ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೮೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬd! Ar ಠಾ. ಆರ ಫಸ್ಟ್ರಿ: ತನ್ನ ಅಸe poeವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ೨೦ಬಲೇ ರಾಜಣೆ •ಖ ವನ್ನು ಬರೆದ ನನಗೆ ತರುವದೆ: ತನ್ನ ” ಥ ವು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ *F& , ರಸಾ೦೯ ಏರ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿ, ಆ ಮh Tಲೆ ದು ೬'ರೆ:೦ತೆ ೯೯೪Aವಿದು ರನ್ನನ ದರೋ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒ೪ಗೆ ನಿ೦)ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ವಾಕ್ಯ ಗಳ, ಗದ್ಯಗಳ.೧ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಟ೬.ರೆಯುತಾನೆ ವೆ R - Yವ್ಯಗಳಿ ಬರೆಯುವವರೆ . ಮ್ಮ ತಮ್ಮದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರಲೆಂದು ಬರೆದಿರಲ್ಲದೆ ಕನಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಓ ರ . ಎವು ದಿ ಅರಗು ಎರದನಂತರ ಗಡಿತರು, ಓಗೆ ವರು, ಯಾ: ದ ಒಳ ಯಗೆ ಂಥ ಯಾವದೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದ, ತೀರಾ ವಿ ಸುವರು. ರಾ- ಷಡಕ್ಷರಿಯನ೩, ರನ್ನನ ಹೊಸ * * ಮA- ಇಬ್ಬರ., ಗೆಸರರು ತಮ್ಮ ವ್ಯ, ೪, ಅತಿ ಪವಾದ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ಅಪರೂಪವಾದ ಎ #ಸಮರ್ಗ ವನ. ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ - 03 ... ಚನ್ನನು, ದರೆ ಧನಪ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವು ಇನ್ನು ಓದಿರುವಿ ನ), ಅದು ಹಂಗಿ ರುವುದು ವ- ಜವಾಗಿಯೂ ದುರ.ಧ'ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನಿಕರವು ಟಾಗುವು. ಸಾಧರಣವಾಗಿ, ದರೆ ಧನನು, *ಠಿಣವನಕ್ಕನೆಂದೂ, • ಚಂದ್ರ, ಚ ವರಾತಕಿ ಯೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಅವುಗಳು ಸತ್ಯವಿರ ಎಹುದು ಅವು ಗಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುರೊಧನಸ ವಿಷಯash ಪಕ್ಕಾ ಕಾಪವನ್ನ ಪಡಲಾರದು. ಆದರೂ, ಕರ್ಅವಿಯೋಗವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುತ್ತ ದುಃಖಿಸುವ ದುರಧನನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನೊಡನೆ, ನವೂ ಒಂದಾಗಿ ರೋದಿಸುವವು ಸಜ್ಜನರಾಗ-ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿ ತರು, ಮುತ್ತು ತನಗೆ ಸೇರಿದವರು ಗುಂಡುರಂದರೆ, ವ್ಯಸನದಡುವದು ಭಾವಿಕವಲ್ಲವೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯ ತನmಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಹೆಪಾಡಿ, ಸುರಪದಿ, ಆ ತುಡಿತನೂ, ಬಲ್ಕಾರಭ್ಯರನ್ನ 9