ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

g " > > | 24, 4 1 1

• E4 .. . . upens? "ಆ" 5 ly Fg4am # 1

4 | . | | | | mk ರಂಗಿ - ವ ವ ವ ತಾನೆ ಬೊಜೆಸಲಾಗುವುದು ? ಎರೆ ದೆ:* : ಇದು ಜೆ.ಭರತ್ಯಾದಿಗಳಿರಬಹುದೆಂದ ಕೊಂದು ಮ?- " ಸ ದ ಪ ವಾಗೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಸಂಭವ ಜಾದಿಗಳ , , - " ..." . ದ ದ ಾ - 'ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ * ರ : : . : ...' , ' . " " ....... - D:ದ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಲಿ . . . .: * * * * . ..... .. " ಣ ವೊಂದಲ್ಲದೆ ಮನ : ' ... ?'... ನಾ ಕ ಮ ವ " ಳ್ಳಿ ಏನೋ * ಒ31: ತಿಪ * : " " ಬೆ* * * : ಈ ಸವೆಂದ: ಜೋ ವದಿ' * : : . : 2ಣ ರಿತಿ.. ೬ : ೩, ೨೨ ಜು.ತ್ಕಾರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ದ ಈ ... ವಂತೆ ೯, ಪುಟ: ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಬಿ.. * "".." ' " ' ಯ ಆ3: _ದರೆ: ಓವೂ ಬಲಪ್ರಯೋ: ಗದ ಬೆಸ್ಟ್ - " ವು .. ಮ್ ಪಣಿ:- *ಮನೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒಲ್ಲ * . ನ. ' . . Xವರ್ತಿ --- 5 : ? ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ * : -೧.: Xi "ವರ.. ಒಂದು ವ : ಆ..ದ್ರವಾತೆಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ? ೯. . .. . . . . . 4ರ ಬಟ್ಟರು ವುದು ? ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆ ? 3. ಘ . ” ಏ ಏ. ತನ್ನಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ - - - - - - - - - L »ಹ ಬಿ- ' ಛೇ ! ಛೇ ! ತನ್ನಾದವನ್ನು . . . . . “ಸದಿ: ದ ಇಸ.ವಷ್ಟು ನೀಚನಾಗುವನೆ ? ಓ. . . : : ... -ವು ಆ ಸಾಧಾರಣ ! ಏನಾದರೆ ಸು ? - - - - - - ಈJ...,' ಇ Jದಿ ಬಲಿ ? ಈ ಮೃತದೇಹ ** * ** . . . . . . . ೬:ದ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ವು ಇರ ಇದು ' : . . . . . . . . .. " ಚರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ

03*

ಒn) & ೩.) - 1 / 13A Y ' , •1 A)

1 LJP

• a ) n in . 4 t ' s - a ' . . . 3 | 5 | 1 | 2 1 1 he +

2 N” ತಿ?ಗೆ ಇದು 'ಬೇಕು ? ಎಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಳೆದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ದಿ ಎನ್ನು' ಕತೆ ತುಲು ಸ ೬ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಹೋಬಟರು, - 1 1 1 1

2 3 4 &