ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬಜೀ ಸಂಗ್ರಹ 1 . + | ky & t . ಆಳವರು, wಂದ ಇಳೆ ಹೋಗಿಬರುವನೆಂಬುವರು ಕೆಲವರು ಸಣ ಜೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟುವವರು ಇದಭ್ರ: ಮೇಲೆ ಈ ಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆ ವವರು ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರು ವಾಗ್ಯ " ಲೋ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದುಳಿದುಹೋಯಿತು ಛ ಸಎಲ್ಲಿಗೆ, ಕೂ?ಟಗಾ, ಓರ), ಎಂದು ಪಟೇಲನು ಕೂಗಿದನ್ನು ಅವರು ಓಡಿಹft ತಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಕಂಡರು. ಗಾಡಿಯು ಬಂತು ಸೇರಿದ್ದ 2ಥವರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ & ದಿ ಎಕಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಎರಡೆರಡ. ನಿ- ಬೇಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಟ್ಟಾ ತನು ತನ್ನ 15 ವರ್ಷ : ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಕ) ತಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಳನೀರು, ಬಂದಷ್ಟು ಈಟ್ಟುಸಕ್ಕರೆ ಇವ? ## *ಧುಗ ಳನ್ನು ತಂದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನ: ೯೪ಸಭೆ (13) ೬ಡಲೆ.

  • ಈತನು ೬ – ರ್j ಜ್ಞರ, ffoe ರ ; Ja: ... c.32

NE GG ¢s , - - ನಿ ! | 465 . 17 6 J2 # $ 9

N ೨.

  • ಈc S$ಚುವ ಕೆಟ್ಟ :- ಜ್ಞ, ಫೈ : -

1 ಎಕ್ ನ್ ಓಟ : ಆನ್ಲೈ ಇತಿನ* ಎ. : ಸು--ಏಳೆ ೩-38ಕಿ ನಿಶ್ಚಿಂಣೆ

  • * ಸುನೀft ಅಬಿಪಾಯ ಇಳಿಯಿತು, ಇನ್ ಫ್ಲಾಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುಚಿ, ಮಾಚ್ ಘಡದೇ ಆ ಬಡ್ಡಿ

4 ಇದರ . k A cಳ + it is dಹಿಟ್ಟ ಣ್ಣ, ಕಹಿ ಘಟಳೆ ಮೈ ಈ ತರ ಆತಡ... !

  1. ಳು ತು; ಜೆಕ್ಕ ಸಣ-ಳೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಕಶಶಿಕ *ಜ೪ :೪೨ಪಕ್ಷ ಕತೆ ಈ ####ಃ ಇಸಿ. ಕೃತಿ : ವಿ ಜೆಡತಿ :

THIS

SE * St ಓ S ', a r s \ { bf cy 2

11 , }' * 1 | 1 1

  • ಬುದ್ಧಿ, ಮನರರಿಜನೆ ಆದೆ, ಸು-“ ನೀರು ಒಳ್ಳಹುದು ಇದು + ?

( ಚನ್ನಗಿದೆ