ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಏಲ . • u ( Art 1 1 1 & y K. ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುವw 3ಗಿ ಹುಚ್ಚನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಜೆಣಂಡು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆತ್ದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅದರ ಮಧ್ಯದ ವಿಷ ಕೆ ೧೦ಡಇಗ - ಏರ್ಸಗಳ ಸ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಈ ? ೯೪ ! ಈ ಕ ಕ ನ ಈಜುವುದರಲ್ಲಿ ೬.ಪ: * 3 ಭಟ್ (7) ಸಿನ ಆಧ- ದ೨ : : : : :ಎ ನ ಕೀಲಿನ ಶಬ್ದ ಐ' .' - ಇ ಜಿ ಕೆ. 7 +j ನಿವಿನ ಓ . . .ಳ * ಈಜುತ್ತ ಕೆ.", ೬ ಜನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ಯ ಸಿ. 53: ....ಮುಂದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಯ ಮ್ಮ , ಆ ವೆ. “ಸು - 7. ತನ್ನೆ " . . . . . ಜಿ ಸಕ್ಸ್ ರಾ: ೮೨), "", "", " .. .. ೧ - ... : : : " , ಜಿ. ದನ, ಪ್ರ ನ . . . . . . . . . . . . " -- SUದು K ಭುಸಿ - ಈ ವೆವ ವ.: ಬೆಳ ವಗೆ... " .. .. . . ! | 1 sh ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಹ: " 3 ಬೆ-ಗತ :ಟ್ಟ, “ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ! ಸತ್ತೆನೆ. ಇವೂ ಬೆವಗೆ ! ತಾರಿ ಗ೦ಡ ” ಎಂL: * ೧೦.೨ , ' ಇದರ ಈಗ. ನುಡಿದರೂ, ಹಣ ತೆ-4: ಮೇ ತೇ ೬., ನಟ ಲೋ ! ” ಎ೦ದ, '4'.. ಕಿಸಿಂದೀಚಿಗೆ ಚಂದದೆ , ಆ.ನಿವಸಿ ಒಟ್ಟಿಎರೆಗಳಾವುವು C೩೮ : ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟ ರ”, ' ಬಎ - - - - 7 ! ವ ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿ ಯ : !! .... ... . . . . . . ೨) ನಂತಿಸಿದರು.

  • PAA

5 2 1 2 3

ಈ 5 | + 1 ) ಇ- w S = ?

  • ಗth , , , ಎ . . . “ –, ೮ ವರು ಹಿಡಿದು ವ 4 ಕೆ ೧ , ಅ ಬೆರ : ಧಾವಿಸಿನ , ' ದೂರ ಹೋಗಿ, ಆ ಮೊಸ ,ತು ಸು.. . ಲ ವ " , ತನ್ನ ಹೊಕ್ಕರು. ಅವಧಣಿ ನು, “ S S « - ! - " " ಸಿಂದ ಓಡ ಆJAY: ಬಿ.ಎ ಕೆ ಶಾ ಣಿ ಚ : uk ... , ..ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಂದೆ : ” ಇವೆ , ., ೨೩ : : . . . 37sej- ! ನಾವು ನಾ ಬಜೆನರಿದ್ದರೂ, ನವ ೮ ೯ . . ... ವಾTಲೆ ಒ ವೆ