊದನಿ, ದಿದಿ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೆ + ಕೆ & ಶ್ರೀ ವನಿತೆ ಆ ದಿನ ೭: ಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ, ಕಾ.ತಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ವಾದ Jಂದಿಳನ್ನು ಓದೊ * <ಣ, ಅವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘದ ನೆ ವ ಕೆ, ಅವರ್ಕೌಸಿದ್ದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿನೋದ-ಇಷ್ಟ , ನಡೆ ಜಿ.ಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇ . ; ಮತ್ತು ಒಡನೆಯ: ವಿಷ : ಸಿರ್ಧಾ & ಉಗ ಸ ಸ ದವರು ವರದಿನದ ಕಿರೈಕ್ವ ವನ್ನೇ ರ್ಪಡಿಸ ತೊಡಬೇಕಿ - ಮರೆ ಮೊದ- ಸು. ದಿನವೂ ೧೧ ಗಂಟೆಗೇ ಸೇರಿದXಬಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು 2