ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ, ೪ ೩ ಆ $ ೨ ಓ ೪

  • 4

=ur ದುರದೃಷ್ಟದ, ಹೇಯವಾದ, ನನ್ನೀ ಸುಟ್ಟ ಮೊರೆಯನ್ನೆತಿ ಕೊಂಡು ನಾನು: ಹೇಗೆತಾನೆ ತಿರುಗಲಿ ? ಒಡೆಯನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪಾದತಲಸ್ಪರ್ಶನಸಂಖವನ್ನನುಭವಿಸ ವ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿಜು : ಮಾಡುವುದೇನು ? ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೀಗಿರಬಾರದೆಂಗಲ, ನಿರರ್ಥಕವಾದ ಈ ಜನ್ಯವು ಸುಶಂಷ23, : ರ್ಧಸಿ, ಶಿವಸ ಮ ಡ ದ ಸವಿಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ: ಗಳು ಗತ ಸ ವ F# # *ಧಿಕವಾಗಿ ಬ ತ ವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದೇ ? ನನ್ನ ಕ್ಸ್ (A ವಹಿರಿತೆ : ? ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮ KS ' , ವಬಾರು ? :: ಲ ವಾ ೫ಸಿ, ನನ್ನ ದಿಕೆಯು ಈ ಐ! ಇದಷೆ ಚ * ಇ...: ಪು ಸಮುದ್ರರಾಜನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ, "ಬಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ, ಶಿವಸ.. . 3, ನಿನಗೆ ದರುಶನವನ್ನು ದಯ ಬಿಪಿಸಿದ ಪರಮಸಮವತಿ “ತಾದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನು ಪುನಃ ದರ್ಶನವನ್ನು ದು:ಖಿಸಿದನು. ಆ ದೀನದಯಾ ಬದನದ 3 4 ೬fಕನಾ ಥ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ವಾ, ಈ ವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಮcಮರಿ. , ನನ್ನೆ * ವಾ ಎಂದು ನ ಭುತಿಯರಲಾದ ನಾಗ್ ವನ್ನು ನೋuಳಬೇಕೆಂದ ಬೇಲದ ನನ್ನ ಅಪt - ೧.ಸಿದ * * ಜೀರಿ ” ಯೆಂಬ ಅಲತ ತಾ ತಿವ್ರಣ | A CS ಬೇಕೆಂದು ಕೋಣ - ಬಾಡಿ ದ ರು. ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೆ: ಡೆದ ಸನ. ಸದ್ಯ ಈ ಜಿಗವಿಂದನಾದ ...; ವು ಬೇನೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ, ನನ್ನ ಬೆಸರನ್ನೆ? ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು " " ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಣ ರವೆನು, ಇದ೪.ಸುಗ ನಾನೇ - ಜಿ ವ್ಯ., ? ಎa & ೧೨ ಆಸೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿ.18 ಲಟ್ಟಿಸುವ ಸಮುದ್ರರಾಜನನ್ನು 3 4 ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುತಿರುವಣಿ ಎನ್ಮವತಿ ವಿಷ್ಯ: ಈವ ಇಳೆಡೆ ನದಿಯ ಬಿಎರ್ಸ್ಪ.೭ ವ ರಳ ನೆದಲ್ಲಿ ಮೇಷ : 33 ವಿ.೪೬ / ಕರು ಮಾರ್ಗ ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನವರಂತೆ - ಮತ - ವ ಈ u |

y 2 1 1 1 ಡ : ೫ ತಿದ ರು, ಅವರಿಬ್ಬ:- ನೀನು - - 'ದಂತೆ ಅವನು ಹೊರಟಿದ್ದ ಈ ಜಿ.ಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಬಗೆಬೆ- ಕಾಗಿಲ್ಲ ; ನಾವು ಬಂದು "