ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

- ಸಾವಿತ್ರಿ he - Yು YYA 1 2 3 4 " ತೊಂದರೆಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ೧೦ ಖಂಡಗ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇಸಿ.ಹೆಚ್-ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆಯಕಳಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾ?: ರುವುದು, ರಾ-ಹೊನೀಲಿ, ೫ ಖಂಚ ಗದ್ದೆಯನ ೫೬ ಭೂಪಾಯಿಗಳನೂ ಕೊಡುವೆನು, ಈ -ಬೆ , ನೀನು ಈ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಮತJಡು, ರೂಬಿಯಗಳನ್ನು ಕಣಡಿಬೇಡ, ಧಕಿ ಹಾಗೆಟೊ ಸರಿ, KJG - ಇನ್ನು ನಾಳಿ ಏವಾಹಮಾಡಬೇ # 3. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಕಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಟ:ಗಾಡಿಯ: ೬.೧.೩. ರಾ-ಯಾವ ಆಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಳಿಗುವಸಬು - ಟಪ್ಪಾಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಟು +ಗೆ, ಮನು, -ಆತನ ಪ್ರಬೇದಾರ ? {A}}. ನೋನಾಲೋ {Nತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳರಿಂದ »ಲದಿರRi,, ಛಾ.. ಅದೇನು ಇstಂದ , - ಈಗ ರಜ ಎಂದೆಂದು ತೋf Uವುದು. “ ಓ ಹೋ, ಕೆನ್ನೇರಯನವರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ-ಬೇದಾರರ ಊ * *.ಬಾರೆಯ, ಸರ್ ಈಟ್ .fದರೆಯೇ. ? » ಕೆ....ಊರೇಳfದಾರೆ ?

  • ಇವರಾರು Kಇಸ, ನು ? * ಕೋ-'ಈತನ ರಾವ : . ನನ್ನ ನೆ: ಟಿ, ನಾಗೊ ಯಲ್ಲಿರುವವು.

“ ಸರಿ, ಸರಿ, ಸೇವ್ರುಸಿ - ಎಂದು ಮುಂದೇ Ja Lಟು, ರಾಜ, ಕೊನೇ ರಯ್ಯನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ? ರಾಜ-“ ನೋಡಿದೆನು, ಅವನು ಈ ಡಿನ", ಇ@ & Vವನ. "

  • 3 + Cವುದ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ. FR , ಬಗೆಯೆ * ಸಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಗೆ, ಸರ್ ಈಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವಾಗ ಕೈ ಇಟ್ಟಿರುವನ: "

my 1 1 1

13