ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೦೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಾನ್ನಿ 18 2 F

4 14 ಬರುವನೆರದಿಂದ ಜನರಿದತಿಯುಕ್ತಗೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು, ಆಧಿನಸe ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹರಿಯುತಲಿತ್ತು ಆನೀರಿಗೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಳು, ಮರಿ ಸು ಹಾಕಿ ಬಿಸ್ ಗಳ ನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗಿದಳು, ಕಣಿಗೆ ಮುನಿಯ ಆ ಒಡನೆಯyಂಟಿಸಿ, ಹಾ ! ದೇವರೆ ! ನನಗೇಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವಾದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ " ನನಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ಪುನಃ ಈ ಊರಿನ ಜಿಕೆ ಮನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸುವೆ, ನನಗೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ? *ಸೆಲ್ಲಿ ? ಅಯ್ಯೋ ತಂದೆಣಿ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ತಿಳ ವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪಚನಕದ ನೋದಿದೆ .ಟಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿರುವನೋ, ಏನಾಗಿರು ದನೋ, ಬರೆಯುವುದೆಂ ' ಎಂದು ಮುಲುಗಿದಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಪುನಃ 4 ಭಸ್ಮ ತಾಯಿಗಂತೂ, ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆನಿಲ್ಲುವದಳ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ -ನಮಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯವರಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟವು ಒದ: ತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ-ಇನ್ನು ಮಾಡುವದೇನು ; ನನ್ನ ಕೈಲೇನಾದೀತು ?...ಜದ ಆA ಮದುವೆಯು ನಡೆಯಲಾರದು, ವಿಧಿಸಲು ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಈ ದವಾದ ಲಿಖಿತವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಧೈ ವ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ “ ನಸ್ಕ ಯತ್ನವನಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ " ಎಂದು ಕಂಡು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದಳು, I sten ೪ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಜೆ ಯಿಸ ನಂಬುವನಿದ್ದನ್ನು ಜೋಯಿಸರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾಗಲಿ, ಜಾತಕಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾಗಲಿ ನನಗೆ ಕೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಧನಪಿಶಾಚಿ ಹಿಡಿದಿಲೆ ನೆ ಜೋಯಿಸರು ಗಳ ಸ9 3-Jತಹ ಕ್ರ, 'ಕಳ ಸಧ. ಟಾಗುವುವು. ಆನಿ ಇಗಳಲ್ಲಿ