ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

  • ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾರುತಿಸಿದರು ?

ಯಾರುತಿಸಿದರೇ, ಪ್ರಪಂಚವೇ ತಿಳಿಸುವುದು, ಇಂತಹ wತ್ಯ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಲಾದೀತ, ಬನಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲುದೀತ, ಹೇಳು ಪವರರು ? “ ಯಾರುಹೇಳಿದ್ದು ? “ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೃಷ್ಣವೇ; ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸಮಿತಿಯು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಂತ.

  • ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆನಿಸಗೇನು ? ಮ-ನನಗೇನು ? ನಿನಗೇನು ? ೫೦ ವರುಶದ ಮುದುಕನಿಗೆ ೧೨ ತರು

ಪದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾದೀಯ? ರಾ-ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳ ದಹುಡುಗಿ, ಇನ್ನು ೫-4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಗೆ ಬರುವಳು-ಎಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರುತಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯೇನೂ ೪ಾಗಿಲ್ಲ, ಮ-ಅಕ್ಷಪಯಿಲ್ಲವೋ? ಆ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಧರಗಳನ್ನು ಎರವಳರಳಳಗೆ ಇನ್ನು, ಆಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೋಲದುಯಗಣಿಯು ಕುಂಟಿಸಿ ಅರ್ಹನೂ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೋಡುಕರೆಂಟು ಸಹಿಸುವರು ? ಅಯ್ಯೋ ಕಳತಯಳಂದ ಫಲವನ್ನು ಪಂಡಿತನೆಂದೆನಿಸುವ ಗಿಳಿಯು ಕಚ್ಚದೇ ಆಗೆಯು ಕಚ್ಚ ಬಹುದೇ ? ರಾ-ನಿನಗೆ ಒತ್ತಬೇರಿದಂತಿದೆ. ಯಾರು ತುಂಬಿಸುವರೋ ಏನೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡು, ಅಂದರರರು ಎನ್ನುವರು ? ಮೂ-ಯಾರೇನು ಅನ್ನಬೇಕು ? ರಾಹುವಿನ ಕೈಗೆಸಿಕ್ಕಿದ ಪೂwಚಂದ ಸಂ ಅಶುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವಳು ಸರಳುಗಳಲ್ಲ, ಯುವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕಸುಧಾಳರನ ತೇಜಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ, ಇನ್ನುಡಿಯಾದ ತೇಜನ್ನೂ, ನೋಡಿದರೆ ಮೂರು ಪುನಹರಳಯ ಆಕುವದೋ, ಆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡmದರೂ ಪವಿರಬೇಕು, ಆಳದವುಗಳ