ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಮುನ್ನುಡಿ. ರ್ಗಕ ಮಹಾಶಯರೆ, ವರ್ಶನಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಾ ಟ ಕ ಭಾ ಜೀವ ತ ಯ ಆವ: ಆಯು *ವಾ 1 ಆನರ್ತಿತವಾಗ, ಅನಾದರಕ್ಕೆ ಗರಿ ಖಾಕಿ ರುವಳು. ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿರಸರ : ಪರರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ !! ನೋಡಿ ಸಹಿಸ ವರೆ೦ಕು ? • ನಿಮಾ ವಾಣಿಯು ಈ ಶೋಚನೀಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಯನಸಮೀಕ್ಷಿಸಿದೆ , ಆ ವೆ ಯು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನದಣಿಯೆ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.. ನ ನು ಸಡಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಮಾಮಾತೆ ೬೬ ನುಗ್ರಹವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೇನು ? ಮಾಕ್ಷಸೇವೆಗೆ ಮಾತೆಯ ಅನ ಗಜವಿರ ರ°ನು ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ+ನು ? ನಾನ; ಬಿಮರನಾದರೆ+ನು, ಸಂtkತ ನಾದರೆ ಏನು ? ನಾನೇನೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆ ಬೆಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆನು. ಇದು ನನ್ನ ಪ ಫಮ ಪ್ರಯತ್ನ ವಾದ,ಗರಿ ದ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಜವಿ ಸಿರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ “ಷಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರಬಹುದು, ' ಪಾಠಕ್ ಸಹ ನೀಯರು ಉದಾರಹೃದವೆ. ರಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು 7 ಇನೆಗೆ ತರದೆ ಸಾ ( ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸೆವರೆಂದು ನಂಬಿರುವನು, ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವದಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕ ದಿಂಬರೀ ಸಂಗ ಹಸಂಪಾದಕರಾದ ವೇ; ಸಿ. ವೆಂಕಟರಮಣಕಾಸಿಗಳ ಗೆ ನಾನು ಕೃತನಾಗಿ ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ರ್ಬ ನಾರಣಪ್ಪ, ]-12-19 16